#1223: Maxim

..........W0 MMW... WN..... WOQWM M. r

 

Förevisningar Måndagar, Tisdagar, Onsdagar, Torsdagar och Fredagar kl. 1-10 e. m., Lördagar kl. å7-11 e. m., Söndagar kl. 5-11 e. m.

Varia förevlsnlng cirka 1 i timma. Blljettprlser: Logo 60 öre, 1:sta plats 50 öre, 2:e" plats I! än.

IIIJ Fredagsprogrammet tlllltot lör barn.
. 088.1 Kupongböcker a 10 st. biljetter -lörsta plats  kr., andra plats 8 kr., logeI 5 kr. - säljas vid lngången

0.9.......M

............6 ............. ............. ............-. ............. ......... .......W......

z
l
i
i
z
E
i
i

...000.9

lnnehål lsförteokning:

 

Luleå 1914. Trvckefri .f..-B. Norrskenet.

Program Onsdag-Torsdag 22-23 Juli

JOYCleIl flllll på 80 dagar

I
Dramatiserad reseskildrinlg i 6 akter, med motiv efter Jules Vernes berömda roman med samma namn.

Prolog-en: I Royal Klubb. Va- 15. "Sedeln har jag vidare för- 35. Raoul tror att Nobodi är ut-
det; Jag Raoul Gardean håller sänt till Nagasaki och téliandl. sänd av klubbmedlemmarna
härmed 10,000 pund att jag inom 3 Kamura. Men. nu måste Ni för att hindra honom i hans
månader från den 29 mars, alltså Stanna här några dagar ty näs- färd. och avskedar henne.
den 29 juni kl, 8 e. ln., skal] åter ta lägenhet till Nagasiki blir 36. Nobodi i värksainbet även på
infinna mig i Royal Klubb, inne- ej förrän den 30 april". annat håll.
havande den 100-pundssedeln som i 16. Köpman Kandeechs gäst.
dag sänts till handl. John Smitt i 17- I hafemet-

London, 18. Landsmannen. V.
. I ( H -- - n
Eldenbmg den 6 mars! 1912-" U- Radda mg landsmn t .air-.times agoLhåih ästhzz-Prges
Raoul Gardefeu - 37. sedein är skickad tiii san
I Y III . F ranoisko .
" i 1 Y Å - - 38. Den 20 maj. Avresan från
1. Jakten efter IDO-pundssedeln 20. 12:25:21 natt landar Nobudl 1. Amoy.
börja... - 21 Fl kt Y- ao. väibehåiien i san Francis-im.
2. Dagen därpå gör polisen i E- " .y.. fen" . .. 40. Indianerna.
d. b ,. .k ., d. - 22. Pafolziande dag iipptaekesI 41. ÖV rfanet-
fn mg en mm var lg upp rymningen. Khandesoh Pär 1 -e
tackt" . . ilskan häröver slag. 42" Bada-ade"
3. Nobodi tillkallas. 23. "Min herre är död" 43. Äntligen sedeln.
4" Falska 56111311; En gel-le sak- 24. Nobodi upptäcker Raoul på
nas- Den  Sallades 1 Omgopp" en till Nagasaki avgående än-
Jag skall soka finna den . gam- vf-
g- ,I,11(Ä)(5nd0n hos smlth- . 2-5. Nobodi finner tillfälle närma 44. Raoul lyckas undkomma Noh
. -pundssedeln har Jag Sig. Ramn. bodi
:kåcåzän nu kol?man Schuckn 26. Den. 4 maj .19.12. Miami. o 45. Trådös telegraf.
7- Tin Kairo. 27. Hon kan e] .finna adressen pa 46. Haktningsondern. C I
8 N . . . . . kopmannen i Nagasakl. 47. Cherbourg den 12111111.

. obodi finner viktiga spar 48 Förhwet

9. Jakten borgar. IV 4:9I Åter fri.
H " 50. Betjänten skickas direkt till
Y"- 28. Nagasaki den 1.2 maj 1912. Edinburg.
10. Den 11 april ankommer Raoul 29. "Äng-aren från Bombay är 51. James saknar sin portmorinä.
till Kairo och uppsöker genast kommen", 52. Plats som eldare.
köpman Sehiickri. 30. I Nagasaki. 53. Åter gripna.
11". Sedeln är sänd till Bombay. 31. "Vill Ni växla denna 100- 54. I klubben 7.18.
12. Nobodi även i Kairo. pundssedel ?" 55. De sista minuterna.
13. För sent. Nästa skepp gar ej 32. "Sedeln är redan sänd till té- 56. I klubben.
förrän den 15 april. handl. Hainan i Amoy". 57. HVar är min betjant ?"
14. Den 23Iapril låter Raoul an- 3. De 100 chrysantemumernas 58. Raoul vinner sitt vad.
måla. sig hos köpman Khan- fäst. 59. N obodi finner att hon förgäves
desoh i Bombay. 34. yI Amoy. gjort en resa jorden runt

Barn äga. ej tillträde.

MMÅAAMAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA4.AAAAAAAAAAAAAAA---AAAAAAÅAAA AAA... ---AL AA A ALLA-AAAAAAAA

äbQL

Information

Title:
Maxim
Printed year:
1914
Place:
Luleå
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain