#1218: Elite-Teatern

ELlTE-
TEATERN.

f. d. Luleå Nyal Biografteater. i

Köpmangatan 27 (midt emot kyrkan)
VStadens elegantaste Biografteciter.

din!F
jFöREvisNiNGsTiDER:

Hvardagar kl. 1126, 7 och 1l29 e. m.
Sön- och Helgdagar kl. "3, 4, 6,, 7, 8 och 9 e. m.

PROG RAM:

Fr. o. m. Torsdagen den 4 t. o. m. Söndagen den 7 Febr.

När samvetet vaknar.x

Drama i flere afdelninigar.

B ang-572111261.

H umoristisk.

Italiens röhiarhorder.

Storslaget. Dramatiskt

Vår bild framställer interiörer från det italienska militärlifvet.

En ung soldat blir af sin kapten hårdt tillrättavisad för ett begånget
fel. Det heta blodet råkar i svallning och soldaten beslutar att hämnas. Han
fattar ett gevär, skjuter ned kaptenen och blir fasttagen samt dömd till ett lång-
varigt fängelsestraff.

Två år ha förflutit, långa är för den fångne, som dock ej varit overk-1
sam. lHan har med outtröttlig energi filat af de järnstänger, som skydda hans
fönster. Hans arbete har omsider krönts med framgång och den själftagna fri-
hetens timma har slagit och han njuter häraf med fulla drag. Han känner sig
dock osäker, hvarför han beslutar sig för att uppsöka någon af de röfvarhorder
som grassera litet hvarstans i Italiens bergstrakter. Han träffarhelt oförmodadt
på ett band och då dessa "lägga an" ropar han: uUpptag mig i eder krets, jag
är en mördare!H Han upptages bland banditerna och får medfölja till deras
otillgängliga bergshåla, där planer smidas för nya illdåd. En förmögen änka
jämte sin lilla dotter är sedan kort tid bosatt i närheten af bandets tillhåll och
det beslutas att dottern skall bortföras för att sedan hembjudas modern mot en
dryg lösen. Vår hjältes mänskliga känslor väckas vid åsynen at det efter sin
moder gråtande barnet och han beslutar, att med fara för sitt eget lif, befria
och. återgifva det åt modern. Han sätter denna plan i verkställighet och kommer
lyckligt till barnets hem där han öfverlämnar den lilla i moderns händer. Här
faller hans ögon på ett porträtt af den kapten, som han mördat och den förfär-
liga sanningen står klar för honom, att det är i dennes änkas hem han är. Sam-
vetskvalen öfverväldiga honom. i I

Fortsättningen och upplösningen af. detta alltigenom underhållande
drama, kan ej i ord uttryckas, då ett försök härtill skulle förta det outplånliga
intryck som bilden efterlämnar hos äskådarna.

MARINBETQER
FRAN KiEL.

Kiel är som bekant en af Tyska flottans stationer. Tidigt en söndags-
morgon ånga vi med det eleganta fartyget från Kiel till Korsör. Ett mer hänfö- I 1
rande skådespel än det här utbreder sig kan näppeligen tänkas. De stora gråa 
pansarkolosserna ligga i majestätiskt allvar, omsvärmade utaf tusentals större och i;
mindre lustbåtar, .som för en lekande bris utbreda sina .hvita Segeldukar i solske- 
net. Det år en af de stora regattadagarne, och käjsar Wilhelm har i egen hög P
person infunnit sig för att från sin yacht Hohenzollern åse det storartade skädespelet.

 tömma Spegel".

Koloreracl.

Ett besvärligt jagtbyte.
" Hans familj. f Vi äro kvitt!
 Campé engageras som portvakt hos mig för hela sitt lif och

jag skall äfven draga försorg om hans familj, om han icke gör sak af det
missöde, som inträffade för mig under en jagt.

Leon Duputoisw.

Herr X..sårar under en jagt en stackare, som han med stor .
försigtighet låter föra hem till sig. Mot en skriftligförbindelse, som
tvingar herr X. att underhålla den särade och hans familj, utfäster
den senare att icke stämma herr X. q

Han anländer följande dag med hela sin familj; 6 barn,
hvilka snart plundra huset, under det att deras fader i allsköns väl-
måga tillbringar sina dagar på en chaise-longue, som om detta vore
det väl förtjänta målet efter 40 års misere. .

Men en dag råkar barnet vid enI lek med ett gevär att af- 
lossa ett skott mot sin välgörares lår. Andtligen kvitt! Herr och 
fru X. välsigna himlen för detta lyckobringande sår, hvilket befriar -
dem från de efterhängsna snyltgästerna. "

iPi-anomusik..
m" Films till försäljning .och uthyrning! rm

" " " . 1.-sta plats 50 öre. 2.-dra pl. 35 öre. 3:e pl. 25 öre
Bluettpnser- Bam resp. 35, 25 och 15 öre.

 

 

 

Gefle 1909. Werner Gustafsons tr.

Information

Title:
Elite-Teatern
Printed year:
1909
Place:
Luleå
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain