#1209: Elite-Teatern

TEATERN.

f. d. .Luleå Nya Biografteater.

.M (Köpmangatan 27 (midt emot kyrkan)
JStadens elegantaste Biografteciter.

FöREvlleNosTmER=
Hvardagar kl. 1126, 7 och 1[29 e. m. .
Sön- och Helgdagar kl. 3, 4, 6, 7, 8 och 9 e. m.

PHÖGRAM:

Fr. o. m. Torsdagen den 25åt. o. m. Söndagen den 28 Febr. 

. Tulltjänstemannens hämnd. 

En tulltjänsteman är ute på spaning bland klipporna. Dä han icke ser
något misstänkt, sätter han sig på en klippa med bössan i knäet och somnar.

Ett fartyg lägger i land. Smugglarne komma med sina varor, gå för-
siktigt bakom den sofvande, binda honom omsorgsfullt och aflägsna sig under hån.

Den rasande tulltjänstemannen lofvar att hämnas. Snart blir han be-
friad af en patrull, och entledigad från sin tjänst, ingår han i bandet, förvärfvar
dess förtroende samt öfverlämnar det åt rättvisan.

 
 
   
  
  
    
    
  
  
  
  
   

Dä man icke stärpä godij med
Port Vakten.

Herr och fru Lundström åtnjuta den ovärderliga lyckan att alltid ha
stått på god fot med sin portvakt. Men deras oiycksaliga idé att skaffa sig en 
hund, kommer snart den ljufva freden att slå öfver i ett oförsonligt krig. Man 
kan ju gissa ,sig till hvad en sådan Cerberus, som är särdeles angelägen om att 
visa såväl sin kärlek som sitt hat mot hyresgästerna, skall kunna ställa till. De 
bilder, som här visas, framställa också i fasaväckande komik, huru dessa repres-
salier, sedan de frampressat tårar af skratt i äskådarnes ögon. tvinga herr och i
fru Lundström med deras hund att söka en gästvänligare bostad med mindre v ,
oresonliga hyresgäster.

sJÖMANNTäs HUND.

Orolig och sökande springer hunden och vädrar i vinden, som kom-
mer långt ifrån hafvet och som därute sett ett skepp krossas afstormen. In-
stinkteu drifver honom ned mot hafsstranden. Där upptäcker han sin herres
kropp som kastas upp af vågorna och ligger där öfverhöljd af sand och täng.

Han fattar hans mössa i sin mun och återvänder hem samt bringartill
enkan den sorgliga nyheten.

  
 
  
 
  
  
 
  
 
  
 
 
 

 
 
 

var god dräpa vreden

såse:seeks:ena:dieteneleöiaefeaaeieiaeiaeg

Solnedgång. -

En solstråle glimmar till och förgyller de mörka vågorna, öf-
ver hvilka några ångare glida fram, slingrande sina rökpelare mot XX!
himlen.

Taflans bakgrund inhöljes i dunkel, linjerna bli allt otydligare X
och konturerna smälta tillsammans i ett fantastiskt och trolskt skugg- Y .7
spel - natten faller på. i 
"i" Dessa taflor rulla upp sitt vackra natursceneri med en prakt 
å: som vore derfrramtrollade af en Rembrandts pensel.

ai.aeoeesaeeeeeeeaeaieeieiaaeeoei i

I.GODA VÄNNER.

Fru X och fru Z två goda vänner mötas händelsevis i1 ett stort mode-
 magasin och säga hvarandra en massa artigheter. Bägge ha utan att veta det i gg
 just köpt samma sorts tyg. De mötas på nytt hos sömmerskan där fru Z just :få
. har valt den modell som fru X nu bestämmer sig för. jjf ii
vi Alla som vilja hafva ett godt skratt böra ej försumma att gå in 

på Elite-Biografen och se detta genomroliga nummer. i

 

  

  Piamsik.
15 in? Films till iiirsäljnig och uthyrning! m

.1 Biljettprjser- I-"Sfa Plats 50 öre. 2.-dra pl. 35 öre. 3:e pl. 25 öre.

 

  

Barn resp. 35, 25 och 15 öre.

 

Gefle 1909. Werner Gustafsons tr.

Information

Title:
Elite-Teatern
Printed year:
1909
Place:
Luleå
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain