#1198: Elite-Teatern

T E AT E R N. Å
f. d. Luleå Nya Biografteater.

Köpmangatan 27 (midt emot kyrkan) :- 
Stadens elegantaste Biografteater;

E
FöREvlleNosTlDER= 

Hvardagar kl. 1126, 7 och 1129 e. m.
Sön- och Helgdagar kl. 3, 4, 6, 7, 8 och 9 e. m.

---
PROCI RÅM:

fyr Fr. o. m. Måndagen den 19 April t. o. rn. Söndagen den 25 April.

Brödernas svartsjuka.

((Jag har svurit att icke tillhöra din bror, men jag blir
heller icke din hustru. jag gär att dö. Farväl!

 Två bröder lefde i fred - en ung flicka uppträder på skå-
 deplatsen och som hon föredrar den ene af dem känner den andre
 en vild svartsjuka växa upp i sitt hjärta mot den lycklige rivalen.
 En gång när bröderna varit ute tillsammans på stengets-
 jagt söker den försmådde skära af tåget, med hvilket brodern hål-
fii ler sig kvar öfver en afgrund och hindras från att fullborda sin af-l
fij sikt endast genom flickans mellankomst, men den olyckliga kvinnan
mäste köpa sin älskades lif mot löftet att afstå från sin kärlek till
honom. I
Hon håller också ord, men hellre än hon gifter sig med
-U den, hon anser som en brodermördare, besluter hon söka döden
 och skrifver för den skull nägra ord till honom, som aftvungit
 henne det hemska löftet och förbittrat hela hennes lif. Då vaknar
 brottslingens samvete, han lyckas komma tids nog att rädda. den .
 unga flickans lif och återge henne löftet, hvarpå hon äter vid sin f
133, älskades trofasta hjärta kan le mot lifvet och lyckan. V

 

 

Den tankspridde herrn.

Herr Distrait har en dag mycket brädtom till sitt kontor,
då han blir uppehållen ett ögonblick af en rökare, som ber att fä
låna eld. När han går vidare har han glömt sin cigarr. Plötsligt
märker han sin förlust och vänder sig om för att söka reda på den
förlorade skatten, får syn på en annan rökare och rycker utan vi-
dare cigarren ur mun på honom i den tro, att det är hans egen.
Till tack erhåller han ögonblickligen två kraftiga örfilar, så att hat-
ten trillar till marken, och som i detsamma en konditoripojke kommer
förbi med sin korg på hufvudet, rycker herr Distrait till sig enV af
hans kastruller, som han förväxlar med sin förlorade hatt, han tryc-
ker ned den pä hufvudet och försvinner i ett moln af strösocker.

Slutligen kommer herr Distrait efter otaliga äfventyr till sitt
kontor, där just springpojken är i färd med att sopa golfvet och
rifver upp skyar af damm. Den ifrige ynglingen söker förgäfves

rycka herr Distrait bort från arbetet ett ögonblick för att fullborda
sin städning än da ingentr . v .

en almanack och slår den i hufvudet på den motsträfvige -- sön- - i
dagen denV förste januari. ((Det var då för märkvärdigta mumlar
den handfallne herr Distrait, men i samma ögonblick fylles rummet
af hans förföljare och vi draga en slöja öfver sakernas vidare utveckling.

.Kryssaren "le Voltaire" går af stapeln.
Detta pansarfartyg är 154 meter långt och har ett deplace-

ment af 18,350 ton. Med sin 22,500 hästkrafters maskin uppnår det
en hastighet af 37 kilometer. Armeringen utgöres af 52 kanoner.

--

 kärlekskran-ke hårtrisören.

Dumerlan är ursinnigt förälskad i den vackra kassör-skan
som är anställd hos hans principal, den för sitt utmärkta härmedel
. världsbekante herr Lechauve, men hans kärlek är sä godt som hopp-
"Ä lös, då den hulda sköna är alltför klok för att lyssna till en älskare,
i; som genom sina ömma känslor alldeles tappat hufvudet - den
 kund, som varit nog dåraktig att anförtro sig i den förälskade här-
", frisörens händer, kan skatta sig lycklig, om han slipper undan med
förlusten af en bit öra eller näsa . . .

 Principalen ser sig till slut tvungen att köra bort sitt koll-
 riga biträde, som alldeles häller på att fördärfva hans hela affär, och
r. för att han än en gång skall komma i tillfälle att återse sin älskade,
 måste1 herr Dumerlan kläda ut sig och maskera sig, så att ingen
111-1 känner igen honom. . I

j Förspilldt besvär - han blir upptäckt och afslöjad af sin
 forne principal, men då kommer ändtligen belöningen för hans stånd-
aktighet. Kassörskan kan ej längre motstå en så trofast kärlek utan
f skänker honom med sin hand och sitt hjärta räddning från den
1 vredgade herr Lechauves hotande knytnäfvar.

    
     
     
    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
     
   
     
    
   
 
   

 

 

 

Några aimenageriet
Bostocks farligaste
medlemmar.

1. Operation för att borttaga saren, som var nära att
giftblåsorna och kindtän- falla offer för en af de fruk-
derna på ormen. tansvärda bestarne.

2, Bränningen efter operationen. 4. Okynniga barn.

i 3. Osca, den berömde ormtju- 5. Tultan. M. Bostocks favorit.

Den monte.

Mycket rolig.

 

Pianomusik.
- - - . 1.-sla plats 50 öre. 2.-dm pl. 35 öre. 3:e pl. 25 öre
. Blllettpnser- Barn resp. 35, 25 och 15 öre.

  

 

Gefle 1909. Werner Gustafsons tr.

Information

Title:
Elite-Teatern
Printed year:
1909
Place:
Luleå
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain