#1242: Maxim

Måndagar, Gnsdagar och Fredagar nytt program!

Kom när Ni vill, Ni får ändå se hela programmet!

 

[i

mmmmmmmmmmmmmmmammman

 

 

 

 

  

Emmmmmmmmmmmmmmmmmmmmnmmnmm
I

XIMQ,

Telefoner: Maxim 193. Bostaden 193.

ÖVRE NORRLANBI ELEGANTASTE IIOGRAFTEATER

 

de

PROGRAM .

I Måndag-Tisdag 29-30 Juni

088.! Varje förevisning 1112 timma från kl. G-sz 11 e. m.

v

I

.liriml Niliinil Stewie-elina i livimuil

Världens största hinderlöpning.

den 3 April 1914.

område.

Årets stora elou på kapplöpningarnas

Dubbelgångaren

Paul
I huvudrollen:

Lindaus mästervärk omarbetat för film.
Tysklands för närvarande störste skådespelare Albert

Bassermann.

De två. domarna doktor Hallers
ooh doktor Arnoldy beho samma
villa.

Det  téhjudning hos Arnold-v.
Bland amlraplåistor är en ung laka-
re n-åirvaramle; samtalsämnet faller
på l-lipolyte rllaines liok om duhhel-
Vaiscndet hos mannisluin, det hlir en
ivrig diskussion, och llallers stamp-
lar de i boken gjorda påståendena
som Falska och sjukliga.

En söndag morgon, då. Hallers a.
ute och tar sin sedvanliga ridtur.
iir olyckan framme, hästen störtar
och ryttaren kastas ur sadeln. Men
utan nagra. märkbara tecken till,
skada, kommer doktor Hallers. från
sitt fall. f
Men tr. denna dag: iir det hans and-

lig-a tillbakagång beg-ynner. Det

ar natt. Han tager på sigl Klein-
c-hens arbetsrock och smyger sig nt
samt  Agnes Arnoldys klocka,
samma klocka somv jungirun en
gång omedvetet stulit och varpå.
hon lilivit avskedad. Paföljande
natt kommer åter sjukdomen tillha-
kn, och han smyger  bort till cn
av honom förut besökt kallare, där
han med ett förhrytarband över-
enskonimer om ett inbrott hos sigl
sjalv. i

Det skulle vara alldeles för långt
att i detalj skildra hela denna span-
nande film. Varje natt beg-iver han
sig-till kneipen och leder förbi-ytel-
serna och när han vaknar om mor-
gonen, har han ingen aning om det
som tilldragit  under nattens
lopp.

l detsamma anmäler sekreteraren
att en ung flicka önskar tala med
honom. Hon kommer in, och "Främ-
mande ser han på henne. Hon orm-
talar allt för hono-ln, men han sk :-
kar på 1huvundet; vad hon berättar
kan han ju ej förstå tills slutli-
gen en dunkel aning  småningom
hörjar stiga upp inom honom: han
måste nattetid omedvetet hava
lämnat sitt Yhus.

Till sist överbevisas han om
varkligheten av sitt dubbelspel och
vad dai-under skett och i vissheten
om att han lider av den i Taines bok
skildrade fruktansvärda sjukdomen
sjunker han tillintetgjord samman.

 

l ensamfheten - vinner-"han sina
krafter och sitt Xlugn åter. Den
hemska -sjukdonfien är fullkomligt
hävd, och hemkommen förlovar han
sig1 med Agnes Arnoldy, vars mu-
sik åter förmår utöva sitt rogivande
intryck på honom.

...I .O0.00-...OOOOOOOOOOOOOOOO 0000www-.OOOOOOOOOOOOOOIOU

OwOOOWÖOQQQOOOOQÖQÖÖå 90

Barn äga ej tillträde.

Biljeftpris 50 öre l:sfa plats, 35 öre  pl.

I IlElElllllI ti IlllllIllIlllllIJIUIIllIlEllllIlllIlliillillållillälållillilfill IIfllllilllllliilr Elllllwl! Hll Hllellill H lllllill H l! EElitiv  lll-Ellällill Illllllll Ill-ll IJllllll illIll-llllllllIlIiIllllIllIllIll-lLEllällilllllIllIllIlllllllllllllllllllilldifll IlEllElllll lllIllillIll-llIillllllillllllällllil

KÖP KUPONGIILJETTER I HÄFTEN OM 10 STYCKEN:

Andra plats kr. 2:60. Första plats kr. 3:60. larn k-rå.61:10.
Barn mellan 12 o. 15 lr kr. 1 :60. Gäller för blda blograferna.

Förevlsnlngar MIndagar-Fredagar kl. 6-10 e. rn." Lördagar ielilSön-
Å dagar 6-11 e. m. i

 

 

 

llllyllllIlllllllllllilllllilllll"i illllll lllllllllllilllIIEJlillilli-lliliillilill-ilrillillillilgi

 

 

lill-flm I:tilllillléIFIlllllllielllHill!lllllllle-llblfnllnllngniianya;:iallagalleria51slilli-"hill".Hannu-ii-ii.ling-EJsz-n.Hail-u-[in"allalllIlIil-llgnglLåJLlesllilfillsllillIllilllillllelllll-lllllllllllllllllllleHill-Illllllllllllllllälelllliillillälllillllltilll-llllllllllllllllllllllllllllllllltill!lllIlIIlIlllll-Ylllllllllllglmln

 

 

 

Luleå 1914. Tryckeri A.-B. Nornsikenet.

VÅNDI

Information

Title:
Maxim
Printed year:
1914
Place:
Luleå
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain