#1200: Maxim

g sååå; 0:00 se: 00.9: 500 soaeqpeama emo saa saa än 196 soc soc s.) saoQ)

Q) sås så; så; så 4.00 :Fa LG: 500 Ga 016000040: 04 saa :Pa 0.: Ga så :Pa sonia 5.4 se; se: Ga 6.000 Genoa så: 1.94 saa eea 9404694194 s... ...a 04 so; s.) s.) 6.: så 04 0; 5.; så så 04 00 00 045.4 så Ga 00 04 6.0 se: zoo 5.: 00 så 5.0 se; 6.4 ...a :Pa see sea eoa age age sea é; 00

 g s

 

 

ÖVRE NORRLANDS ELEGANTASTE BIOGRAFTEATER.

Telefoner: Maxim 193. Bostaden 193.

W i

 

1Program

Torsdag-FredagfLördag den 24-25-26 Juni

000000

 

SENSATIONSFILM I TRE AVDELNINGAR, inspelad av Deutsche
Bioscop i Berlin. 1

INNEHÅLL :

Första avdelningen.

Den yurn-ge Sven Hangö älskar frö-
keln Ulllia iSigrlissoh, dotter till. en för-

mögen glodsläigafr-e, och hon besvarar

hans kärlek. De :unigia ha emeller-
tid ännu ej velalt eklfatera sin flör-
lovniing., emedan lSVeIn först vill till-
kämpa sig en god sltä-llllniing i samhäl-
let. .Så får-(han en plats 7 tliimimairs
resa från godset oclh ger sig av se-
dan han fått fästmöns löfte att han
kan lilta ipå. henne.

Gioidsägaren har emellertid ein
granne baren Ffallnaast, som under
en .rlitit får syn ipå den unga flickan
och frapipieras iav lhenines skönhet.
Han kommer på besök och inviterar
godlsäigairen och Ull-a til-"l en träd-
fgåridsfäst. Vild denna fräst förklarar
han :sin kärlek Hör Ulla och besvär
henne att bli ihans maka, men hon
avblöjer under förklarliing att hennes
hjäntxa iredan tillhör en annan. Ba-
no-nen, som är ölver öronen kär, .ryg-
gar inu iclke tillbaka för ett skurk-
sltreck för att sitt måll.

Han :meddelar den ungia att lhan i
:sin .äigio Ihar ett dokument, som U llias
fair len gäng förfalskat för att kiomN
ina i Ibesittning yav grodset. Om det-
ta dokument utlämnas till myndig-
heterna, kommer Ullals far plå tukt-
hus-et. Hon kan elnuellliertid rädda
hionoim igenom altt lbilii blanoiniens maka,
men måste iläimna svar inom 24 tirn-
mar. Den förtvivlade lunga flickan
lovlar detta7 men beisl-ultar samtidigt
att per brev kfalla sin. flästman till
ihjäl-p. Baronen villl sökta uppsnap-
pia lrennles ibrev, men misslyckas. .

Andra avdelningen.

Det gäller nu :ilör banonen atlt lsöika
hindra Sven attt leonirna lir-am före
fristens utgång. Han lejon en hel
del hiaintlan-gare. Des-sia infånga
Sven ioch kasta honofm ii ett fängel-
se i en gammal borgnuin. Sven sfom
på inga villllkor vill svika sin "fästmö
oelh som. flörstår aitt han 1är utsatt för
en väsrklliig kbmrplott, bryter sig med
stor möda ur sitt fängelse och lyc-
kas fly. Men flykten upptäckes
snart av den utanför dörren sittan-
de väktaren ioch en. siplännan-de jakt
ellter rymliiingren lbörjar.

Tredje avdelningen.

Ulla  .under tiden och väntar
på, tele-gram eller ianiniat bud från

. sin lälslealdie, och för varje ftiinilme,

som igår, blir lron alllt oroligare. Hein-
nes far vill upprepade gånger ha
rllörlnlaring över hennes oro, men
hem endast avblöjer .och Åbrlistier i
grät.

Under tiden plågiår jakten efter
Sven, som hetsias som ett vilt djur
ioelh som rålklar lut lflör de allvarligas-
te oclh måst nervspiännan-de situatio-
ner. Då. hans förfölljare nedan trott
sliig ha dödat hkonoufn,.lyckas han e-
rnielllertid kolmlrnta nndlan och skyn-
dar i liast till glodscit, där den för-
tvizvlladie. Ullla 1ängfsllligt väntar hon-
om. Hion förklarar nu .förr honom he-
la. 1slaimnanllnngiet, som Sven geni-.1st
nesolrut fnamställer för Ullas far.
Denne bedyrar att lhela hlirsitorien
med det förfalskade dlokulmentret är
upipdiikitad och bar-einen. tydligen en
vlåirkilig slkurk. De bege sig trill-
sann-mans ner i lhalllen, där Ullla en-
ligt öiverenskommells-e inväntar br.-
nonen och då denne .anländer blir
ha avslöjad oclh Xtvingas erkänna att
han själv iilölrfalskat -dolkumenltet .

OBSJ Midsommardagen från 3-5, 6-11.

wewowooöoeöwewwwwoww

Bleeinrlls 50 öre l:sfa plats, 35 öre 2.-glra pl.I

Barn under 12 år .15 öre, under 15 år 25 öre.

KÖR KUPQNGBILJETTERIHÄFTEN OM 1OSTYGKEN:

Andra plats kr. 2:60.

Föreuisningar

Första plats kr. 3:60.

Måndagar-Fredagar kl.

Barn kr. 1:10.

6-10 e. m. Lördagar

kl. 6-11 e. m. Söndagar kl. 3-5 och 6-11 e. m.

 

Luleå 1915. Trvckeri A.-B. Norr-skenet

fo, foi to, vas f.. f., fe, Q., f., f., f., f.. f.g 0.1 0.1 CG? (ei åta

0.9

051 0.9 051 0.1 090.1 0,1 0.1 0,1 0.10 0 was 09 W: 99091004: 0,1 00109009 G)
V Ä N D ll

Information

Title:
Maxim
Printed year:
1915
Place:
Luleå
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain