#1194: Elite-Teatern

[B

BBBEJEJEJ

Kom när Ni vill, Ni får ändå se hela programmet!

EEEBBEE]E[SEGEEElEE)BBBBBEIBBBEBEJBEJEJBEJEBBBEJEJBEJBEJEEJBEJBBEJEJEJBBBEJEJBEJ

 

EEEJBBBBEEJEEJBBEJ

EBEJBEBEJBEBEEJBBBEJBEJEB

Måndagar och Torsdagar helt nytt program!

mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

ElEJEl EEEBEJEJEIEJEJGJEJBEEJEJBEEEEHEEJH
åt?

Elite-Tea en:

vid kyrkan

(Innehavare: G. -W. Andersson.)
TELEFONER: Elite-Teatern 100. PMaxim 1-93.

sågades i. 198.

 

7,-

xw

Torsdag den 20, Lördag den 22 och Andra Påskdag.
OBS! Långfredag och Påskdag äro biograferna stängda.

Militäriiv vid West Point

En alldeles ypperlig serie från Förenta

State-mas mllitärskola vid

West Point.

Qchliepgjön

Härlig naturblld.

4 Kampen om en brud

Den nya blixtmotorn.
Spännande kärlekshistoria.

Gerald Weston, den unge uppfin-
naren, är i stor spänning över sin
motors framgång. Han har nyligen
från en större maskinfirma erhållit
ett smickrande anbud, att om hans
motor skulle visa sin överlägsenhet,
skulle han för patentet erhålla.
75,000 dollars, och skulle han lyckas
vore han ju rik, då skulle ju intet
hinder möta för honom- att fä sin
hjärtans kär, den vackra miljonäre-
dottern.

Denna har emellertid en av mo-
dern gynnad friare, som funderar
ut en ful plan för att vinna täv-
lingen och slå sin hatade rival ur
brädet. Men planen misslyckas.
Visserligen blir uppfinnaren ej själv
i tillfälle att sköta .sin båt, men den

REPTILFARMEN 

unga flickan visar vad kärlek kan
åstadkomma.

Tävlingen är inne, stränderna äro
kantade av åskådare, och spännin-
gen är kolossal. Start-skottet går
och med full fart rusa båtarna ästad.
l början blir Westons båt efter, men
så småningom arbetar den sig fram
och inkommer som överlägsen seg-
rare. På stranden har Weston följt
sin fästmös djärva färd till fram-
gång och seger. Hans hjärta fylles
med glädje, hans båt har ju vunnit,
och nu finnes intet hinder längre.
Full av jubla-nde lycka sluter han
flickan till sitt bröst, och trygg,
men blek efter spänningen trycker
hon sig intill honom. I

x

Från en Australiensk kaimandamm.
En synnerligen lärorik bild.

Susis giftermål W i

Gharmant lustspel.

Snsi far med sina föräldrar Och
fästman till Soi-rent. Men hon har
icke synnerligen roligt på resan då
föräldrarne hela tiden sitta och för--
driva tiden med läsning och hennes
fästman Freddy, som är pastor, stu-

derar vishetens bok och bekymrar-

sig icke mycket om sin fästmö.

Varför hade egentligen hon, en
lcvnadsglad flicka, förlovat sig med
en pastor? .

Hon beslutar sig slutligen för en
promenad på däck. Då ser hon en
ung man rikta. kikar-en på henne,
och hon har ingenting emot att
spräka med honom då. han närmar
sig henne. Men främlingen är
svensk och han förklarar nu att han
gärna skulle vilja lära sig engelska.

Han vänder sig till kaptenen och
heder honom rekommendera någon
som kan göra honom förtrogen med
engelska språket. Pastor Freddy
är i närheten och kaptenen vänder
sig till honom och omtalar sven-
skens önskan. Pastor Freddy är ge-
nast villig att lära svensken engel-
ska, och han presenteras nu för fa-
miljen. Susi måste skratta då hon
.ser att hennes 1fästman sammanför

- dem båda.

l Soi-rent under palmernas balsa-
miska luft. närma de ungas hjärtan
varandra. Svensken söker tillfälle
att förklara sin kärlek för Su-si och
hör icke att pastorn är i annalkan-
de, förrän de stå mitt emot varan-
dra. Den unge svensken lämnar
pastorn sitt visitkort och vill duel-
lera med honom. Men pastorn för-
klarar han måste gifta sig med hans
fästmö. Pastorn lägger de älskan-
des händer i varandra och återvän-
der lugnt hem.

Mrs Hampton blir ytterst förvå-
nad, då hon får se sin dotter vid
den unge svenskens arm, och Fred-
dy, hennes älskade svars-on, komma
allena, Genast skyndar mrs Hamp
ton till sin svärson och frågar vad
detta betyder. Men pastorn säger
att i vishetens bok står att man icke
skall gifta sig med lättsinniga kvin-
nor. Mrs Hampton inser att intet
är att göra åt saken och emottagerI
sin nye svärson med öppna armar.

Susi och hennes man fara till Ita-
lien, och all världens härlighet sy-
nes för dessa lyckliga människobarn
i sin fulla glans.

Barn äga tillträde.

.0.0.0...OM-...OOBIIOIOOOO ...O-...ÖOÖOONOMOOOO ...OI-Ö.

Biljettpris: 50 öre "tsta pl,2 35 öre 2zdra pl.
Barn under 12 år 15 öre, under 15 år 25 öre. -
KÖP KUPONGBIYLJETTER I HÅFTEN OM 10 STYCKEN:

Andra plats kr. 2:60.

Första plats kr. 3:60.

Barn kr.. 1:10.

Barn mellan 12 o. 15 år kr. 1:60. Gäller för båda biograferna.

Förevlsiningar alla dagar 6-10 e. m.

Söndagar matlné 3-5 e. m.

 

Ensamma

i
r

EE-

   
  

 

Elli][5[SEGEBBBEJEÖBEJEJEJEEBEEJEJBEJBEQDIMFH-][-][-]

 

 

 

 

Luleå 1913 Tryckeri-Aktiebolaget Non-skenet

VÅND!

LULEJLQL-JEJL-JEIBL-JL-lellzllzllg

ElE]BEEJBEJEJEJEJEBBEEBBBBEBBEJEJEJEIEJEJEIEJEJEJGEBEBBEEIEBBBB

i - [Ill-II-ll-lf-l BBEEEJEJBEJBBEJBBBEElBElEElEElEBBEGEEJBEJBEIEJEJEEIBEBBQEEBEJEID

naturum:on A"elen as gpug .ny .IN lugn m reu um).

 

:1112.18on wlu ilaqaeäepsao; qoo Jeåepugw

Information

Title:
Elite-Teatern
Printed year:
1913
Place:
Luleå
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain