#1180: Maxim

Ma

Biograf för kinematografisk konst

OBS-l Förevlsnlngar alla torsdagar och fredagar från kl. 1-10 e. m.

 

Varje förevlsnlng clrka 1å tlmme.

O

llen underbara pärlan

Sagospol.

Inträsserade turister

KONSTFILM! KONSTFILM!

Räddad -ur snö

eller

Olyckan i vildmarken

Spännande äventyrsdrama i 50 avdelningar.

Kit oeh Davy. Som aro goda vän- ot-h när ut i hel-gren för att jaga.
ner, äro förälskade i Mary. .som ev
inellertid töredrager Kit. som ar och aro lveklig-a. Vlin -wtton kom-
den vaekraste. Davy blir nrsinnig- mer Kit hem illa .skadad ot-h .ll-arv
av avundsjuka ooh beskyller Kit från i naitem4 kyla or-h mörker ut

björnar. Kit ot-h .ll-arv gifta sig)

 

BILJETTPRIS Första plats 50,öre, Andra plats 35 öre.

 

för oliederlighet. De utkåinipa en

strid .med sugbollar, och DavisI blir

liggande på platsen med sårat hn-
Vud och ett. sarat hiärta. och i sin
vrede svar han att aldrig; mera vilja
hava något med kvinlnor att göra

att .söka hjälp i näamaste hy. Hon
rakar vilseI nell finnes av llavy. som
ar ute för att tla villebråd. ot-li Da-
vy för .llarlv hem till Kit. vilkens
hand han nu. när aren mildrat bam
sorg. viinslxapligt trycker.

Flrman Zellg har denna gång visat ett mästerprov. Spännande, gri-
pande vildmarksdrama.

Maremme

Öve-r klippor och avgrunder

En färd 4på Fia-kkefjordsbanan.

Garcia-truppen

im

Gamla posthuset i Malmberget

Söndagar från kl. 5-11 e. m.
Barn under 12 år 15 öre.

IIIIIIIIIIIIGIIIIIIIIIIII

O

 

Lördagar från kl. 8-11 e. m.

"Programi Torsdag-Fredag 19-20 Dec.

Lögnaren
å avslöjad.

Spännande dramatisk skildring.

Helene von Stein. en lika vacker
som rik flicka, är törlovad med en
u-ng- sjöofficer. som gör en sjöfärd
medan Helene söker vila. vid en bad4
ort. Valter von Hiögel. en modärn
över-modig ung man. intagen av Ple-
lenes såväl skönhet som pängar. sö-
ker ett tillfälle att bli föreställd för
henne. vilket också lyckas. Hele-ne
tanker dock endastJ på. sin trolovade.
som är så långt borta från henne
ooh säkert även nu tänker på hen-
ne. varför hon är mycket tillbaka-
dragen mot. den nlvkomne.

En flag då. Helt-ne fångar krabbm
vid stranden. faller hon i vatt-net
och skulle säkerligen drunknat, om
icke en gammal fiskare hade brin-
Igat henne hjälp. Han för henne iv
land och försöker återkalla henne
t-ill medvetande. Då närmar sig
Valter. som åaett allt. och bjuder
fiskaren en summarpängar, om han
vill säg-fi att han räddat den unga.
lin-kan l-liskaren låter muta sig.
or-h lisien lyckas för den unge man-
non. Då han hos hr von Stein an-
håller om hennes hand. kunna. var-
ken fadern eller Helene motstå räd-
daren och giva honom sitt samtyc-
ke. Den gamle fiskar-en förstår nu
varför Valter niutat honom. och av-

lordrar denne. alltjamt nya. summor
som slutligen "heviljasvhonom. Då
 han till en krog. och under ru-
seth mttvt-ande (im-talar han för sina
(lr-vr.-keskamrater allt. att han räd-
dat den unga flickan och att Valter
köpt hans tystnad. Herr von Stein
erhåller denna underrättelse samti-

-tligt som Helene. från sin förlovade

får ett brev: I"Min kära. Helenal
lag- åir nu utnämnd till löjtnant
och återvänder snart till dig.
Har du varit mig trogen, som jag
för evig-t skall vara dig? Din Ge-
org." Helene pinas nära till döds
av tank-1.11 på det steg hon tagit
.llen hur skall hon få det omintet-
gjort? P-i bröllopsuftonen sfitta al-
la församlade i salongen och Helene
väntar varje ögonblick att,.hennes
älskade skall komma.. Hon bör ve-
ta vad Valter .säger och Helenas
tankar äro lång-t borta. Då öppnas
dörren. Georg Frank inträder, Och
rusar fram till sin brud De två
männen mataY varandra med fruk-
tansvärda blickar. Valter gripes av
vre-le och räcker officeren sitt kol"-
för att uppfordra honom till duell.
.ll en då träder hr von Stein emellan
of-h omtalar sanningen.

När brudgummen
tick krampanfall

 

 

 

OBJJ

Barn äga. tillträde.

Egen pianist

 

 

 

å-.....

 

 

Luleå, Tryckeri-A . -B .Non-skenet, 1912.

HWWIÅSIPM VIN 95 HW! EJ lN llllll IN M" "NM VSUO

5180

"WWW-Id IW" 99 WU! då IN illlIl IN M INDI

Information

Title:
Maxim
Printed year:
1912
Place:
Luleå
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain