#1114: Phroso Biografen

f

 

 

   
 

Bl GRAFEN.

Guldsmed A. U. Wahlbergs gård vid Drottninggatan,
ingång från Kopparslagaregatan 6.

PROGRAM

ii-lin neli ineri Lin-dagen d. 24 l4 e. in. Fredagen d. 30 April.
Konstnärliga bilden

Skogvaktarens söner.

Drama af M4 Georges Le Faure.
skadespelarei Nl. Morilraiik fran Relaiielealri-n, M4 Chelle
lliin llOdéoii-teatt-rn. M:llkÅ Suzanne Avril från Réjline-teiitern. Murie
Luca Ctllzis vill llOdwl tmleiil,
De alskaiidee vill ikligliel. Tjiiiskyllai-iia skala vi sk"
Kära fnriikliar. Jag liar blifvil nliiiiiiiiid lill under
neli kniiiiiiei- lieiii na pen i
Hälmingal lill lnill bror. Marcel Hutwll
Mai-eel Hnberl rneddelar sina i drar, ell skrigvaklarnai-
nan Longneiiiare, all lraii lye laia n eraiiieii ncli nii knrnrnei-
lien! liJr att zi denna viktiga tilldlzigels Ocll llcillniil slätt4 glihl-
inn högt itzik ll den Iiyhiikziclc illiderl 1 :intim återvänder. modern
glålter ai glädje och fadern gur Sin ullréi Stiltligilstc liorlilrir. Endast
den yngre lii-nlri-ii lyeks v;v alldeles likglllig nell :lr ei ens inne
l- liradern iliindri iilaii ai- nn na ljiiiskylre. Han lialler dnek
pa all bli divenaskad ai grefven nrli gi-efvinnaii lill langiieinai-e,
snni äro na vag lill lnins l ir. nell iiidllar sig genuin en snabb
llykl, En nyskjnien liai-c in ie liaii kasla iran sig, iiien slnnpar
lva i-indr ilndei- jackan den gninrner drni vid sin lienikriinsl i den
gainla väggklnekaii. slrak ilareiler iiida neksa grenen neli lians
genial dcli under del giefveii beklagar sig för den gaiiile skogvak-
all liaii aldrig kan lyli kvill liiifskyllarna na sina gar, iiibyiii
gr vinnaii den den iinge l- iiaiileii en lililil förlägen, lialll :lin
OCII nlunzintlc blick, (le bli millith ensamma ett Ögonblick och ett
i-enrlez-vniis blii beslannll. lande dag i daglii-iekniiinen beniiver
sig iiiirlerlöiliianleii lill iiirllr-l, kryper gennin en nnnniiig i de Vs
belagda naikinin-eii neli belinnei sig si il iilaiilili- sin als-kall -
- - Han kaslar irii ikligl ell nar inbnllar na riilari.
rippiias neli de bada ande illbylii en lang kyss. Eniellerlid har
skrigvakiareii ocksa sligil niin i den lidiga nrdrgnnliiiiinen, lar syn
nii irilsrizireii nn nelr följer rielii anda ii-ani iill slnllsnnrlen sd-
iieii den gi-ei" iiiiari, sein iiii ana, all nagril ar a fririie, finna -
vit endast ett snabbt beslut kan llitltlll (lem ocl blixtsn ttlar
iinderlliiliianlen illver balkongen deli giriniiier sig i den alskades
niin, iindar dei gi-eiven nen skrrgvaklai-eii Organisera en fnrinlig
llctsjålkt illantclr eller den okände. N: I .all-nes Steg dött bort
skyndar den ringa inaiiiien iil neli llyr för all ej bli ölve askail
als ii-iniia, Men skngvaklai-en aeli grefven li g-a pa lrii-
ppiiiiigeii i niin-en, li-l iizir den (dn-e igenkaiine iil-
slöler liaii ell ski-i ai iiiif i iiiidei- del gi-eiveii liigge ii
inel kinden ncli lar sikle. Fer senl, llyklingen ai- redan iilnni syn-
llall och illell andan i llillscn anländer den olyckliga lienl, dtir llzin
nian all kniiiia länka eii redig laiike kaslar sig ned na en so a.
Men laran ai- f ve iiiigaiidi- neli brodern iiiinliadei- sbiii den i- -
dande aiigelii, Uian all l kr na riskeiii sig sjalf drli fbr all
rädda sin binder, lar den niaklige pnjken iiani rinin-iia li-lii gin-da-
dl iagl beli invaiilai- ined niiiieii ai en niveiriiiinrlad linlskyll de
lill-lrlljilndc. OCll lack Valla Lit-lina list för allt ett pc :lt slut.

  
 
  

il Om.
jliraiil
ail visa ei- niiii nya iiniinrin.

 

  

 

  

  

 

  

  

   

 

.n

 

 
   

 

.n

 

 

 

 

  

 

 

:i
i
r.

 

2

  

  

    
 

 

bt

  

  

   

  

 

 

Arla u r opr.

Pajazzo

ai Lwncpvallo.

Kamincräzsugkraft.

ovanligl rolig.

Idrott i Batavia på lava.

Ringkaslning. 2 nrnlliiiiig, llagsklinning, viikleiiiiklw
ning. 3. Fagl-.iina blilva sa ilrina al snideii all niaii ai- lvniigen all
l all liiiidra dein all bi-yla iiirler iii lrai-nr.

vi l.. liai -ii inbliek i lin- de vil yi iiialaierna niv
I sliinrler l sina bi-ellning "illingai vi de all (e
nidigirel den lial de rikliga, ndi lasl vi niaale
I ande kiiiliiri .ins aisky llir liiiiriikliiiiig-.iry de re sa
lirlla i, kanna vi e iiinlei-lala all giiva dessa iialiirbarn vai-l erk i-
nande, da del galler dei-as egna nreslallnnei- i bagskiiilning, ring-
kasliiing eller livad dei nii ina vara

sJUNGAKBE BlLD.

Vera Vloletta Vals.

I O
Tillbaka, tillbaka.

liigeniör Bailai-sei-l, snni redan genuin sin sim-anade linn-
iiiiiiiiig all na ell giivel leekeii kiriiiia ilka gaiiilralikens liasiigliel
lill den slörsla iiiiailiga, liliviiiinil sig kinrinrairigi-airinblikens synner-
liga lieviigenliel, liar liair liigl en seger lill sina e fiende...A liaii
visul- ilil, hur liini efter behag helt enkelt kan vritld tillbaka Lien rö-
i-elseiiiekanisin, sein di-iive lllvel ir galdi- beli mig, neli blir han,
llick vare denna sin ilnLlci-hlil-n " laget, fatt i Sin hand ett nsvik-
ligi inedel iiinl den rilnrlei-inr rirui-aslenieii.

      

   
 

 

 

   

 

 

 

 

Pianomusik.

Hvzmingar från kl. 5 f10 e. m.
Söndagar fr. kl. 2f5 samt Öfl] e. m.

ägg-1:;

nalle lvlw. weinrr (inslalsnrrs lr.

Föreställningar rÅ v.:

Information

Title:
Phroso Biografen
Printed year:
1909
Place:
Gävle
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain