#1225: Maxim

0000000060...OQOOQOOQOOOOOQOQOQOOOOOOOOQOQQOOOOOOOOO000000060664

vaVQQQQQQQQQQQQQQQOOOOOOOOOOOOOOOOQOOOO0000000000......60000006000OOOOOOOOOOOQååååééOÖQOOÖÖ

ä
å
s
e
e
å
e
e
e
e
e
e
e
å
å
e
e
i
å
e
å
e
o
g

Svenska . journalen i

 

Förevisningar Måndagar, Tisdagar, Önsdagar, Torsdagar och Fredagar kl. 1-10 e. m., Lördagar kl. 5-11 e. m., Söndagar kl. 5-11 e. m.

Fredagsprogrammet tillåtet för barn.

M   v I

Varje förevlsnlng cirka 1 i timma.

Blljettprlser: Loge 60 öre, "sta plats 50 öre, 2:dul plats 35 ere.
088.! Kupcnghöcker å 10 st. biljetter -iörsta plats -3 kr.. andra plats 3 kr., loge 5 kr. - säljas vid ingången

 

fsfeee

Program Måndag-Tisdag 20-21juli-

ZOE

 

Av Aktiebolaget Svenska Biografte

1.

2.

Miljonbranden lrid Kungsgatan

i Sock-holm.

Ingenjör Holmströms
släde å Värtans is.

motor-

Den vid Åre omkomne löjtnant
Hagberg begraves i Karlstad.

Den stora eldsvådan i Malmö.
Baoktävlingar vid Saltsjöbaden..

äter".

9. De :kunglig-as

Mycket inträssanta nyheter.

6. Negerboxaren Jack Johnsson

med sin vita fru anländer till
Göteborg.

7. Studenternas första försvarsbil

avreser från Stockholm.

8. D:r Thulins flygning i storm

vid Ystad.
Norrlandsfärd.

Mottagandet i Åre.

 

Den celebra amerikanska fllmsoffioinen The Vitagraphs briljanta

komedi

lem är mest svartsjuk, .

mnnnsn eller kvinnan?

En lika lyckad som kvi ck och satirisk komedi.

Medvärkamm: Mr och Mrs John Bunny samt Mr Barnacle.

Det vore kanske bäst att ej i för-
väg skvallra .om den lustiga intri-
gen; dess resultat är dook ett över-
väldigande bevis på att kvinnan är

III era

svartsjuk än hennes sämre

hälvt. Till och med fru Bunny drar
det kortaste strået och måste erkän-
na sig besegrad.

 

p-i

10.
11)

13.

14.

15.

Barn äga ej

gooc

EN KVINNAS SISTA GHANGE.

Första avdelningen:
Noel Grawleys atelier. Den
unge konstnären mottager be-
sök av sir Godfrey Brooke,
som meddelar honom, att han
ämnar resa bort under en läng-
re tid. 1
"Kapstaden den 5 april 1910.
Kära Brooks! Aifärerna. har
gå utmärkt och du har goda ut
sikter till föl-tjänster. Försum
ma icke detta tillfälle, utar
kom med första båt. I hast
din Hampley".
"Käre Noel! Mottag som ett
tecken på. vår gamla, vänskap
inneliggande banknoter, vilka
må vara dig till hjälp i dina
studier. Du kan betala dem
åter en gäng, då du vunnit lyc-
kan.
Din hängivne Godfrey".
Tre år senare. Noel är en be-
römd konstnär och mottager
beställning på ett porträtt till
Leveredgesgalleriet.
En besynnerlig modell. Zoe.
Noel Grawley återgiver Zoes.
drag på sin tavla "Circe".
"Jag har älskat Er under fle-
ra månader och har kommit hit
som modell endast för att lätta-
re kunna stifta Er bekant-
skap".
Tavlan är fullbordad.
"Min käre vän Noel! Tag ic-
ke illa upp, men låt mig få be-
söka Eder på. atelieren, fast
"Ciroe" är fullbordad.
Eder hängivne Zoe."
En kvinnas kärlek.
"Kära Zoe! Jag står i begrepp
att gifta mig med den kvinna
jag älskar, så du bör förstå. att
det är omöjligt för oss att me-
ra sammanträffa.
Noel Grawley".
Noel mottager besök av sin
fästmö och sin blivande svär-
far. i
i"Mitt liv är tillspillogivet.
Den dag du gifter dig medden-
na kvinna, tager jag mitt liv".

Andra avdelningen :

Åter i London. Godfrey får
höra talas om Noels framgång-
ar.

Innehållet i en tidningsnotis:
l l Lever-edges galleriet , Bonn
Street. I Herrar Leveredges
och Maberley meddela, att

tillträdei?
få?
Ö
å
Q
Q .
é

 n j

 

Luleå 19111. Tryckeri A.-B Norrskenet.

 

16.
17.

18.

19.
20.

21.
22.

27.

28.

34.

Drama i 3 avdelningar.

konstnären Noel Grawleys be-
römda tavla "Circe" nu är ut-
ställd i det övre galleriet. En-
tré: l skilling".

Noel omtalar för Godfrey mo-
dellens kärlek.

För att få Noel att glömma
modellen, inbjuder Godfrey
honom till sitt landställe.

Noel överraskas av att finna en
fotografi av Zoe hos Godfrey.
"Min hustru l"

Brooks är djupt förälskad i sin
fru.

Noel utplånar
Zoe i sin atelier.
Före utställningens öppnande.
"Om Brooke kommer dit, skall
han igenkänna sin hustru". .
Noel förändrar Circes ansikte-
drag.v

Brooke köper Noels tavla.

Zoe erfar genom sin man att
Noel skall gifta sig inom de
närmaste dagarna.

Under föregivande av att besö-
ka en släkting avlägsnar sig
Zoe hemifrån.

Det sista beslutet.

varje spår av

Tredje avdelningen:
"J ag skall företags. en lång re-
sa och måste träffa Erensam i
afton. Avslå icke denna min
sista bön. Zoe".
Efter att ha tillbringat afto-
nen pä klubben, beslutar
Brooke att avlägga besök hos
Noel.
För att undgå skandal erbju-
der sig Brooks att hjälpa Noel
med att skaffa Zoes lik ur vä-
gen, utan att ana att det är
hans hustru.
Brooke föreställer sig att den
döda kvinnan år modellen till
Ciroe.
Några dagar senare.
äng-slam;

Brookes

"Förlåt mig den sorg jag vål-
lat dig. Det föregivna besö-

ket hos mina släktingar var en-
dast en förevändning för en
lång- bortofvaro. Kanske kom-
mer jag åter. Gud allena vet
det".

Godfrey. som icke har någon
aning om den fruktansvärda
sanningen, hoppas alltjämt att
hans älskade hustru skall äter-
vända. Det vär vliga samman-
hanget fick han aldrig veta.

nssseeeeesesessee

-AAAAAÅAAAAAAAAAAAAAA.AAAAAAAAAAAÅAAÅAAA

Ann-AlinA A

A

LAAAAA.--
-AÅAAAAAAAA

A

- l A 4. k

MAAAAAAAA

-LM

0
9
O
Q
Q
Q
0
ö
n
ä
ä
å
ö

Information

Title:
Maxim
Printed year:
1914
Place:
Luleå
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain