#1117: Phroso Biografen

åmzoso
BloGRAFEN.

Cl E F LE.
Guldsmed A. U. Wahlbergs gård vid Drottninggatan,
ingång från Kopparslagaregatan 6.

PROGRAM

fiiiliil och iiieil Lördagen il. lo i. o. iii. Fredagen d. lis Api-il.

Ändames grotta.

Den tankspridde herrn.

 
  

lieii- nisiiiii liiii iii (lag iiiyi-lwi lii-iill iii iiil Sail komm,
då llzlll bill. llppuhllllell L-lt ågilllblick :lf CH Y I I l [a
la eld. år min gär Vidal: här häll glöl Plflfåligi

  

liiiii siii liii-liisi och vziiiim sig aiii i iii sin ii i-cilii pa de"
.c skiiiieii, lar syii pil m Kiiiiiiiii i-ilkaic ncli rycker iiifiii vi-
lim-i4 i-igai-i-eii iii iiiiiii på lioiiuiii i deii iio, :iii iiiÅ l-iiiiis vgcii.
Till mk ci-lisillci- liiiii ögoiililickligeii lvå kiaiiig-d iii (ir, Sli iiil lini-
icii liilliii iili iiiiii-lieii, iicli smii i ileisaiiiiiii iii kuiiiliioi-iiiiijlw kuiiiiiiei-
iöi-bi iiii-il siii img pil i iiilei, rycker liiii- nisimii iill sig i-ii ai
lim kasiiiillei, siiiii iiaii lliiiiiixlÅ iiifil Siii fiiilUi-iiile liaii, liaii iiinP
ki-i- iii-il iiuii på liiiiviiiiiii och l liiiiui- i eii iiiiilii al sii-ismiie

slii gcii iwiiiiiiei- liiiii n iii iiiici iimligii :ifvuiiiyi iill

 

 

   

 

ii
i ill iiieil iiii slipa gnifvei (ich
.(y; nuii iiiige yiiiiiiiigeii som löi-gzilvui
iycliii iiiwi l)i,ii.iii liiii-i fiziii iii-liiiui i-ii iigiiiililick lm aii fiilliioiila
Siii .iii iii iii-li im iiigiiiiiiiigf-iiiiiiii lycka.. iiii- liziii I fiill rfiiivl iii
i-ii iiliiiiiiiiil-k cli slår iiiiii i liiifviidei lill iii-ii iiioisi (viga s ii-
iliiguii ileii fö- i- liiiiiiiii iDi-l iiiii då fiir iiiäikv digii iiiiiiiiliii-
den liaiiillalliw liei-i Di i, iiieii i " yllcs riimmui
iii liiiiis liiilöljaie (ii-li vi (liiaiiiifii Sidi. e .in-iiibviolme iiivcckliiig,

HDEN GLAE ÅNKAN.u

cpi-.i sceii iii4 ll Akieii.
Her (iiislaf Maizlwr,
Mill-le OHHHUUI.

non plus ultra i sitt slag.

Klyssalen "Le Villig" gär al stapeln.

Duiiii iiiiiisi iii-i g ii 154 iiii-ii-i liiiiii iicli liai- i-ii ileplacu-
iiieiil iir ilman imi. lvli-il blii 2 500 liäsilmi im iiiiiskiii iiiipiiai iii-i
iiii liiiN-iiiqfliiii iii 37 liiiiiiiiciei: Aibiiwiliigeii iiililiics .ii 52 miioiicr,

   
 

 

 

kniiiiii,
iilwi- iiiiii

 

 

  

r.

 

  

  

 

 

(lllufvu [Jallilu Hilillm Olilvllri,

 

lDennzl bild f

 

 

"Zaren och Timmermannen".

Qpi-.z Scen iir ll Akten,
sjiiiigc, iir Kiiiiiil. lliiiiiiiei-aSiiiilim-cii lii Riiliui-i Filiiiii4

Den sista erofrlllgen.
Komedi af M. Reibrach.
Skådespelare:
vill Illlczllrc ili- la (kliié
, -l-lli-ilirc lllÅ llOliéml,
Yllezillc dv: Nullvcalllcs.

 

iii
M. Liiiiilllii .
l. Ahlin-ell viiiiiiis.

 

I illiiiiiiil, iiiiii iiiiiiil llviiii :ii iii giiiul
ii .mil-lill 3. liiilili-ii iii -i-
iii-i liiiii iiii-il bill iiiliiigliwi liiiiii igiii siii min iii-li
iiiiiii .iii prii-ii-ii, iiiiii- 4 liiiii iiieil .iii i-iiigii i lcli-i-iiii lill ull illmliiiiii
iiiiiiiiiii-i iicli iiileili-i- -ii iiiiii iiiiiiiiil iiiiiii iifigi-ii iilic . Y

liiiiiiiiiiiii, wiiiii Skaliii iii skiiiii, iiiiiliii ilel ili- .alla illii- lziiiiiiligii ii-
iiiilv iill iliii sliiiiiii iilaiiiilii. s il- il l iiieii
iii" iii i-uiiili-.il siyiiilii liiiii iiii I
iii ii- iiligii .ilili-iiiiiiiiwlli-
.ill i iii giiiig i-iiiii iii. lmiiili .mig :ii iii-i iii-ii sin
Sniii liniiiiiiii iii iiii-il iii :ilii l viiiiiii iliyljziiii lill
.iiiiii lilii iiiii-i-i iii-ii iiimi villii-i- fiii- i i- i - uiiiiil.

liiieii lililvii i-iisiiiii, iiiiiii iiiii lmi-li i - iiiiii iii-li
iliiii viiiiiiiiii- iiiiii liiiiii) iiiiiiip.

   

Lill ilsf I;
i

  

  
 
 

   

iiiiiuii, " li lin i
iliiiui iii-li iii.Å .liiiiiiiiii-i iiil

li

  
 

  

  

 

  

r
I

 

h yssimi [ia
Aiiiiiliiilii iiiiui-i iii-i iiii kliiukiiii.
Fiiiii iiii- liiiiipuii wii siiiiiigiii iliiii, liiiii iiiwi-i-iib-liiiiiiiiiiii Val. iic

 

giiiigiii iiiiii iicli iii-il, iii-li viil ileiiiiii i fiiiil gi i-i- iliii viliiiiiiiilc iii-
siai-i-ii eii gi-iiiiiiiiiaiiiiiiiilcklivi va iiiiliiiiilii iiiiy-i

 

i

  

i iiiiiilii-ci, iicli li-iiii, siiiii iiigi iiiii; .iiiii-, sliiiiiiii lige li
viiii, Oi-li biiiiai- li iiiiii lig iii-li liiiiiii Siiiii iii .il iiiigsiiiiiili iliiliiii,

iii liiii I -h minq iiii iiiiiiliiii-kliiiliiiii. llliiiiiicl. iiilii

lliii- -lmlii v im ai. spill iiii iilvciliill. i-iiiii liiiiiiiiii-

Si. i. vill iluiiiiii lili- siiiii i-ii iliiiiiiiiiiiiiilc vill iii liiiiiiisii-a. lliiii

l;iiiiii.ii willii iii iiivilii iii-li v -lcsilii-i iill ii iiÅ siiiii muslim.,-

lwliiiiiiiiii iicli .mmm iiii kiiivi-l i iiiiiiiiii-ii pi iuiiiic
i liiiiii-.i -iiiiiigtii iiiiili iiii- siii :ill

 

    

     
   
 

  

 

  

v: . L l Y (li samlimlihiill vi. I
iiiigg mlqii- i-ii iii liiiiiiliiui-iiii imiii iii iii-im gliiiiiii iiii iifl iiiii
Vlll- him ll il lill krossas lillsililillllllh lllull s il illllslrlilcl: En Hf
liilllllilcllla malkcr j! i llclill och chkiu r klii hcllni" gclmln all
liiliiiin upp Iifiiiii- i liiililui-iiii i iiiliiniiiimii. l iliiiiiizi sliiiiilifiii iiiip-
Cicki-S hull (lf .vill Ulzlll4

 

Pianomusik.

Hlmrriagnr fråny klÅ 5 Vll) LI. m.
Söndagar fr. lll. 2V 5 sam! å-Il r. m.

...Tf-EEE

(min lilul; wl i-iGiisiliiliiiTii.

Föreställningar I. v.:

Information

Title:
Phroso Biografen
Printed year:
1909
Place:
Gävle
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain