#1221: Maxim

Kom när Ni vill, Ni får ändå se hela programmet!

sammmmmmwsymmmmmmmmmEEMy!mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

Måndagar, Onsdagar och Fredagar nytt program:4

 

IIllIllilFIHlFIITI-llTI-IITlITII-ill-ilillillilrilFillillFlFillillFlFillililillillilT-Tilillilfi]

 

iIlllllillIllillIIIIlBJFillilllll-Illl i

i
I

 

a.

l

 

 

 

 

 

 

  

i
L

 

LEJILILEHEI I

.-
i

 

EJEILEJLEIEHLIILILEHEJLEJIH 

 

Övre Norrlands eIegantaste biografteatsr
TELEFONER: Maxim 193. Bostaden 193.

l

Y IProgram - 

Måndag-Tisdag 2-3 Mars.

wmwwwmw

l

B ETTY NANSE N-film.

Prinsessan
,Emna,

Skådepel i 4 akter. Mästerlig isoe nsätltning! överlägsen inspelning!
Ett mästervärk i ordets fullaste bemärkelse.

Konsttilm, utgiven av Nordlisk Film s Gomp.

AVDELNINGA R.fo 1

l.. llennes kung-liga höghet prin- 33. Upptäckt. w-
sessan Elena. 34. En strid på, liv och död.

2. En fast på slottet. . 3-5. Allarm. I

3. UVlåra trupper ha vunnit en av- 36. Förfölj elslen.
göran-de seger vid Nanrbin." x 37. Tvanne feberak-tig-a ögon följa

4. Ett tåg av sårade och fångar från ett av slottets fönster
i återvänder hem. flykten.
5. Prinsessan upptackelI sin ung- .  Gripen.
domsvän bland fångarna. 39. Krigsråtten.
6. Prinsessan avlägger ett besök 40- Dödsdomen- i
på Sjukhuset- 41. Prinsessan har blivi-t sjuk av
7. UVar ligger kapten Henry de Slnllesrörelslell-
Benin-p" 42. Ja-Han har blivit dömd till dö-
8. Prinsessan erbjuder sig till (le-nai- l
Sjuksköterska- 43. M-inistern underskriver döds-
9. vid Sjukbadde... 60111811- 1
10- "Ni påminner mig .Om en, Som 44. Prinsessan önska;1 ett samtal
jag .en gång känt-H med ministern kl. l på natten.
ll. Minister-n besöker den fient- 45- I Väntan-
- lige Offic..ren. 46. Klockan år l.
W1  Miinistern erbjuder kaptenen 47. Hon bede-r för sin Ä"alskades liv.
f att få vistas på slottet. 4 48- "Jag Skall rädda honom PiåJ ett
13. lgenklännandet. Vlllkol" - -U
14. Kaptenen uppehålml. Sig. på 49. "Aldrigz Låt honom hellre då.
slottet som fånge. dö"-
1-5. Fienden har lidit" ett nytt stort 50- Hon går-
nederlag . . . 51-- Dolken- I
16. Läkaren söker ingiva mod. 52- Hon Smyger Slg ut-
17. Han år sn art återställd.  I fängelset-
l.8. .Kaptenen får fritt vistas i 54- Den fåge- I I
trädgården. 55. "Det finns ingen räddning-L"
19. Prinsessan och landets fiende. 56- "Låt (21ng di? tillsammans-w w
20. Ministern ser de båda. 57- i nNet-l1 Jag Vln ej dö- Jag måste
2.1: Ett måktbud. Vi i i " tillbaka tillimitii; fosterland." i
22. "J ag vet att ni ålskar den unge 58. "Hennes beslut.
Å mannen, men akta er." 59. Hon tager vakt-.postens rock
23. En vecka senare. och hatt.
24. 7Tlålp mig1 att fly." 60. Arkebuseringen skall snart
25. En sjlålsstrid. b förs-igg-å.
 Prinsessan beslutar att Åhjälpa Gl. Han kysste hennes han till
honom att fly. tack, och gick.
27. Vad hon lade i korgen. 62.. Han nndkommer.
28. Kaptenen får redskapen. 63. Ministern vill övervara arke-
i 29 Kaptenen har gjort allt i ord- buseringe-n.
ning för flykten. 64. Hon torkar av den ovardi-ges
SU. l natten. kyss.
31. Vakt-en sover. (35. Ett förtvivlat beslut.
32. En djårv klättring. (iii. Minister-n står inför ett lik.


 

Barn äga ej tillträde.

fåiljettpris: 50 öre "(:sta pl., 35 öre 2zdra pl.
KÖP KUPONGBILJETTER I HÄFTEN OM 10 STYCKEN:

Andra plats kr. 2:66. Första plats kr 3:60. Barn kr.41:10.
Barn mellan 12 o. 15 lr kr. 1 :6. Gäller för blåa biograferna.

vFilrevlsnlngar Måndagar-Fredagar kl. 6-10 e. m. Lör-:lagar och Sön-
dagar 6-711 e. m.

IllllllllllllllllllllllillllllllllllllilllllllllllllllllllllanlllllIIIllllllllllllllllllllllIllllll

 

Luleå 1914. Tryckeri A.-B. Norrskenet.

[IIIHlllllllllllallsifnns

l
l

 

 

mmmmmmmmmmmmm!mmmmmmmmmmmmmWEEWWHEWMMMMHMMMHMHMH

I
l

 

 

l-lillllllllilllälllllillHIHIIIHIllllllllåilålllljlllil

k
l

 

 

 

 

.Lil

   

IIlIllLI-[ElllllIlllllllllllllill!lllllIlllllIlliElli"IlillllllllllIlllllllilldlllllållllllllllllllIlllllllILllIllFIilIHllll

:wwwwäwd man as snus de; m imn m lr" wox

WWW-vw

:rumäon nllu .reäepau qoo .leåepsug freåepugw

Information

Title:
Maxim
Printed year:
1914
Place:
Luleå
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain