#1228: Maxim

Förevisningar Måndagar, Tisdagar, Onsdagar, Torsdagar och Fredf
OBBJ Fredagsprogrammet tillåtet för barn.

 

r kl. 1-10 e. m., Lördagar. kl. 6-11 e. In., Söndagar kl. 5-11 o. m.

Vario förevlsnlng clrka 1; tlmma- Blljettprlser: Loge 60 öre, 1:sta plats 50 öre, 2-:dra plats 35 öre.

088.! Kupongböcker a 1-0 st. blljetter - första plats tkr., andra plats 3 kr., loge 5 kr. - säljas vid lngånge-n

9000900009000

Program Tarsaag den 9 aah Lördag dann Hpril

ismarknaden l

Barnl- och Familjeförevisning kl. 5-halv 7 e. m.

NÖOWOOQ

SYLVIAS TROHET

Vitagraph- Film.

n len

lnträssant bildserie.

 

sl I I i l
ln 

 

Muntrande sportbilder från Rio de Janeiro .

Från de vilda äventyr-ens land.

lll Ell till lllllES llElllU
Sllllllll llll lll

Värkningsfull romantik. - Handlin gen passerar i indianstamrmens läge-r

lnspelat av äkta Siouxindianer!

Än en gång föras vi ut till vår
ungdoms elyseiska fält, vildmarker-
na i fjärran västern med dess far-
liga och ändock så lockande även-
.tyrl

En ung krigare har beslutit att
föra hövdingensnnga dotter, "den
vita månblomman" hem till sin
Wigwam. Hennes far. "ÖrnenH, är
tillfreds med valet och snart nog gö-
res förberedelserna till bröllopet.
Inför den store Anden lova de var-
andra evig1 trohet. Under säregna
ceremonier är bröllopet slutligen ö-
Verstökat.

Då. utbryter emellertid en smitto-
sam feber bland stammens krigare.
Det första offret är den nygifte
mannen. Alla indianernas besvärjel-
ser äro utan resultat. Vid denna

 

tidpunkt kommer Dr. Jackson -
den vite medicinmannen - till läg-
ret på rekommendation av distrikts-X
domaren. Han mottages välvilligt i
lagret. Även hövdingen faller offer
för den farliga. febern. Tack Vare
läkarens skicklighet blir han. ånyo
frisk och som bevis på. sin tacksam-
het vill han gifta. bort "den vita
inanblomman77 åt honom. Läkarens
försäkringar, att han förut äger en
hustru hemma i England, betyder
ingenting. Bröllopet skall stånda
genast; 7,I)et stora molnet.H slår
falskt allarm. Samtliga krigare be-
giva sig ut till strid; bröllopet om-
intetgöres. Dr. Jackson undgår att
gifta om sig och. "Det stora mol-
ne-tsH son får behålla sin Hvita mån-
blomma".

inte rliv i nordiska fjällen

  

Lustspel från Vitagraph.

Bunny .har förfärligt med fröknar
och da han en dag laser en annons
att sådana kunna borttagas sätter
han sig utan att hustrun därom har
vetskap i. förbindelse med annonsö-
ren och avtalar ett möte.

.Buunys hustru skall bort på. bjud-
ning och han hur ett sådant förfar-
ligt bestyr att  henne i vag att hon
fattar misstankar. Tank om han be-
drog henne. Och snart non; vänder

   

I i 
.Yi
i c I

Bunny i huvudrollen.

hon hem. där hon tror sin misstanke
bekräftad.

.Bunny har nämligen under tiden
fatt besök av den fräkneborttagande
kvinnan och tiden flyter rätt så an-
genänit. Då. hör han. sin hustru
komma och det blir ett förfärligt ko-
loruni, men allt förklaras dock och
llunnys hustru  åter nöjd. Hon
tycker dock mast om sin Bunny med
de fula fraknarnal...

.I U

   

 

Amerikanskt skådespel.

Bess Baring och Jack Molmes
stifta bekantskap en söndag, då. de
båda. uptpräda i hela sin stass, var-
för var och en tror, att den andre 
förmögen och välsituerad på alla
sätt. Å

 

Luleå 1914. Tryakari A.-B. Norr-Skenet

Under den tid,1 som .nu följer, ha-
va de mycket svårt att upprätthålla
rollerna, och genom en tillfällighet
uppenbaras- till slut, att de båda äro
enkla arbetsmanniskor, men lyckan
blir ej mindre för det.

oeeooee eeeeoeeooow ow-weeeoow

Information

Title:
Maxim
Printed year:
1914
Place:
Luleå
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain