#1112: Phroso Biografen

GEFLE.

Guld-smed A. U. Wahlbergs gård vid Drottninggatan,
ingång Ifrån Kopparslagaregatan 6.

PROGRAM

i. n. in. Mätningen den 4 Mn; i. n. in sIIningun niin ii Maj.
iinii iiii nniiiing ni ninginnnni-i inuinnniii-n.

Sambesis katarakter.

I Storslagna vattenfallsscenerier.

ninn sm in. .in n ni :inninnnn m-n i inniin iniiininii iiiniiin
iiiinnm i i sin iniin i i
iintiiininn. in min ni min i-n niinnin nnninnjn ni-.i nnn innninn,
nu, .in innni iiii sin nnnnnni, innni-niinni inn iniinnnn .iiinnnnnw
ginnnnnin ntniin ni inni invigningen, nn intim iini tiniin i iniiiigninniin inn n
Snin inin ninin, inni inntn iinnnnn .nn sngn nnn in iinnini nnn iininnn nen n
(it-r minns niniin- inn nn i-ngni w niin nn ninnn innnn iniiiin4 Min nnni-i
niii iiniin i iinn inf-ngn nnin nniiii ninnnnnn in iini inn tinnni-nnn .winin nnV
iii-.n snni iii iiinnnin. inn-n i nninni, ninnnnn nnnnni fn nn minns .tiinnV
im nnnn inn.. nnninniig sinn nnnnig- n intannni i wii,

Prinsessan Törnrosa.

Storslnget Sagospel i lö scener indelade i tablåer.
Scciicriet.

 
 
 

 
   

 

i
n

 

 

  

. llriiis

 

J. lliiiiilizi iir
ä

 

Min Linn. i
. nn nniin i

 

 

ltiiii sina

 

ä.n-ia
l3. Det Jtviiiide slottet.
iivltl thuii iiisaililer. H, Veiktuiiizis stil
iiis flykt [5. Hvad Ni liaiIrii jl,iiiiii11iiiis!
7. Mali stilm lliiiis ii. Bitilliiiviitiiii-lliiiiTniiiii I iiuli
s. sintinnii-n nin i npniyiii-ise prinsen.
n, lin skatt . itn i tott m:

l

2

s. mn .iinini min .nnninin
iv 1.-Iii knnnitni inniiknn,
5 i-i-n I

 

 

 

   

 

Fit kinnmgiipnr liatle efter lang vnninn slutligt-n mit i-iihnrn
viii iiinni iin-iiinnii- inli inninnit- niin iii- ininininn int-in niii innjV
ligt gotll .it bxiriirt. Mun :ii giiiiiiiiiil vis. lå linilc imiii gliiiiil uti iii-
iijiidn, iifli inin hnnnnniw itntiii gain-ni nti in-iiintein, att tnn-in-i
Siniiin iiiiivn nn inyikiii sinan inngini, .niin viii sni ii-nnnniin
skull: ilttt st iii . im i-li iitzi och llii i en liiiiiili öiiiii,
Knnnngnbni-nni innwnxic in. iiii in iitskiig nrii inynini
i I " llti lwiiiitis fmiitmiilu indelscdag vniI liciiiics lmIv
iii i- i I . [in niii- inn n nyiiknn ninining
i twin siniini ni-ii innn siniiigin iiii nii gnnnnnii inin, niin iiii iiiii-
iini nn innin ininnn tfn-(in, niin.1 i ini-nkninnini-i-n snii nn nnnnnni
gnnnnn nnii :nnn iinini nn vi ii .
IJ is t .iii vi iV i wii li i i J. .liiiidxiii, ätiick .sig i.
vid i liiigret odi tilll , Aiiast i cii tiliili iiinii4 Med liminu " I
lWii :illii :inier i liulii sliittct, koiiiiiigcii nrli diInttiiiiigvii,
hciiiltiiiiiiiiil, lit-iii liiifvut och :ilizl ljiiniiiiit-
in, :iivnn inisinnn: i sintiin, kniioi-nn, innninine, ininscn Unit
tiniwn-nn nn gnnien. niin sninnntin, in-ii inn-inn, nnn inst stim
I niijiinn nn niin. i nnnnii- :iivui niii .iIni nu n iinnii. i
inn i in iini-iniiitic, niii iiii mi innii in; innuniinn nii-ni
inin siniini, ni inn iinnfn-nn nn vagnen.
iiniiin nninnn, nningn An ing , niniini nnii niii ininnni,
snni innnn (in I -iInnn, inn niin tiiinnP ingnngnn inn-
stui- iii-h iiislnniig viirii , s iuci
I -, nii ingnn n nnisiin innan iinnnnn in. :vit-n nn ,
git t i trakten titt uti liiiti"i)llziil ltiIiiisuImi stil itiiiiiiiiil, tillilisfiiiiigiiii
kniiiiiic ticli limtc lirmiu iii lörliiilliiiiiguii. Duttzi liiiiIitc iiii inuiter
imnnngnwn, nun iinn imini nn vax-inn ini-nnnn in- in-nn
):i liiiii kiwiii till slottrt, liiiiit- just hiiiiilrzi :ir ttiitlii i , -i
IiIzn-ni-nsn inn i iii-n inniniiniin sinnnn. iJizInii ni-ii nnniigi iizingiin
inin h-nnin ifii-iiiiitiiiitifnii, n iniin Lin nnivnniic (innan nnii ii
nni-nn nniin nnp i im it-n, (int iinnnnncn inii iinniningnn I=niin
I iin, nnii innn Litiniin-iin nnn i iii-n knnnninn iiin iIinni-nnn inn.
zil limit: ble! liziii ha löitjiist, titt tum i itntli-
iiniin sin inin nii iiyckn in inng ty
tg Tin-ni-iisn inni itgnni-n, sag

 

    
   

 

 

      

 

ii

     

 

  

  

    

 

   

 

i
å

  

 

 

  

 

 

7:

    

(n .innnn
ting nnii ini ng
iii i m iiuli ilmttiiiiiguii,
iinin inn-inn min win niin ininni-n (ii-ii tii- . niiniinnni ininini,
sini- niniijt- nniiin i siniini. nnii nnni-i iii-.niin inni :im niniii inin
finns inniinn niin inninnnnsninn,

Hela den storslagna framställningen är för hand konst
kulorerad.

Ett drama päzlmt St. Michel.

unnrnii-iiif izinnn niin vnnnin,
nnni wii ninii .inn niinini inuinn i.
innin. i:n gnnnnni nnin ii iii

V (UU IiiJili ll

 
  
 

 

   

  

 

 

iiiniiin mIn

 

i Unit iniiitiiiiösn :inn nin-

 

 
     

 
 
 

 

 

iilut llimiiiii :tili

En iii Mit nn iinnnnsiii n inn ini in-nnn. iniini wii iii tn iinii-

n1 .nnn i iininiinninnii- Tiiiinii nn innnnn nii
nu ii)1 twin-i.

Oerhörilt spännande.

nn nniti
.i S n

  

Dragharmonikan.

Denna bild är bland de bästa som visats af skämlmrI
Alta fa ett godt skratt!

 

Pianomusik.

ränta-mimming finnfo img niifin-nmfmn M. 540
Söndagar nrlfltrlllztl jhill kl. 2f5 SrIHIl (lf ll,
Hvzirje måndag nytt program.

" " " ta plats 35 äre. Barn 20 öre.

Biliiittiiiiser: a , 25 , m

min iii, n snnimgnf nr bfuiiilnisnz min l(in inf-n sin" fw intim

r.- w
 nviiniin s. wmnin inn, I..

Information

Title:
Phroso Biografen
Printed year:
1908
Place:
Gävle
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain