#1103: Phroso Biografen

leäHRoso
BloGRAFEN.

Cl E FL E. Å
Guldsmed A. U. Wahlbergs gård vid Dmtininggatan,
ingång från Kopparslagaregatali 6.

PRocl-zAlvl

fian nun innil Fredagen ii4 30 okl. l. oi ni. Toisllagcn il. s Nov.

Från Ryssland.

En slorslagen bild från det stora hemliga Ryssland

l sex aldelningar i hvilken man får se
det ryska Vkäjsarliusel.
Förut aldrig visad här i Sverige.

l. Kina-aren inecl iinnvakining. 2. lciisamn lill lilisl sanil
käisaiinnan incii den lille li-nnaiiiiingnn i vagn insncklniai li-iinncina.
3. Giidsliänal nniler kiiiaamiis nzi . 4. Kziisain dricker ell glas

gång. 5. Tinnneinas delileiing. o. Den lille linn-
sliga nen ai li-ilinnnn for all lika i vagn iiinil kaj-
iiinnan, livai-i-ilii- nian sei iii-iiisnasnnia och (in nl-
l"ig(i af kåijsurllllscl.
Enastående originalbilcl.

 

9

  
 
 

Den explo-sive kalfven.

Två niindei kiinsla nni en kalf, ni-nla ncli lmlannna sig
innilligen :man dn niinai nci in nia. [man skynda ne sig nii all
ili-icka nnn na nn kran, livin-nn ann-alla i kallwn en del ai dal :lilla
ilniil Du i-agla wlan ni ill-nna king in na i-n annan, wlan nn
an -nli vinden ai sin kall al en liinn pojke. Denne liinilci sin
aliynilsling vin en niin (mi sin-inger lini-l lzsi all loilsiilin all leka.
Nai- lian knninini lillnaka liai- kaliven löi-svnnnil ncli nnjken nin-
nlnni sig al loilin an. Hvail skall lian nn laga sig lill? Pliilsligi
lin lian nn snilliik kle anni gen4 -l szilli-S i vci-ksialliglinl.

Vågornähämnd.

Dramatiseral skådéåael i flere aldelningar.

Ett leg-:lagen

Kineiniiiogiaien loilsiillai Iiiii- sin inll ai npnlnsli-in-e nun
vinzn oss lini- lei-an pi-epai-ei-as. Den i slycken ioi-niaiiii iii-annan lni-
kas löl-sl i solen och sedan i ugn,

 

  

 

Fröken Lundströms Klädning.

l (ell Lilllllsllöln Soin lmslzilll en Ily

Ocli iinllnl" r lvViCl ell iEl livnrinl llullsalnlna lill: iii lill Syllicliuriizi
livilkii A.ilJ i Llel livärCllCr Lie l :i llcn i en lmiiCl-l. Under (lel (le
lialla na liäi-nieil inknnnnei- ill-nn niinslllng nagin-n Qvinl, anni lill-
s vllin- iiel ena lgalna nnplannl iallei- nal ainli-a, livilkel allnyles genuin
i liindcrskuhå ålnnillkllnilc. För all linn ingentingr skall märka
i mines llall i den kollull llvzili lll-"skull Lunllslllllils klänning hc-
iins, liaii ini lian ligga lill; lien slnllignii iiiipnas al en nylikcn
iiingini, snin vid anlilicknn iii nagai-en ialla. iiianniakl, lianai-e
ovisi snni nian all lzlnka pil lien lnilyr linn siai iilsliill lagar sin
i humla Och lägger llcnnc i k Hellen lival-clltr ll skynda" l
alliigsnai- .alla4 En inlimllslini gin aa uni-ellernalialsning nnli nii
lnni gennn " l kassasknniil lager liiin sig an kniiei-len, önnnai den
Ocli linneii inngnnn hvilken lian i-anai- na linnnes lingar. i-ninlni-
knninii-i- linn lill linsinning iicli riisai- iinn livainllei- en li lig liinll-
ning nnnslai. Till sl inninnii- linnen i kolieilcn livilknn iläi-eilei
bulllllåiI-BS al lie lillslalliisknlnnlimllc polis! In. Pil pullssliilinlicn lll-
äpclas (lcl ena sklélllwlnndn (iller del andra. n

Hejdunclrande skraltsalfvorl

 

 

ning iii-ninn- ilnn

  

   

 

    

     

 

 

 

 

 

Pianomusik.

. melngw- från kl. 5 10 e. m.
i Sölzdngm- fr, lal. 2v 5 sam! 6 Il 11. 111.

"I " I: I. 354".B " " i
Blllellllrlsel: 25:! .ifs 25  [girig 

Eflvr lll. 0 sändagllr är biljfllprlsft lika [är [mm sam får äldre.

pl

Föreslälllllllgllr I.

 

 

 

 

i v f law
ma- vändl m

Information

Title:
Phroso Biografen
Printed year:
1908
Place:
Gävle
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain