#1208: Elite-Teatern

TEATERN.

f. d. Luleå Nya Biografteater.

Köpmangatan 27 (midt emot kyrkan)
Stadens elegantaste Biograftedter.

EI;
FöREvlleNosTiDER=

Hvardagar kl. 1126, 7 och 1129 e. m.
Sön- och Helgdagar kl. 3, 4, 6, 7, 8 och 9 e.bm.

givit: q
PROGRAM:
Fr. o. m. Torsdagen den 25 t. o. m. Söndagenäden 28 Mars.

Storslagen dramatisk nyhet!

]ulnatten.

Ett oerhördt spännande drama i 16 afdelningar med motiv 
hdmtadt ar det verkliga lifvet.

Vi tillåta oss här nedan en kortare resumé af
styckets innehåll.

 

 

Mannens afresa till risker. I .fx birqgäam-pn V-iä fri-nämt; I.
Afskedet mellan fiskaren och 10. Hemkomsten på morgonen. 
hans hustru. 11. En äretjuf. fm
En sista hälsning utåt hafvet. 12. Mannens oväntade hem-I 
Till kvarnen. komst. t"
Förförelse. 13. Mannens misstankar.

Ett löfte. 14. Upptäckten.

Koketteri. 15. En fruktansvärd hämnd.
Mötet vid midnattsmässan. 16. Hafsvågor.

Enastående storslaget!

Rysk-a Svartahalsllnttan.

Några synnerligen tilltalande originalfotos från vår nutida 
j sjömakt. Hufvudpunkterna i vär illustrationsserie torde i största 
korthet innefattas Linder följande hufvudrubriker. i.

Flottan passerar revy.

Amiral Wirén talar till besätt-
ningen. .

En båtbesättning hälsar ami- 6. Torpedens anfall signaleras.
men. En torped sjösattes.

Flottans affärd. 8. Torpeden drages upp.

5. Klart till strid ombord på en
torpedbåt.

Våra favoriter.

HOS LAPPARNE.

En serie lika lijjfallt omväxlande som tjasande natarscenerier 
från det nordliga Sverige. .i
Vi indela den storslagna bilden i följande afdelningar:

Nomadernas läger. 7. Turister på besök.
Lappkåtor.  8. Betande renhjordar bland

På jagt. fjällen.

Det inre af en lappkåta. 9. Lapparne märka de unga ]1
Förvaringsställe "för lifsme- renarne. 
del. i 10. För att skaffa sig en dragare"
Två goda vänner. infångas djuren med lasso.

Sverige dt svenskarne!

HUR CLEMENTINE
FICK EN MAN.

Pianomusik. q

im:- ans im försäljning nun uthyrning: m 

- - " . I:sta plats 50 öre. 2.-dra pl. 35 öre. 3:e pl. 25 öre i!
Bluettpnser- Barn resp. 35, 25 och 15 öre.

 

 

 

Gefle 1909. Werner Gustafsons tr.

Information

Title:
Elite-Teatern
Printed year:
1909
Place:
Luleå
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain