#1215: Elite-Teatern

I...

"Inn-nl...-

 

 

 

    

v
.-ol I I...
.0. O

.0.

nin- 111 ininN .

.
1f. d.

. L LULEÅNVA BiooRAF-TEATER.

Köpmangatan 27 (midt emot kyrkan)
Stadens elegantaste Biografteciter.

FöREvisNiNosTiDER=

Hvardagar kl. 1126, 1127, 1128 och 1129 e. m.
Sön- och Helgdagar kl. 3, 4, 6, 7, 8 och 9 e. rn.

 

 

 

PROG RÅM: 1

Fr. o. m. Torsdagen den 4 t. o. m. Söndagen den 7 Febr.

 

Storslagen dramatisk nyhet!

Vackra Marie n

eller

Torpa rflicka ns Öde.

Gripande skådespel i 5 handlingar och 23 tablåer.

En normandisk godsägare -håller på att göra sin kur för sin
jungfru, den vackra Marie. Men hon har ett godt öga till den vackre sjö-
mannen Peter, med hvilkens syster just godsägaren är förlofvad, och
beviljar honom ett möte vid hafvet.

Olyckligtvis för henne får emellertid hennes husbonde reda på
mötet och ställer till ett stormigt uppträde och Peter, som blifvit trött
på att vänta, går sin väg från mötesplatsen. Marie anländer för sent
dit och hennes husbonde följer efter. Rasande af Maries trots rusar
han på henne, stryper henne och kastar henne i" vattnet. Emellertid
upptäcka nägra bönder Maries döda kropp och misstankarna falla ge-
nast på Peter, som af två gendarmer blifvit sedd vid stranden, under
det han väntade på sin älskade. Han blir häktad, men han lyckas gäcka
gendarmernas vaksamhet och fly. Under sin jakt efterflyktingen komma
de tillbaka till skädeplatsen för brottet, dit som man vet samvetet ofta-
drifver brottslingar. Där få de syn på godsägaren, som irrarfram och
tillbaka pä stranden . . . Plötsligt visar sig välnaden af hans offerfram-
för honom och stel af fasa kastar han sig till marken i en ställning
som ej tillåter något tvifvel om hans brottslighet och i sista tablån få
vi se hur man arresterar den olycklige.

Tablåernas innehåll:

1. Landtlig idyll. 13. Hämnden.

2. Uniformens tjuskraft. 14. Brottet upptäcktI

3. Kärlek och svartsjuka. 15 Hvem är deh Sk ldi e?
4. Sammanträffandet. , " .. y g i
5. Det ödesdigra brefvet. 16- Finsk-a undårrattelser-

Ö. Husbondens misstankar. 17- Pa Vllse Spar-

7. Hans aningar bekräftas. 1 18. Oskyldigt misstänkt.

8. Mötesplatsen. 19. Flykten. . I

9. För läng väntan. 20. Den brottsliges samvetskval.
10. Husbondens förebräelse. v 21. Vålnaden. y
11. Hon fattar sitt beslut. 22. Upprättelse.

12. Mörka afsikter. 23. Straffet.

En eminent framställning ägnad åt alla. Sällsynt
spännande och gripande.

IVäfikareklockans mysterier

eller

oRöM och vERKLioHET.

Ovanligt väl lyckad, orzlginell oclz gedigen skämtbil.

DÅ AMOWILL DET.

Konstnärligt kolorerad.

l:XNär du kan gifva rosorna lif, skall jag blifva dine, svarar den
unga borgfrun sin page, som vågat lyfta sina ögon till henne, och så
aflägsnar hon sig och lämnar den stackars olycklige pagen ensam med
sin sorg. Men Amor later honom langt fjärran i ett slott se en terass
full med lefvande jättelika rosor, hos hvilka hvarje hjärta är ett förtju-
sande fehufvud. Den unge pagen ger sig ut att söka dessa underliga
blommor, men tusende hinder ställa sig i vägen. Men Amor är en
riktig trollkarl, och tack vare hans hjälp, lyckas den unge pagen be-
segra svårighet efter svårighet tills han slutligen med de underbara ro-
sorna eröfrat sin älskades hjärta.

Det elektriska hotellet.

Framtidshotellet. Ni behöfver bara trycka på en elektrisk ring-
klocka och genast har Ni allt hvad Ni kan önska. Vill Ni bli borstad?
Srrr w tryck pä knappen och om några ögonblick har den elektriska
borsten utfört sitt arbete. Vill Ni bli kammad eller rakad? Det är ett
ögonblicks verk. Hygieniskt, snyggt och elegant. 1

Men skulle den elektriska ledningen strejka, uppstår en fruk-
tansvärd villervalla i hotellet och från källare till vind ser det ut, som
en förödande storm dragit fram.

Stormande jubel!

 

 

 

 

 

 

 

Pia nom usik. I
I " " t . Irsta plats 50 öre. 2.-dra pl. 35 öre. 3:e pl. 25 öre.
t :IQ-o..  Barn respi- 35,  Och  öre. Il... 0
...uu-.00.- Gefle 1909. Werner Gustafsons tr. -O-...tm-f

Information

Title:
Elite-Teatern
Printed year:
1909
Place:
Luleå
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain