#1210: Elite-Teatern

de:

  

 

E L l T E- U I;
f. d. Luleå Nya Biografteater.V v 1
Köpmangatan 27 (man emot kyrkan) "

Stadens clegcintcistc Biograftcater.

EI;
FöREvileNosTlDeR=

Hvardagar kl. 1126, 7 och 1129 e. m.
Sön- och Helgdagar kl. 3, 4, 6, 7, 8 och 9 e. m.

-..---, v :I

PROG RAM:

. Måndagen den 8 t. o. m. Onsdagen den 10 Mars. 1
k Q G19;x JV Gadg kåJvx QJe 9): kQJLGQJK i. j
 
"e

PREEWALD = 

 
 
 
  
  
  
 
 
 
  
   
 
   
    
   
  
  
   
 
   

,.

 

 vn) BERLIN 
 Härllgd naturscerzerier oclz folklzfsbildef" fråIl det är 

 gm egendomliga Skönhet beryktade Spreewald- 
 Spreewald benämnas de vidsträckta, af 30,000 Vendiska invå- 

nare bebodda sumpmarker, som floden Spree bildar vid sitt lopp ge-
nom Sachsen.

(af: 1. Vid båtstationen. å 3. På Spreewalds härliga kanaler. Ä:
QLS 2. Stor religiös fästiSpreewald. 4. Typer från sumplandet. ,I 3

Hawa), t i , m, , 9,11 w: . i .dj 
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaeaaaaaf

 

I nen fattige lnjtnanten. s

Tyskt militärdrama.

Löjtnant Möller är fattig och den han älskar likaså, hvarför de ej kun-
nat, på grund af bestämmelserna inom armén, gifta sig. De ha därför gjort i
sitt val och lefva de nu ett lugnt och lyckligt familjelif, där en liten ättling ut- r
gör medelpunkten för deras omtanke. Huru enkelt de än lefva räcka dock ej
hans små inkomster till, utan måste han kasta sig i ockrarehänder. Hans kam- .
rater tillställa nu majoren en skrifvelse, hvari de fordra att löjtnant Möller an- .I
tingen skall göra sig fri från såväl kärleksförbindelsen som sina skulder eller i
tvingas begära sitt afsked. =

Majoren, som är en hedersman, undersöker saken och finner, att det E
är väl värt att hjälpa den unge mannen, hvilket han äfven genast sätter i verket.

Men då tager en af regementets yngre officerare sitt parti och beslu-
tar att på hvad sätt som hälst bli af med den misshaglige. Genom att öppet
.förolämpa löjtnant Möllers käresta får han dennes blod i svallning och går han
mot den nedrige handgripligt till väga. Han blir nu anklagad för misshandel
och inburad. Äfven nu är dock hans lyckliga stjärna, äfven denna gång i ma-
jorens gestalt, honom bevågen och få vi se en den måst vackra och gripande j
upplösning på denna framställning ur lifvet, man kan begära.

 

 

 

. Lago M aggjofe.

Härliga naturscenerier.

Den välvillingendarmen.

Mycket rolig.

 Tiggarens-u-ppoffring.

Mötet. jag anade detta. Kära vän, jag väntar dig
som vanligt vid sprickan i parkmuren.

Utmed inhägnaden som omgifver Parisots villa, förtär en tiggare girigt
en skål med soppa. Herr Parisot som hade följt sin vän von X. får syn på va- in
gabonden, tittar misstänksamt på honom och tänker i det han går in: (Jag måste 
säga åt trädgårdsmästaren, att han gör i ordning en räfsax i öppningen på muren.

. Under tiden tar von X., så snart han sett Parisot försvinna, en anno-
tationsbok ur sin ficka, skrifver en biljett och lägger den under en rörlig sten i
muren. Snart anländer fru Parisot i sin tur. Hon tager biljetten från det af
henne välkända gömstället och läser: "Kom i afton som vanligt till öppningen
i muren." .

Trädgårdsmästaren gör i ordning räfsaxen. Von X. anländeriförst till
mötesplatsen men får där syn på vagabonden, som sofver. Han gör en gest af
dåligt humör, men lugnar sig då han märker att den andre sofver och går in
genom öppningen, men kan icke tilbakahålla ett skrik af smärta, hans ben hade
fastnat i saxen, hvars tänder grymt sarga hans kött. Vid detta skrik vaknar tig- i,
garen och rusar dit samt anländer på samma gång som fru Parisot. Men hen- 
nes make har äfven hört det. Han ger sig ut frän villan beväpnad med en re- i
volver.

Hvad skall man göra. Situationen är kinkig för de båda brottsliga,
men vagabonden kan rädda dem genom att uppoffra sig. Och han gör det.

(jag anade detta, sade Parisot nöjd med sitt skarpsinne, då han varse-
blef vagabonden.

Han skyndar efter polis och den stackars vagabonden, som älskar luft,
sol och frihet stänges in i det mörka och fuktiga fängelset.

En hypnm séance.

Hjälp, jag drunknar!

Två skälmar, som äro ute på rof få en genialisk idé. En af dem age-
rar medium och den andre hypnotisör och så lyckas de lägga beslag på de för-
bipasserandes uppmärksamhet och - portmonnäer. Själfva poliskonstaplarna
låta dupera sig till åskådarnas stora förnöjelse.

Pianomusik.

m" Films till försäljning och uthyrning! m

" t t . I:sta plats 50 öre. 2.-dra pl. 35 öre. 3:e pl. 25 öre
Biljettpnser- Bam resp. 35, 25 och 15 öre.

t 3

 

 

Gefle 1909. Werner Gustafsons tr.

Information

Title:
Elite-Teatern
Printed year:
1909
Place:
Luleå
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain