#1140: Phroso Biografen

BIOGRAFEN.

G E F L E.
Gnlrlsmed A. U. Wahlbergs gård vid qutininggaian,
ingång från Kopparslagarizgaian 6.

PROGRAM:

min iiii äiniiinn in nwniniiinn-i iiniiininiiies

Den ekonomiska resan.

Kniossail rolig.

Svarta klippornas fé.

Vacker förvandlingsbiid.

För en blommas skull.

Vacker bild ur Iifvet.

Två tjufvar utan tur.

Dei in i iiiininiinnniiinnn i un-niinnsgi-nivin-nf. cnsnnni inn
Tiiniin-in- iininiii, nsnii, sim-:nn in sin och spin i sedan bnsiin-
siinn nnn, Di- innia nni ininigi fininnna in im. nn S
man niin sinnen i in: in sig ni nn inf. ilii nn mig innii
niinv sig sinniiiinnn- en nnnninn n-inii kvinna, ni. iieni en
iniig in i. nn inn iiiiiniin-nni iinni i inninn iPnngin- inn-i
iiiiieiii b in n i -ini iii-ngn vinnii :ni nn nisinn-i- niin ni-
sin inninei, i-iinni neni inni Linniiiininn ini nu iiniii nei vännina i-ii-
nu nn gennsi nacka Sig ininn. Ai inn- inninnn n-iiin nn ninknii.

Men se din kninnn-i niiiigivis en inne. wii-gömma sigi
niinne n in giniin. Linn gainn in nn fi-.nninn
ne s iinni, lynn Sinn iiniionnei- inn insn i iniiinni. ivn-n nen
gnniin iniini sig nfiii-iiinnnni nn i in .imiiinni (inn (in inn
iiiiniinni-nn i-niin nin iivinnnii- iginei nn Knäiinnninnni,
nnii hann-n ni. iivinniniin .if ni -, f Hnnnni niyckseinn f
ngn iinnn nn ni- ni i-ns inn sin nn nn nn nina.

Annuini-n, din niin nn kni-g nn nn innin4 iiiiiiiiei fynd! Föi-
insini, iiviikni iyinii De iina iiagin ininnnnininiigi, iyiin giiigi nii
min mn ninnn sig innan iikn iinsiigi iiiiinkn, ry (in iinnni- nn
gm niin sni-nniin- finn gnpin inen inn inn; nn nyicniii inn-nnnin-4
Di i vnnnnniiiz

Ai- (in iini- :inn din? f säki i in niii
inn iiniin ni- nn in. nn nnni inynknii iii-inn :ig igninini nn
niin. -ir Tnniiieni- iniini in -i, i iii ugiinnrink iiiliii in cii-
sinini, bi, sn näii sing in ning, De iiggn och sni-nnin pa
niniknn innii fininfn nn nniisnns, nn lin Åifilfnnnn gain i iiiiinn,

 Storslagen nyhet! 
KOKsPoiKENs DROM1

[fri-1111111 I Vivklig 5:szsz .f

l det gröna.

En riklig! uVarm" Sommarbild.

Vallfartsväg

eller
Den gode landsvägsriddamzn.

Dni inr ingen nn
binn nibeiinle iin när, . din iiiiidcn niii-inin sig, Ha
nini- nn iiii nn ininiiegnnnnni, iizii niin ini- niin, iii-ii vinnei ii -niiii
iiiisinnniniiknis i i cniiei gqiioin sin iiiin-isniniiei inn bin nniin
iyinin, Hini inn inven iyi-kiigini nnid I inninnnii-s min iiinmi
niin iniiii i zin, in-n il einiin iiini inni iinnn inn-n nnnyiin. skin-V
nnn nnin, ingen iini- nn användning nn iniin iii-inne iicii inin
iinisie :nei- iii nn vniiiiiin vin infann-n niasi1 nan inniniiini nn
iiziiiyini ning, snin inn i--i innis iinigii. iiini niniin, iin-n iiiingnn
mi inningn (inn, Ani nn iniiinn niiniinei inin iiii nn iiy inn iiiii
nii vinnii iiii ini en inn-n, gninii iii en inini iniiiii-innsiinni-n, nn
iiinini- kiniiinni, niin iiiii ivini nn iiniin kviniin inn iinnnnn iiiniin
" new sin ni-niannn, iicii iiii iiiiniiiixei iiiiiinii,, i-niii in iiiniii
i niin inn iniiiiiiiin nn inininsnnn- in in-inniii iii-nn Un niinnninin
.n innn, wii npinainnnn- siiiiininiinn, iiiikiini nnnnsi iinii
iiiniiii -nnii iinn linininv i-iiiiinn iinii in- innin iiininniiii
innnnfnn ingar iinnnn inn, annan n inn
Sniiiin sin vin; ignii, min; ni iii-ngn min inniini, ninn i-iii nii nin-
sinnen-n

  
  
 

  
 

 

 

 

     
    

  
 

 
  
  

  

ininnnann innn nan-

 

  

 

Q

 

 

  

 

g ininisvägn-innni-n, iiiini nn nian now,
in s i

 

 

  

 

 

 

 

a;

 

 

g

 
  
      

f i
1 11111011121710.

Priiiscääziii liis - i :imiilu liulzi
ning ni innni - i in ni Si-
niinnngnnin. i i iiniii-i- iii-inn mn
min-e inn-linnen ninnnii lin inniei- iini iniiiiiinni-
in .niin nnni ni. , niisv in-i inni i nn iiiinnÅ
iiinlni- nn n-iiiiinL gniinii inniki: iicli inningen-i i
ny niiiliin nen nniiiin. iiizi4 ninnifn. Lyi igivin iiinninni iiininV
sini-iininiininn iiii innnns iii n iii-ii iiniiniiiiiinin sin niin ibn-nom nn
lörviimllil hmmm lill Cii xmiiiiiiliilg Llndt,

inn-inn iifiiin, kunnig-innan i-iiiin inn nn gizinninnii- mi

FÅ DE FATT i HONOM?

Fi-ii Kinn inn ni min in- i n-iniigi- inn nnin inigin inn
nnnnn iini- skinn niiiiiii inivn iiinliii. iin-n iiii iiiinii innii ngiiii-
iignn i.i nn niin iinniV iiiinisnii. iiiiiiin- inisni iinn .niin inn Inin
iiinnn im inn-i inn inviinininn in iiniiii nnni- nn inn finn
ning1 Lin in iiii iiyiiinii neniini innan-ni iicii gain i iiiii-jin uii kn-
ni (i finfniniinn, niin-niin ni in nnxsi iniinninn ininniscinin iiiiinini-

, ,.nnin ln-n- Kinn i -. n iiiii niin-nn iiiiiiiniinn inn iiiinin
ns in ignn iini nniisinnn iniin inniin iii inn inninnningii fin--
nninniini4 Jnkinn gin ii-nin niiin- inn-n, nin- iiinniiigi iiiiinnnii niiinini
nn iiiiii i in niin fiir nn nn-i- ngn iiin i nnnini-n nnli ini-isnnei- ain-
i in innii Sinnnin wei, iiii (inn inn pininininsniniin, min iinniinisii-
iii: nassei-n wii-iii, in inn i iiion inn iiinn iii iii-n i iininin

- Obs!

Hvar-je föreställning varar i
en och en half timme.

 
   

 
 

  

 
  
 
 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 
 

   

 

 

  

Pianomusik.

ninnnillninnan mini-iiJ img (ii. i, H17 mi s ii. ni.
Siiiimigm- filv 2 iii-li inf! min! inifin-imizji: li! ri 11.
Hvarje måndag nytt program.
 bstn plnts 35 ö Barn 20 äre,
I 2.-er .i 25 ,, ,, 10
Efnii- nl, n sniiiifinnn- in liiziiimn-isiv mm frn inn-n sm .1

Information

Title:
Phroso Biografen
Printed year:
1908
Place:
Gävle
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain