#1201: Maxim

äm&ém&émåéhåéwäémåéhåémååmåémåémäémåO

Q) se; se; shoes se; sea se; se: så Ga 00 1.90 Ga se: ch ånga 04 se; så sea få: sea söoéueuaa 04040: säs-a 04 :9460 så :00 0404040004 Gas-4949; sou-näsa; säéaseasea Gas-as...

   

  

"får

.ng

. till),

Xx
t
ål
är
l

l

l

.W

få?
. .x
i
Ä
l

N.
x,

åwhåwhåmäåuhéhäåmhémwdäåwhémåémäg

ÖVRE NORRLANDS ELEGANTASTE BIOGRAFTEATER.

Telefoner: Maxim 193. Bostaden 193.

 

4[Program

Söndag den 27. Juni

000000

W

Eiko=Journalen

Krigsupplaga n:o 28.

l 300 

   

FILMSKÅDESPEL I TRE AKTER, efter Clara Viebigs berömda r0-

man "Delila".

Sammanfattning av innehållet:

.lösgunastare Pantenburg är gift
med ein anka, som i första giftet har
en .son Hubert, moderns ögonsten.
Hon testamentor-ar också hr-la sin
förmögenhet till sin. son, men 
inästarein., som ej iir nagot undantag
från den vanliga typen av en styv-
far ooh således ej ser Hubert med
blida ögon, förmår henne att pd
dödlsbädden ändra Jtestamentet till
sin. förmån. Fru Patenlburg dör,
ooh dsa Hubert förgawes gö-i1 sin för-
menta natt till arvet gällandewmen
finner att styvfadern i stallet fått
uppbära det, lämnar han i förtviv-

lan hemmet. a l

Emellertid har Hubert alltsedan
ungdomen haft en förbindelse med
en tarvlig ooh lijärtlös flicka av lålg
karaktärJ Susanne, .som på. allt särtt
utövar ett dåligt inflytandeW på. den
lattledde b ooh bortskämde Hubert.
Under tiden för Huberts militära
tjänstgöring lockar hon honom mer
an en gång ifrån sin, tjänstgöring,
för att i stället i sus ooh 1dns åsido-
såttta sina plikter.

När Hubert efter slutad tj änstigö-
ring vaknar upp till medvetande om
sin prokära ställning i livet  det
dock för sent för räddning. Med
Susanne drar han sig tillbaka till en .
enslig plats i skogen., ooh de: fål liv-
nära sig huvudsakligen genom tjuv-
skytte och förrasten vad 1som dagen
gear dem. Med tiden blir dock elän-
det allt större ooh större, ooh Su-
sannes kärlek blir allt svalare ooh
svalare.

En dag stöter Hubert under en
enslig vandring i skogen ihop med
don hatade. .styvfaderu Hubert sö.-
ker aokordera med honom om utbe-
kommandie av åtminstone en del av
arvet, men får ett bestämt avslag.
Desperat ooh förhärdad som han bli-
vit genom livets hårda motgångar
skjuter han nu .sin styvfadier, som
svart sårad faller.

En belöning har av myndigheter-
nya utfäxsts för Huber-its gripande,

J vxlkfewt visar sig svårt att gå i land
med; den. tilll eländets brant branta,
 karaktärsfasta Susanne kan 
längre motstå.. frestelsen att genom
att yoffra Hubert komma till litet
lugnare1 förhållanden i sitt eländiga
liv. Uoh för de utlovade 300 silver:
pfännilnigarna förrådler horn Hulbert
till rättvis-ans hantlangarwei.

Barn äiga tillträde kl. 3-5 e. m.

öOQQOOQöÖOQQQOÖOQQOGQOQOQsåå

Biljettpris: 50 öre "(:sta p1., 35 öre 2zc1ra pi.

Barn under 12 år 15 öre, under 15 år 25 öre.

KÖP KUPONGBILJETTERIHÄFTENOM1OSTYGKEN:

Andra plats kr. 2:60. Första plats kr. 3:60.

Förevisningar -Måndagar-Fredagar kl. 6-10 e. m.

kåt  Q: ml

 

Luleå 1915. Trvokeri A.-B, Non-skenet.

Söndagar kl. 3-5 och 6-11 e. m.

Barn kr. 1:10.

Lördagar

s
garaget-00000051 towåcårowpeowi 000000003er109
V Ä N D l

p

9 feg ?Q, fe, 991 fe, f., 0,1 9,9 991 fe, fa, 001 7.9 fas fe, feg 9.1 fe? fe? fsg 999 761 ?69 feg 909 fsa ?9Q 9Öq få, 0.? 70, f., egg 799 95,?01 feg få? eleq fe, 991 QQQ ?QQ 09? 733 99? fOQ fe? feg få! ?99 få, få, 0.1 feg ?e? feg feg fe? fa? Q., v99 QQQ 06, fo, f., få? f., fOQ 0.1 0,1 Wei 93? ?eq 99? Qég 369 991 909 9

Information

Title:
Maxim
Printed year:
1915
Place:
Luleå
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain