#1097: Scala

l l-

 

Centralpalatset

Ilvard. klY 6 fil) c. irl.
Stlul. ,, llfS o. 6 r ll e. m.

Föreställningar oalbrlltet:
Biljettpriser:

lzsta plats 35; 21dra plats 25; Barn 10 öre.

 

, 17-23 Febr.
om Musik af Musikdirektör och Fru CLEMENTZ. mer,

  
 

 
  
   
  

Arn erikansk
Milliurrärsllollern lich Hertigen.

Erl automobil störtar i en 300 fot
lljup klyfta.

 

Konstfilm.

 

 

 

Enastående dramatisk hilll. Flott iscensatt och full af spännande och
intressanta episoder.

En ling rnnelikrinnk nlillin iirsdolllr lllilvei .ll sn rnder lvinnrld all gilla sig
nred en ilrllir-nsk lrerlig lll lllnlnlnl slnkl. lirn nngn drnnel nnr linnkinllnrerlnn skänkt
sill lliiirln llll r-n ling, rlrgilig nnlelrknnnrr, nrrn dn denne icke lrgllr nnglln rn-rnlrinenA
llcl lilel lnln .llvisnll lll llrn nrnningrlrygrl fadern. mn nngn dnlnrn linne ieke ling
srrlrk rilin illl rndisdlln sn; llllll-lns llirslllg nll gil lg nlllrl den nrrölndn iilllingen
nner slnr nnrnn llrll . nl i del slnrn xvrllilerl Asrl r Hrllel Eller drlll resll- de nv
gifln lill Nenrlrl. Hilr gill dnr snnrl nnp irir ril-n nngn lrrnl llll linnner nian ieke ln-
llrnl-.ll eeli llllnsynnlils lll.ln nn sn lllrngl-n

lslnn snndnr lillirl sorgligrl lnelldelrlnlle pr lelegnnn lill sin rnrlnr, nri linn
icke kan lillnlrrlil lllllln li Frnirrn linnvnndlr sig l sin rrnlrlllnn lill den nnge nlnn,

 

  

 
 

   

 

 

  

 

lrv- irieii innr en grlnr; :liv nde, liir .ni rinllrrn skillle nnnnn den iinn lileln,snrn nn
sinnen. Med rörsll nurnnnngrrrr reser inrn lill Nennl-l vid din lrnknnrsl irii-nrrrigens
sinll -er nnn nll dl-nnl- nnr nrnle inrd nn rnnrinnn, rnn dn nnns inninr knnnner lill

 

   

lk rn nn lienan ne

Ol-n ser del, gir-ver lir-n llinlllle ner-lillen lll i nnsiklrl srlnr
lirade rrlrrlirariser Den linne liner-il inr-en inrrvnnn sin l, nde, drl nnrislzrr en
lig kanin irvrl iir-n llnxninlrsvnnr;nnn-rrknnnrrn del-k lllrr den Senrnnde, Unpnnlg
larver sill nedrilnll, :liner inrlinen rn dell inr :lll slnrn ndl sin lnislrn, rnen inlliinii
i sill lrirsnl rr dnr nnnllrirlrle Krrnrriknlnlien. lr :nen lrllnnnr nl nennrn in el in
lill nnrlgd dnr rnsrndr liner lnnnnrn nell neslinersin nnlnniellii nr-n i; nr nnrl. Arne
riknnnrnn rllirlrn eller den flyr-niin, llri inrl i en nrrlrnnrlllii; Qrir nn enl den vildlr I kV
len in nlrlnd linnen. ligare lilli linL V-llre insn lirlnrnil nslnd. lin lnlsliglieinn
lrrigsl nen sirrriilrnnrnrn - r nl lill nn ner-l en, rnisler denne, i del llnn rnlnrler sig
ein rilr nu kr eller in lnrrnlinrr iler-rnrniidrl larver r nnskin. vid en krrlknrng ni
vägen rusar bilen ill iilrer illlrrie n. rlrll vi se nn ll nn slyrn nrr i en :llili lol lljlip
kiyrln nell snirllrlrs lll-li ined sind regler lier lr nerlil-ens lik.

Den nnng nnreriil- inr-rn sliger nrr i kiyilnn nlen rinner lllnll du lrrinnnnda
reslernn lll lrerlinens liil sn . llnde den sisrn nlliingnn nr en ir s l.

ni den nnge inner nnrlrrn slår nlgen nn irl lill inllrs kndes lrnnd.

   

  

  

T

  

 

har föll henne i olycllall. r Uellnungl- :llllerillilllurl-lr ilr strax hell-lill lill att rlppiyila lrlis- N
f- j

 

 

 

   

 

-W
-X-.fflf-Xf- r

 
 
   
    
    
    
    
   
 
     
   
 

 

Döden

llalllolnllll lll Holger Holm, Balcllllallslil vill lll-l Kgl Tezllur i Köpcllhlllllll. Huivllll-
rollerna utföras al Frk. Emile Sallrmm (ll-h Robert Schmidt.

 

 

Döden ir- nn vandring genuin staden fiir nu i nnrlens rrrlil-kcr slikll liy e, snin
han kan löra med sig. Utanför ell hus slalllrzlr han det llöres sång och lllusi lllirilrlre-
ifran. Klang at unga människors munlrzl slärrrnrnr. Surgseir nclr lanklull ställ döden där,
holandc lyilnr hall sill llzlud f därinne är en ai de unga, hvilkens lilnlne är llnlnmcn.

Husets doller håller sl lör sina vällinnor, sill kärale Och hans vännerv Du
äro glada och lyckliga allesammans och dansen skall just lill :lll börja. Den unga tlickall
gär rraln lill rönsirel för nu draga frlr gnrdinen, dn ser lrnn denna ell llvill nlryrrgligl nn-
silrle. Liklllekl lyser del rrnnl in galans mörker, snrgsel nen dysllrrr slirrnr dess ögon ernnl
henne. Med ell skri lar holl liilbaka, gästerna rusa lill, hon lillsalr som om del bioll vure
ell nlrilsligl illnlnln-nde, rirll rdr all nlnlnnnl den neirrskn synen blir-inr llnn dansa, li
flllil och lnllrllerl svålrlgcr hon om i dansen, då lrlcd B dell hemska sylrcll ålcr iralnlr cr
för henne. Nll lienynner ri slnn nll grinr nenne, i döds rgesl vrider nnn sig, kärnnrr enrol
dell frällllnancie, där hull :l någol lör de andra Osynlig-L rich lill :ist faller holl ned (löd,
llrider del hennes älskade i snlzirln och nngesl knslnr sig nrd larver linnan lik.

 

 

 
 
 
   
   
  
 

 

 

 

 

 

YUpplräldande al" Sverige: förnämsta
I humoristiska dnettister

Broder-na APUÖU

085.!
Egen original repertoar.
Eleganta kostymer!
Vackra röster!

  
 
 

l Mill-lill f

 

w,

 

 

 

H vi less

 

rrr livr-

Ur kogers Son.

Drama från vilda Västern.
:llllhvall :som iur lr sell pil llcllu murade, icke :llleuzlsl :li illlugra-
liens renller lll-ll . lind, nnln lll-irsn gl-nnrn rie nnlleilinrr vnl-krn rirdlr lll-lgsrlnrlil-r, i lniilkn der :ir
snl-llrdl, (le-ir synnr-l si rllinlrrnllln nu dl-l är verklign in lner ni Annelrl-r innlrn-n snin rnnrlrerkn.

srrnrrirl n i lllrppln-r l-n rkneky Mrnrrrlrln l. Bilden v nns; lirvl-l nn lrl-n .li indilln-
och llyhygglne-lllrlill crllll. Vi Pl1 lllud llvilllell öivall hand illliiall " V r Illl llilla kalln-
lrr genrnn Snnnr nernsrirnnnndi, liklrklles inkllnnr vi indinnernas sinnlrel, nrnr lreksll klinrijillrnel,
.snnl lins deln nr lnyckrl slnr, slelnriernn .skirln nnnnlirirligen nlnd indinner, nyliygnlln-, nlvllnrirnrn
(ll-Ir cowboys.

Vi e ell illlliällkvilllm IllliLl .ll Sjuka bam ga lill slarlell liir :lll lnlrll kallt vallen bädda dess
lcberlwla pannaÅ Dir hull lrllklar lill l burns lii, gill" hon lill du hvilns hy lör :lll ilclnlzl råd.

DC lön! hellllll lill ctl lillrl kapell, llvzlresl llel halles ell llcligl Iltlile Hull lägger sill huru
Iiir predikirlllclls ilillel-Y llcllll! hur illllizlllkvillllalr vill halva sill har!! döpt, l häll Vigvzrllelr lltvcr
del, unde. del hzllr llllzlrlr Lill heliga lnrllrllidrel. llldiallkvillnzlll lrnl- :lll del i lelll illlllcl lår och
all Urllclr lim lrolillnlrr. Tiliirrrii hcgilver him sig,r bur-l och lill hurllel hllr liiillr llullllcs ltlck-
sdirrllcl stor.

Efter 10 å l2 år.

ftl ulvllllllrzlrchlg mslllr i lliirllelelr all Sllldell vill ilvilkell Allilcllcilldiallerllll hälla sill läger.
Ell rlrlllcr lill lie r llllliu llybyggallta Y lill SlzlLlull för all lrelrrlzl vallen, lllell blitver lllltler "
llrirllsY Ölveriallull :ll Indianer Som rlhclllarkl smyga sig på henne rich binda ltullnrs hiilrller Och iOllcr
(i lära lrcnrlc lill illdianlligrcl, Hill tillllles hull lill dtllicrl vill lllärlyrlmllrll llzisltl lllrll"glill. Nu v ar
indiallkvillllzllr, hvars hllrlr de hvilrl räddat då det var nära Llöllell, henne Sill lacksallrhel. Barnet har
lliilvil en niin, slark pojke, rask nen inodin. lion rnner dnr iirngnn liinknns näsdnk nell glinnner dnr
i nossens innnkns , ann sänder llnnnnl lill den lnnirnns vänner. Hlln smyger sig ner-l från lägrel
och ilnr i den nngr nn riklningen. vi se nn den nrlge inriirnlen lrlnlrY .sig lrnnl genuin lnnrknr, kryl-
lnr lich insatser. Vill ell lall :al-ar lrllll sill lol, men lzillkrr endast pa slll plikt. Ell s"- Om ligger i
vargen inr nnnrlnl sinnnnr lnln lllver ined krnrrign mg. Anlilligen lr lnln nlvnndrnrn -r ilrlr sjiln-
ker nlinnrlnd ned. Lilvnndrnrnn rinlnl lillnoln den lnl nu lnln en srlejilre sein skall underslikn v
gen för rlll nlliinl nyll inissgilrningnr. De laga lrnnnni lill f-M gel nell villinlvingil linnlnn all nppl .
illll nvnd snnl lör-eslirr4 Med nnidn lyckas del lrnnnnl all gin-n nyhygnnrnn nnpnr-n ksnmnlrl på den
försvunna flickans lläsdllk och förklara hvar den lållglle finnes lich hvilll som viilllilr henne. Eller
nlr nn nnndil gnssrn vill ellvdgnskjnilleslignnynyggnrnenell rnwlniyls sinn nilslnr nell i rasande rrn-i
gnr färden rnnr-indlnnlagrel. Der iyekns rlein nu smyg sig nn de inrel nndl nnnndr- indianerna, ar
llvilkn enllrisl gris-sens innril-r skenar4 Moder nell snn lnlil i nyilyggnrl-ldgrnl, lninresl erbindes denl
en iiilllyktsnrl, som dc tacksamt lllOlldtIzl,

Hou llrlr rlri gellgäldal lil illelJ lii.

NORSKA VATTENFALL.

(Storslagna natu rscenerier.)

 

Dellllil illli-lllhilli lll

  

 
   

  
 

n
å?
är

   

 

  

   

 

   

 

 

 

   

   

 

 

 

OBS.! Fullständigt nytt program hvarje Fredag.

Rätt lill ändring at- programmet förbehållesÅ Pris 5 öre,

Gelle 1911. Werner Ouslalsuns lr.

Information

Title:
Scala
Printed year:
1911
Place:
Gävle
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain