#1165: Maxim

Kom när Ni vill, Ni får l:indä se hela programmet!

A.M

Måndagar och Torsdagar nytt -progaml

X

x..

 

WW,M...... .

MAXIM MAXIM MAXIM MAXIM MAXIM MAXIM MAXIM MAXIM MAXIM MAXIM

 

 

lMAXIM MAXIM MAXIM MAXIMMAXIMMAXIM MAXIMAMAXIM MAXIMMAXIM MAXIM MAXIM MAXIM MAXIM MAXIM MÅXIM MAXIM MAXIM MAXIM MAXIM MAXIM MAXIM MAXIMMAXIM MAXIM MAXIM MAXIM MAXIM MAXIM MAXIM MAXIM MAXIM-MAXIM MAXIM MAXIM MAXIM MAXIM

 

xx

X

x

axim

Övre Norrlands elegantaste biografteater

TlfllrllllilUNlCll: Maxim 193. llusmdvn 1513. Elite-Teatern100,

 

   
 

 

 

III.III-llIII-III....III-III..III-III...III-IIIIIIIIIIIIIIIIIä

 

IProgram

Torsdag-Söndag 3-6 Oktober

WW

Nyheter från alla land

Tjugo suärmöélrar

Palhlzs Veckoiournal

om en suärson

O
.O

I)

Ädelt då

Ett kinomatografiskt skådespel
om en aviatikers självuppoffring

AVDELNINGAR.

I. Pil flygplanen.
i) lll .I"- Å , .
s. llllllllgxl]

llöjllilygningun.
 Tvix konkurrunlurÅ

4. Vill-Lill. nviniikorn: presr-niicr
ysin konknrn-nl Anberi för
systern.

5. lmsu nl first sig-hi.

(i. lins-"11.

I. Fyndet.
8. Denna
skull.

fl. Eli ovälkomth lwsök.

. lån nog-ot för llelsig llygurvv

. Lugn min viin. Växeln I-zknll
betalas i morgon.

". Ut. orkrnrel

lniminl.

ll. Villan-t lmsI sin föl-mymlarv4
. lrlmlorl konto är Överlwknnt. Ni -

llnr filfl mer. Ein 1ing lmr r-lill
ull givn.

. .llzxw Ånlwri1 vill silf nrllvlv.

IT. Pn llyg-plu isenA

. lryllln, llnx gamla fiislmö. föru-
lnnr honom för lrnliislwl.

. lryrlin llcklagm" sig" för Vil-lärt.

. lätt hemligt möte.

. Max Auberf erhåller Elsa Vi-
Llnris Ilja",

. Vidar-l lms procent-are.

. loke on flag, med mindre. än ulf,
Ni ökar på. växeln med 14000
kronor. "

. EH Rålllsamt nppiräcle.

v 9"). Ett obehaglig-i: viifne.
.o
Ö
Q

iir nog- nlifsnli för min :H

I . llckrurvn Par-son  men lovar Å

 

Blå.
lill [lr-:n föreslfwnfle L

  
 

Vill Ni. ollor vill Ni ej?

. Nej. m-ll iller-igen nej!

. (lott, då ringer jag upp polis-frn.

. llslingl Hit med piinnnn.

. Sv så. Det kallar man för l-n
f flndig ung- man.

io-t humör.

 
 

-. Yirlznl jagar Anbert på parti-n.

. [lar Ni inte nogI av Lydia. Skull
Ni hava en fill?

. Syster och broder.

. Du får icke falla offer för lmns
smicker.

. Brodern dikter-ar och systern
lskriver med iår-ar i ögonen.

. Yirlnris ande ande, Pai-son, upp-
träder igen på skådeplnlswn.

. Elsa talar med vPin-son.

. Ko n k urrvnsll yg-n i n grsd :1 gen är
inne.

. Anllvrl null Villor-l konlinrrwn
mn llöjmlfllygningsprisel.

. lillan förs .r all enflasl en seg-r
kan rädda erclnri.

 

s. llilla-:1 vill själv fnln med Anbnrl:

lnil min broder vinn-.1.

.Min frökenl Ärnn nlflslv gå
framför affärerna.

. (ll-li kärleken går framför äran
och affärerna.

. Erlerl lwrev var således.

Min broder-s värk!

l så fall, Elsa. skall han vinna
Siren och pre-mien. och jag-
vinnn M - -

Mig l

Tlml högsta belöning-en.

4IIIIIIIIIIIIIIIIII-IIIIIIIIIIIIIIIII-IIIII-IIIIIIIIIIIIIIIIIII

.O

I O
.II-lll..-ll-llllllllilllllllilil.

Katalog med beskrivning vid ingången
till ett pris av 5 öre

CW

055,! Till detta program äga barn i sällskap med
föräldrar eller målsmän tillträde.

Ej ensamma.

 

 

KÖP KUPONGBILJETTER l HÄFTEN OM 10 STYCKEN:

Andra plats kr. 2:60.

Första plats kr 3:60.

Barn kr. 1:10.

Barn mellan 12 o. 15 år kr. I:60. Gäller för båda biograferna.

Iåiljettpris: 50 Öre Tzsta pl., 35 öre 2zclra pl.

 

IWIXVVI INIXVW NIXVW WIXVWWIXVHIIIXVW NIXVN VIIXVW WIXVIN VIIXVW WIXVII WIXVW WIXVW NIXVW WIXVW WIXVW WIXVW WIXVW WIXVH WIXVW WIXVW WIXVIN INIXVWWIXVW WIXVIN WIXVW WIXVW WIXVW WIXVIN VIIXVVI WIXVW WIXVII NIXVN NIXVVI WIXVW WIXVW HIXVIN

 

 

S

lmleil, Tryz-lwrl A.-li Non-skenar. ISIIE

AXIM MAXIM MAXIM MAXIM MAXIM MAXIM MAXIM MAXIM MAXIM MAXIM

Vänd l

m :ru wox

lawweaäoad elaq as :mig J!! lN ill

 

 

wnäonl uKu 42829901. uno aeäegggw

Information

Title:
Maxim
Printed year:
1912
Place:
Luleå
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain