#1214: Elite-Teatern

.,.
.nl

iTEATERN.

 f. d. Luleå Nya Bingafteate-r-

Köpmangatan 27 (midt emot kyrkan)
Stadens elegantdste Biogrdftedter.

FöREvisNiNosTlDER=

Hvardagar kl. 1126, 7 och 1129 e. m.
Sön- och Helgdagar kl. 3, 4, 6, 7, 8 och 9 e. m.

PROGRAM:

Fr. o. m. Måndagen den 1 t. o. m. Torsdagen den 4 Febr.

Den giftiga örten.

Faderns testamente har till lagliga arfvingar insatt hans två
barn, en gosse och en flicka, som under sin minderårighet skulle
stå under förmyndareskap under den gode doktorn Marsan.

Under sommaren tillbringar doktor Marsan sina ferier på4
landet med sina två skyddslingar och tillbringar sina dagar med att
flitigt botanisera. En dag finner han en giftig ört, hvars blotta doft
är tillräcklig för att döda. Då vaknar i broderns hjärta en hemsk
plan att göra sig af med sin syster, för att så ensam öfvertaga hela
arfvet. Men doktorn öfverraskar honom under det han söker efter
den giftiga örten, och när han senare ser, att den unga flickan in-
sjuknat i häftiga förgiftningssymptomer, anar han genast rätta sam-
manhanget.

Lyckligtvis känner han till en annan växt som ett ypperligt
motgift, och han skyndar sig att gifva sin skyddsling densamma.
Hon räddas så till lifvet, men den brottslige brodern blir lämnad
i rättvisans händer.

Mjälnaren, haTwnn och åsna-

Bilder från- Blekinge.

Blekinge är ett af Sveriges naturskönaste landskap. Det är en mild,
fager natur, porlande vattendrag, skuggrika skogsdungar och leende ängar. lnvid
staden Ronneby bildar Ronnebyån ett vackert fall, från hvilket man numera tager
kraft för diverse industrier.

Ronneby hälsokällor datera sig så långt tillbaka i tiden som till år l705.
En af dem, den s. k. Abelins källa, innehåller Europas starkaste järnvatten. Också
har här uppstått en storartad hälsobrunnsanläggning och badort, dit flera hundra
personer årligen lresa för att söka bot mot sina krämpor.

Till Karön är blott några minuters ångbåtsresa å den natursköna Ron-
nebyån. Det är bland badgästerna en mycket vanlig och omtyckt förströelse att
företaga små utflykter till denna lilla vackra plats.

Djupadal är en annan af de täcka platserna i grannskapet. Det är om
denna ((undersköna dala som Sätherberg sjunger.

Bildernas innehåll: Ronneby vattenfall. Ronneby brunns- och bad-
ort. Societetshuset. Brunnsparken.n Brunnshallarne. Hotellet. (Detta lär vara
Skandinaviens största träbyggnad.) Angbåtsfärd på Ronnebyån. Karön. Djupadal.

-FårvaFerskam I

Följande historia utspelas med motiv från det vackra Nor-
mandie. Det är en ung fårvakterska som lämnat sitt hem och tagit
plats hos en familj i staden. l den glada omgifning hon råkat i
blir hon förförd af en sjuklig och arbetsoduglig man, med hvilkens
familj hon råkar i ovänskap.

Han dör emellertid på en badort och lämnar henne alldeles
utan tillgångar, hon återvänder då hem, får sina föräldrars förlåtelse
och återtager så det forna lifvet, som hon aldrig bort lämna.

jälavandringen.

Kolorerad.

Den lefnadströttes besvärligheter.
Piano-musik.

Films till försäljning och uthyrning! m

t t " . 1.-sfa plats 50 öre. 2.-dra pl. 35 öre. 3:e pl. 25 öre.
 Barn resp. 35, 25 och 15 öre.

 

 

 

Gefle 1909. Werner Gustafsons trä."

Information

Title:
Elite-Teatern
Printed year:
1909
Place:
Luleå
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain