#1164: Elite-Teatern

IVI

- Kom när N

 

ll, ni får ändå se hela programmet

 

.--Olli-OlliIOIIII

i? Elitideiljeaterii

(Innehavare: C. w. .Anders on)
TELEFONER: Elite-Teatern 1U0. Maxim 193. Bostaden 1925.
U

PROGRAM

fr. o. m. Måndag den 30 Sept. t. o. m. Onsdag den 2 Okt.
.W

   
  
  

 

En utflykttill den s. k. Edmund Klamm
ravinen i Sachsiska Schweiz

Två ulvar och ett Iam

Spännande skildring ur äventyrslivet på andra
sidan atlanten. Maurice Costello i huvudrollen
liet- lilir nog bättre. 33. ltii kontoret. 4. l lejonets
li. huder pnruplyet. T. Dörren på glänt. S llemligV
S). (lill-et viirnus. 10. Till motvärn. Il. Det första
13. in stiiekud bunu. l-l. Lnininets suga.. 15.1

l. Nar livet iir tungt. 2.
hiilzi. i). lin god kupp.
heter som uppenbaras.
sliiget. 12. lippgörelse.
trygg ann.

Där kriget r Sar
Bilder för (lagen tagna på slagfältet
och där kriget går fram
l-vårn- krig-sliildeil iiro hiiintude från såväl hnv som lund. Blund minut synes
ett. italiensk krigsfartyg bombadera en trådlös telegrafstation,
vili-Jitinte rekognoseringsflygningar göres :iv därtill utbildade officerare ni. in.
En arabisk by i lågor.
I (iii-igt härjar elden, åsindkmnmen le-enuni itnliennrnes åtgiiriinden, en aru-
hisk by, vurs invånare skriiekslngnn Hy.
l gemensam grav.
Krigets oflier äro måne,I nell i gemensamma gravar jordas de tallne. Enkla
träkors ut-riirku platsen.
Grymheterna mot araberna.
Högnr av lik ntiniirka de italienska truppernas frnmfurt.
Fienden kommer!

I lle italienska tili-posterna npptiiekn den annalkande fienden. Hkottväxlingen
hiirypir. Bildm- .wm ul u Milth se!

 

Dressyr av iakthundar

meiåoxd nKu "au JeBeszol qoo Juänpuew

i Amerikanskt slagnummer utgivet av Världsfirman Kalem.
Succes. Jätteiilms. Succés.
- I I I
Baddningsmedaljen i Guld
eller

Brandsoldatens Dotter.

Spännande amerikanskt drama i 72 avdelningar.

Yi befinna oss på lmindstiitionen i en liten stud i Förenta Staterna. l
stallet se vi en mig dir-.ka hjälpii en iililre ln-undsoldut iitt ryktn ett pur liiistnr.
llet iir fiir oeh dotter, som iii-0 sd lliistnde vid vurnnilrn att de med glädje- dela
ullt slags :ii-hete. l-Imellertid hur den unge hmndknptenen börjat kasta tränande
blickar pii den unga flickan. Flickim tål dock ej kaptenen, och dennes kärlek
slår så över till hut, och und r det iitt den gamle ln-:indsoldnten är borta.. pas-
sar kuptenen på tillfället att ge luft dt sina känslor och börjar till och med
ntt misshandla. Hiokiin. Då ku ner fhdern hem m-h fiir se detta. l"tom sig :iv
vrede ställer han lill ett våldsam .ippll-iide, soir. hur till liijlljd att hun av kaptenen

avskedas. - Det är någon tid efteråt. Vi förflyttas till kaptenens villa utanför
staden. Kaptenen sysslar med sina .små lmrn. men får snart åter bege sig till

stationen för ut: tjänstgöra oeh överlämnar då vili-den av de sin-.i till en tjäna-
rinnn. Dennns fästman kommer emellertid och knackar på och lyckas loekn
henne ut.. Dessförinnan hur hon tänt lampan åt bin-nen, som emellertid snart-
nog slå ikiill den, och efter en stund står huset i ljnsnn låga.

llen nvskednde hrmnlsoldutens dotter hude emellertid ej kunnat motstå
frestelsen att stjäla sig till en ritt på sin tiivnrithiist, oeh just suinmn afton
smyger hon sig in i stallet oeh ing-er ut hästen. l vild knrriiir liåir det av och
slumpen gör att hon blir varse eldsvddun. llastigt vänder hon ein hästen och
sätter av till brundstutionein i rusunde galopp. lnoin ett pur sekunder är brand-
kåren färdig att ryeksi ut. men liiistiirnn7 som hlott voro körda :w den avske-
dnde hrnndsoldriten eller hunsvdotter. vägra att rörii sig nr fläcken.

låeslutsnmt lieppnr den unga Hicknn upp på. kuskhoeken, och slim-t iir man
framme vid olycksplatsen. Ein ln-undntege reses genast, och som viil iir lyckas
mun rädda de små barnen. Aven i räddningsarbetet utmärkte sikt,r nu den unga
flickan. och seniire. få vi se. huru Åhon för denna brngrl nv brandcliefen tilldelas
riiddning-sniednljen"i guld. - Hein brandkåren pilraderur för dagens hjältinna,
oeh när ehefen utliringiir sitt leve flyga :din kaskarnn upp i luften. Pd summa
gång erkänner kaptenen sitt fel, oeh den gamle hruinlsolduten iiterfår sin plats.V

Oöverträifad dramatik. Spännande rädningsscener.

i
i
i

lnbrottstiuv med otur

aoQaa
Barn äga tillträde.
- -
Biljettpris 50 öre l:sfa plats, 35 öre 2:alra plats.

Barn under 72 är 15 öre, under 75 år 25 öre.

rr kupongbilielfer i häften om 10 stycken:

Hndra plats kr4 2: 60. Första plats kr. 3:60. Barn kr. 1:10.
Barn över 12 till 15 år 1: 60. läller för båda biograferna.

Tum-i :fu Movies-.anin- linluli inlz .. I
vänd.

Information

Title:
Elite-Teatern
Printed year:
1912
Place:
Luleå
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain