#1205: Elite-Teatern

f. d. Luleå Nya Biografteater.

Köpmangatan 27 (midt emot kyrkan)
Stadens elcgcintciste Biogrdftccitcr.

?H:x::
 FöREvisNiNGsTiDER=

leardagar kl. 1126, 7 och 1129 e. m.
Sön- och Helgdagar kl. 3, 4, 6, 7, 8 och 9 e. m.

 Fullständigt succé
W., PROGRAM;

Fowrii. MåifdåigwefiWe-n i2:ÄjåfriifiinöifwiiffiSöTihZEÄTiT-den is April.

Senaste nyhet från Zoologiska trän-
gården:igenommw..

Ovanligt intressant och lära-ik., iTi-sandäedflemjur
som ej någon annan zoologisk trädgård i världen kan
uppvisa. b

Fyndet i mullbärsträdet.du få 5. Mireille flyr ur fädernehuset.
Mireille och Vincents kärlek. 6. Mireilles bön.

Löftet. 7. Mötet.
Vincent blir vägrad Mireilles hand. 8. Mireilles död.

En gammal provengalisk sågen lär att om två älskande tillsamman
finna ett fågelbo bland mLillbärsträden, de innan år och dag gått till ända skola
hålla bröllop. ,

Mireille och Vincent äro tillsammans ute på arbete vid mullbärsskörden
och som af en händelse mötas deras händer under löfverket ä se, tätt vid mar-
ken finna de ett trastbo bland de gröna mullbärsbladen. Sagornas stämma talar
alltid mäktigt till naturens barn, och för slika tecken måste Vincent falla till föga.
Fast endast en fattig torparson tar han mod till sig och frågar Mireille,.dotter
till traktens rikaste bonde, om hon ej vill gifva honom sin hand, och - lyckan
står den djärfve bi. I

Hand i hand se vi dem så vandra mot St. Trophimes kloster där Mi-
reille gifver sin älskade löfte att aldiig tillhöra någon annan man än honom
och så bestämma de, att de om deras beslut kommer att vålla svårigheter, åter
skola träffas i St. Marias kyrka.

Så beger sig Vincent i sällskap med sin fader för att hos Mireilles far ,
anhålla om hennes hand. Men denne, som kastat sina ögon på en rik bondson
som svärson, kör föraktfullt bort den stackars torparen och hans son.

I Förtviflad flyr då Mireille hemifrån och trogen sitt löfte skyndar hon
till mötesplatsen. På glödheta vägar trår hennes fot liän öfver brännande slät-
ter, där aldrig en skugga fallit och aldrig en vindfläkt susat, ilar den arma tills
kraftera svika ocgn bslicdkeng blir sn. V Me bristande stämma ber hn då till

ns oera - - " " t L .. " .- "
sjunker Mireille till sist till marken just vid kyrkans port, tdar hennes alskaodc
finner henne. Så småningom vaknar hon emellertid ur sin dvala "for att Ismete
mot sin älskade och trots sin mattighet vill hon stiga upp intornet for att daiifraii
med blicken öfver Medelhafvets blå spegel se proceossionn till jungfru Mari-as ara.
Stödd af Vintcents starka armar lyckas hon ocksa na upp till tornet dar hon
för sista gången med blicken fängslad af processionens hela lmystik - sa sjun-
ker hon utmattad och darrande af feber i älskarens armar, dar hon utandas sin
sista suck.

När janne ville gifta sig
med en dansÖS.

sKöLDPADDsFÅNosT 
PÅ soERABAvA.

En originell dragare.

lnfödingarna hoppa ur farkosten, dyka] ned tocth undersöka ryssjorna

" d f a sin fån st u iir det våta e enien e . d u 

med hvilkåkcoiledpådåornas kåt ärplåtligt och af deras skal far-.man det allmant 
bekanta hornmateriel, som går Linder namnet sköldpadd. o Det ar dock mera-sal- 
lan man drar nytta af dem på så sätt som vi till sist fa se har .  Idet tioga 1.
och eviga djuret släpar mödosamt fram ett lätt ekipage med tva smattingar 1.

Den svartsjukc äkta
ewmanvncn. i

Låtsad afresafTiEtt afslöjadt knep. fl Fangad I egen snara.
i m .WSme:hanmmisstänkerfattuhans hustru har en förbindelse med har?
sekreterare, uppfinner den svartsjuke äkta mannen en genialisk plar. fltårbaitt a
klara bevis på hennes brottslighet W en. iotografikarriera, som han doh arom
glasrutan i ett skåp,"skall få vara det diskreta och fallande-vittnet ocu giimfirii-
bollen, som är- gömd i sängen skall i lampligt ogonblick inverka pa.den ar-
dlga platellfllen frun har sina misstankar och lagar så, att mannens vapen vandes -
mot honom själf, så att plåten i stället för att fixera .bilden af henne.. och hen-
nes älskare, odödliggör mannen och kammarjungfrun 1 en intim situation. 0 
Och när så frun ((händelsevisk upptacker Iden fatala kameian,bvjsar 11
hon sin sluge make, fångad i egen snara7 det olycksaliga fotografiet - ta la.

Pianomusik.

om" Films till försäljning ooh uthyrning! f i

- - - . ykala plats 50 äre. 2.-dm pl. 35 äre. 3:e pl. 25 ör) I
Biliettpnser- Barn resp. 35,. 25 och 15 öre. - -

 

 

Gefle 1909. Werner Uustafsons tr.

Information

Title:
Elite-Teatern
Printed year:
1909
Place:
Luleå
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain