#1138: Phroso Biografen

O E F L E.
Guldslned A. U. Wahlbergs gård vid Drottninggatan,
ingång från Kopparslagaregatan 6.

PROGRAM

l, l), ln Mallllagull den 3 lwllr. l ll. lll. Sulltlallen drn U Frlll.
llnll llll llllllllllg nl lllllgllllllllll-l lllllwll

Glänsande nyhet!
London

och dess
Ömgifningar.

Al :lllltll illll , lll llllllt :ålllllllllll lllll llllll Ällll llmll yllptll
-,llllllllng;ll lll-ll lll-ll llllllll llll-llll-:llllloll

 

  

rllfl lml ll,llllllgll :alllllllly
X lllllllllll
hol-a.- (lll-ll-

En dröm om Månen.

Kullmsull rllllg.

Slafvens hämnd.

Alllllllsjllllllll, ll-Urlnllllcll mll llllllll, mlll slllllllll-ll law
flfll gm l lllnml ll yllvlllllll, llllllv lll-ll lllllllllllllgll .l :mv l
TUllllllu lr Om ll llll l Jlll llllllxll l; ull lmll vllllllltl
lllllll lll. ll ngllga lll lll, l lll llllll i lllll lagd.

r llnll ell gang lnlsigl vllgllltlulllllllfölllell :llllalls ll
llclllllllllllälal-v lll llllllllc blllllll lllllllllll vill ull plllt- llcll llllllulll lm
fclllllll ål l Åll lllbkall. lllllll llllsllllllllell Llllllu lll .lllll llll llllllltllll
llllllllllfl ncll femklle lljlll ell :all sllll-l-c lllfll-llllsll .lll lybläk lllllll
vlll lllflllllgllll null lll "ell vllll llllllllllsklllwlll llull gllsllllll l
llulllll blll-lllllll-ll lcslglllllllll lll-ll ml vlll l =lllllll lill lllÅ llllglll lll-
llwle lmllll.

nya llllmlal selllllu illll-:lllglll slam-ll lllllllfllll i lmllllll -
llllsel llull lllllllllllllgal ill; ullllal :lllllllllll ll l i (llglltllälllllll pl-
gtrlgalt-lls lilla Uskyldlga llllllfl, Sulll llall i alll llll- lllllllaP i
sllll, llllallla llml flyl- slll vllp lllllll hllml-l, lwllls skli llllll l l .

Dl-l dlölol lllllll llllqlll lllllllllll-, lllllllll lllull l lllllllllglllll
llppläckel- llll llzll-llel :ll- llllv llllll-l pa salllllm gang wlll slarwll.
[lll ull Ögmlhllcll är alll lllllml lm lwllcll Ocll gclmlllfol-Skar lln
sllllllgl-ll lyckas llll lllll-k lmlnlllll dell olyckllgl- lm t

Im llullolll som ell vlllll llllll- lwll ulll- llppllllllllell
llll i (lödsallgusl fallL-llls Vapen tm ml till blnll, lllllll
lla kastar :lg halm-l llle ell slllllkslllll l-l l-lw i lllllllll, lllllllll-v lzllV
ml llaplwl lll-ll lml llel l lllgl-lllllll-ll

Bildhuggarens staty.

Pa Rudlltuul i X-köpillg ilru Herrar Fllllll kllge samlzllll: för
ull gulllullsllllll lll-yrla dell Slul-ll ll-alwll olll lll) man al ull slaly
lllllcl- ll-allllillllf llolgllmlnl-ull, llvllkell l llfslillllll gillll sa myt-lm
gnlll flal llllpillglllll llllll-vrlllal-ll.

Sullllll beslutet r-Lllllllll ml ha lol-l solll llmjlilrl lm lr
jllllyll och lll llcll lllllmll llll lmgcl ll-llllllöl- lmllllsl-l, lill; ll- llll
lmlllllf- som skall llllslwlffn en mlllpllg llillllllllggll-tl llll nlllylllv ll d .
dlgalldv. 1

Den Olver öronen skuldsatta blldllllggalbn Gilusml, llvlllfcn Lil
lmllll Ptnlll llcll Slllckllqasle i ll mk lllolll llllplllgell, lllir lllllflgllll
till fllrllirtligmlllcl :ll nu tl t

Mun lillP att llcrl (Jillsoll skall klmlm tillfredsställa sill llantligt
lllmllc .llllal al lol-(lllillgällgalf, llmslll llllll gilla slalyll :lll-l lll-lllg, Plll
ml llllll kllll llll".l llcll Sllllllllll lllllllllllglll, som llllll llll ullllllll-llv
Mt-ll lllll Lletln skull lllng hal llzlll svart att lnlltlc lll. lill l
lar llall [luck cll ltlé4 Hall Öfvllrlalal ell lllyrkrt illlilll wlll .lll tj
ll mm smy lll-ll lnlvm- lmlllllll lllllm-ll lll" lll-ll allllll (llll
lllllvll ullljmltlll lllr :lzltylls lulldltl ltllz. Stlgall orll ltll. b
llull w- ill pll l" l-lälll lllll lm lll l llll llllll lll lltll Ä lllycklll Om.
lnlatlu slnlyll l,ll4llig null llppsllll - ll lll lll-l llll llsll .lv
lwltllls lll-ll l-lllllllzlllliglls lll-nllll: l llllll
Sllllllllll lm; Vtullyll lclw flw- t-ll JllllltlÅ
l) :l ll Mrll llllrlllr kalaset lmmlll ll.ll- (llllwlm lll lllll
ll vall lltt- pll mrglll rlcll spllllgll ll. ll- lll llull lll-lill llltfll I
lll lllll ullllll. Mall lllll Llllllllf llllll lllllllg llll .tilll-l, Nlll llllllllll 11l
llctäkzllw ulll lqlltlbd till llzlll ork v ul llll:tl llllll lllllllln lllll .ll llxll
.lfllll- lmlgllmslm-Qll llplllllllllll-.ll lll; llll lll lll- lllllll llllnllll All
slel-llll llll llflÄ bllllll lllw llcll lll-ll- tilll-HullJ lo .llqtllf .ll
slull lll .lull lllllmlltlt- lll-llllillgsllllllllml.

E11 llijzlfkf fill [111-110171qu
[115 lrlml

sllll. lqlllll-.llly lll- llllv llllsl lllll
nllllllt-l lllgzllllä lll" llfll
lllllllll l nelly-4. rll-ll lllll llll lllllllflll llll, l-ll
lll-ll vllt-lllll "till lllll-lllgll lllllQ - .ll llllllLP
blfl vill lll lllllll .ll lll-ll llllllll lll-ll llL a,
llcllllllltllll ml gl-llllslqll q-llllllll-lllllllllll-l
lll :Ulllll tll 7 mcll-l.

slllllfll ltlllllllll-y llll l llltl Klll 2 llllllllll ml, llllll llllllllll
ell lllzlllm 4 qallll lll-ll .lllt-nl- lllllll. lllll fnl llll Ålllllll ll gllllllll
llvllllllll lllllll lll. llllllllllll-lv ltlllllllltlll llul- ull gllll-lllllll llllllll, tlll lll-
llllslll ll.llll-ll slllll ell klllsltl N lll-ll lllk lllllllll Lml llle
blllll lill-M, llllllltl llell llllllll tlllllllml- lll-ll llllk lll lllll llll;
ly llllitlcl lllllllllln l ämm sllllllll llal llll l lll: Nu
llllllhmlllll

Den lille professorn

llllll Hvad en skolpojke kan llma pa.
tll mllg llllllll-m l lll; html lllbligll lllllllll; lll-ll 3llllllllllll,

   

       
 

 

  

  

 

ll.

 

  

-ag

 

 

 

  
 

 
 
 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

    

    
 

 

 

 

   

    

  

  

 

  

 

 

 

   

l lllldl

  

  
 

  

 

  

4A lllllllllll-llllllllll lllll l-lV
lill lllll lllll lllll- llll lllllll

  

   

    

  
   

 

 

Pianomusik.

lll-llwllllllnlylll fllllllyp lm! llllflll-llllll flllll lll. s 10.
Sslllllllllll llllllll-llxllfl-llfl lll. 2 s llllllf l; ll.
Hvarje måndag nytt program.

 [stefapläfs öre. Baurn öre.

 

Lfml- kl. n Smllllylll- lll- lllllllnllllm mm flll- (mm wlll qwww-ll.

 

mm- llllls Wellml anstalt-ull: ll

Information

Title:
Phroso Biografen
Printed year:
1908
Place:
Gävle
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain