#1238: Maxim

Kom när Ni vill, Ni får ändå se hela programmet!

Måndagar, Onsdagar och Fredagar nytt program:

,.ir.n-unLni-u-n-n-n-Il-n-u-n-n-JLnl-llnl-ll-n-uannu-ll-n-n-n-lr-u-il-w-n-Jlrn-u-ll-llnl-il-H-nwuIller-u-i!IEEE!!HEEHHEJEHEEEJBEEEMIEH-nmlrllgl

å

 

EmmmmmmmmmmmMmmmmmmmmmmmmEEEEEEEE

lililil

Ill

I IlmllllllllllglLI-ILIIlllllllllllllllllllIlElEI l xlll

 

Ovre Norrlands elegantaste biografleater
TELEFONER: Maxim 193. Bostaden 193.

 

 

I[lillIllilllllllllllllllllllEllilillllllilillillIliiilllllllililli

 

YO fam ä
5
5
, . g:
z
.u- , -.
g Onsdag-Torsdag 15-16 Juli ä
I .. I..
i z
= 0000000. X :I
1 w
-. .I
I. nr:
i å
å e
I f :-
= I I 0
E  :Tr
 E
E . W
i i 3
"rr i f å
1 Det ilr Ju allmänt bekant att bor- lwiunInanslutnilngr av Newyorks 111- f:
garna sid 1 mycket lariingre förlrål- byggare i Vilken alla stadens för-
landen 1 stat ooh arbete, och där vultningur iiro represenlornd, Vilken
-i detta är fallet förspörjer mun också. pornd erbjuder en :mycket impone-
? Viirkmngnrnn därav. Vi se här en rande anblick.
E
i
. -i- o
:i
E
E
i
Kemisk.

 

 

Den vanliga snäc an

lnträssant bild.

 

     

Drama i 2 akter.

lnspelat av framstående amerikanska skådespelare.

Avdelningar: vid lllordsdulon ooll gå1 mot
I norr för :11111 hindraJ Binneye
I, frmnryokning. IWilooX".

11. Midnott.

 

l. I hemlig tjänst.

2. Uppsmrppn de planer Som vhe- HI
legrufjlekl; Hänte lfråiiwLoe-slill 12- Dagen därpå. z
- Webber. (Ii-:int .I, A. .. nu
f: Vikfm meririrrrmdv rm We)- 1". prälivauen- .. . =
" ber t" I l v i 14. HBrenden har latt kännedom g
I " om Våra planer. Den rycker "lg
4- Bildems Val" fram för ett överrumpla Eder. .F
 Lolllolqad- I I Gör Eder beredd till ögon- o
b. Han tar en ovskrift av krigs- blickhg Strid. Wilcox". 5
planerna- 15. Edith upptäcker Barrets för= ä-
7. "Kopior av krigsplnnerna tog- Tea-den, Eg
113 från 611 Sydstfltsofficeli Be- 16. Faifox föreslår att iordnings- i "V
hålleroriginnlen för att kunna Ställa en ängel-ad Skans, g
få tillträde till överste Web- 17, .DödsfällanI f :-
bBTWS 11-6110 Och Vilma hans fÖf- 18. Överste Ellsvvortll med iör- I
13110191de stärkningar möter de flyende g.
8- "Plug" 51? ÖVeTSfO WGlOlOPTe (1015- och övertalar Gordon att nn- få
tBI""- 1 V gripa. staden Montrose. E
5). Viirdefullnl upplysningar. 19. En överraskning. .å
ll). "Viktiga depesolier komma 20. JyMin for! Skönay honom". z
Eder tillhanda i dog genom 21. "Uniformen skall rädda. hon- .5
kni-ir. Möt överste Riokmond om". v ä
3
.3.

Barn äga tillträde. I

Biljettpris: 50 öre "(:sta p1., 35 öre 2:ara pr.
Barn under 12 lr 15 äre, under 15 ar 25 öre. "

KÖP KUPONGIILJETTER I HÄFTEN"0M 10 STYCKEN:

Andra plats kr. 2:60. Första plats kr. 3:60. larn kr. 1:10.
Barn mellan 12 o. 15 lr kr. 1 :60. Gillar för blda blograferna.

Förevlsnlngar Måndagar-Fredagar kl. 6-10 e. m. Lördagar och lön-

 

 

 

 

EEEEILIJIIIIIIIIIIIllllllllgllglllllllliIlllElllll-llllllllllIIlIIIIIIIFllI IllllllllllglllljlglllllIlllIIIlllllIlllllllllwlllllllllllllllll lll1131131151!!lllllllliillllllllllllllllE limllIll!llIllllllllllllllgllFlllllIllllllllljlgllllllIIIlllllIllIllIllIIlIllIIlIlllllglllllllllllllllllllllllllmullgl

 

 

 

lllllllllllllllllllllllllylllllllllfillllllllllllllllIlllllllllllIIllllIllIllllllllllllllllllllllllfl " I)

 

 

Luleå. 1914. Tlryekleri A.-B. Nonnslkenet. I ÅNDI

Information

Title:
Maxim
Printed year:
1914
Place:
Luleå
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain