#1199: Kävlinge Biografteater

jeflinge Iåiograftcater.
PROGRAM:
Lördagen den 14 och Söndagen den 15 September 1912.

SIIlYIIla..
Härlig naturbild i färger.

Smyrna har ett Vackert läge pä Asiens Vestra, fruktbara
kust. Fran denna stad erhålles fikon och mattor. LLSmyrna-
fikonLL och LzSmyrnamattorLL torde Vara bekanta för var publik.
Bilden visar flera intressanta vyer frän denna vackra stad.

Cre på bröllopsresa.

Ett urkomiskt skämt, som handlar om huru detlunga pa-
ret fär en objuden gäst med på bröllopsresan och huru hela
sällskapet hamnar hos polisen. "

Vogeserna.

N aturbild.

Från kojan till palatset
genom döden

Gripande bild ur lifvet.

Lille Jack tillhör de olyckliga barn som blifvit utkastade
i världen och omhändertagna af en s. k. fostermoder. Hon öf-
verlämnar honom till en skorstensfejare, som då. ej arbete gif-
ves tvingar Jack att jämte andra olycksloröder bege sig på
bettleri.

Vi se den lille i sitt hårda arbete samt huru han vid hem-
komsten, istallet för mat, trakteras med hugg och slag af den
obarmhärtige mannen.

En dag kommer Jack i tillfälle att bevisa en liten flicka
en tjänst, dotter till den rika änkefru X. Den lilla flickan tog
ett starkt intryck af den utmärglade gossen närer en upphörlig
önskan att få återse honom.

Den lilla insjuknar häftigt och allt hopp är ute, hon be-
der sin mamma enträget att hämta Jack och upptaga som
egen, då hon ej mera finnes till.

Den upprörda och förtviflade modern lofvar allt, och som
vi sedermera se, häller äfven sitt löfte till den lilla som med
Jack vid sin sida gär dit, hvarifrän ingen återvänder.

 

 

l
l

 

 

Hjälten från
. räddningsstatiunen.

Stort spännande Amerikanskt skådespel.
U. S. Lifräddningscorps medverkar.
Hufvudpersonerna:
Jack Ronald, räddningsman
. . . Mr John Griffiths.

. . . Miss Florence Lawrense.

vid räddningsoorpsen
Jessie Storm, hans fästmö

Den unga James Calvin, son till distriktinspektören, kom-
mer en dag till lifräddningsstationen med nägra vänner. Knappt
ditkommen börjar han lifligt uppvakta Jessie Storm, dotter till
räddningskårens kapten. Han har emellertid ingen framgång
förrän Jessie märker att hennes fästinan Jack Ronald särskildt
intresserar sig för en af gästerna, Vera Stanhope. Den vackra
Jessie börjar dä en liHig flirt med James och lyckas göra sin
fästman svartsjuk. Dä Jack ser Jessie stiga upp i James au-
tomobil, mister han plötsligt allt intresse för fröken Stanhope.
Den aftonen skiljas de båda älskande ät efter ett litet gräl.

Efter nägra dagar återkommer Calvin för att hälsa pä
Jessie, och under det han söker henne bland klipporna mister
han plötsligt fotfästet och störtar ned. En liten rera ibärget
räddar honom frän döden i böljorna. Pä hans dödrop skyndar
Jessie till, och då hon ser hans belägenhet, uppsöker hon ome-
delbart Jack och ber honom hjälpa den nödställde. Jack har
emellertid ingen Vidare lust att bispringa sin förmente rival,
men kan till slut icke motstå den älskandes böner, och med
fara för sitt eget lif räddar han nu den man, som han tror
Vara sknld till hela hans olycka. Calvin föres sanslös till Jes-
sies hem, under det att den tappre räddaren slär sig ned på
klippan.

När Calvin äterfär medvetandet, önskar han se den man,
som räddat hans lif. Motvilligt föres Jack in, Calvin trycker
varmt hans hand och drager upp en bundt sedlar för att där-
med belöna sin räddare. Den unge sjömannens stolthet blossar
häftigt upp. Föraktfullt kastar han sedlarne pä golfvet och
lämnar med stolt hållning rummet.

Calvin gör sig nu smått löjlig öfver sin räddare men Jes-
sie tal icke denna förolämpning mot sin fästman och säger
Calvin rent ut hvad tanke hon nu har om honom. Hon skyn-
dar därefter ut och finner på andra sidan klippa-n sin ädle fäst-
man och åter ler lyckans sol mot dem.

Kebmans -friert

Den mest tokreliga bild som någonsinvisats.

Information

Title:
Kävlinge Biografteater
Printed year:
1912
Place:
Kävlinge
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain