#1080: Phroso Biografen

åärllzoso
BloGRAFEN.

Cl E F LE.
Guldsmed A. U. Wahlbergs gård vid Drottninggatan,
ingång från Kopparsiagaregatan 6.

PROGRAM

han och med Torsdagen d. 24 t4 o. ln. Onsdagen d. 30 Dec.

Bhndundervlsnlng
l Parls.
En mycket sevärd bildserie.
Mllli ser hllllll harllun i skolan ia lära sig läsa, Skriiva, räkna,
nllrlnl lnnnlhrlmlc, in nll pch nml apr-ln plnno llksnnr rnnn nr följa

ann vill deras lcknr ln-h ll vid hcvlllnn rnl ne, lrnls snkrnnlen hl
flgaprns lins icke synns s hlllrn i nlll lllr mörk rinner.

 

 

 

falun
.y .

Sensationeli "m
m Kinematografnyhet!

Paris måst framstående sceniska artister
på hvita duken.

Handen

Klnenrnlunrnlnn lnrlsnller här sin lyckliga knnknrrens
llluli teatern ucll vi. ll - [fl cl-lll-ll AHandeln Hbl-[nys
wllllVV an Och nn-rll-yclr s. nnnl gjnrl en nlll slim-n
hvar den (Il gil fram öfver jnrdL-n.

. Och killcnlalogrnfcn har ej lalil lnäslerslyckel lör-
llil-:l det ringastl- al (less djup uch ellektiullhcl I
sin enkla och lrnniskn slorslagenln-l rynkcr alla

 

 

 

  

sur-nn

 

"rr-iir

 

  
  

 

 

   

synka :lr lnrvanlnnln vlll inspl-hnll al ll-n wlan,1
nr lnlr lnlrr rln nlzlnsrnnlr lnlnnn - I lnlla
l l. lll-rr lllax Dr ly, lnhrs nmnn lnlnr lör sig
hur cnqnel, vil zlnll lll-.ln vnlnll-villr-nnn-rn.

    

La (liva Fru Charlotte Wiche.
. Scenen visar oss en llillL-lhlivns lllldoar. En saltl-
lllilll: ulsiiillc, i icke ryg Y:lr lillhzlka för llagnl, icke
unb lyckats slllygll sig ill llilr null ge-
nrnn ker nn allh llnlnr, men nlnn all llnnn nanm nl
llllrlln Just .som hnn slår i hrnn-pp an lnyln npp lrnlan
lill llnllrllbnrnrl nell-es har. nl r-n hnlll-r (lr-h sllynllnr sig
hnkonl ull ara. . I

Lil (liva ltLllt l nlner följd ai "t hellndl-arc. Unlierlr

  

  

 

     

 

"v .ri-"nn

 

llull scen som lill lllljflr melllll lar hon fram silla
silly-:kul ur toaleltbul-llei. Allauenls ilalllililllzllr Diver-
Vilklls clnellerlill al lllanncn hllklnll lirapericl. Sltltllpull
I " kart-ll lirh divan blir Cllsilm. Hon kaliléllP .
idlxillpI och tar pa sig en balcltkoslynl i
hvilken hun illiiilmr En (lans4 Alll ltmcllallal ser hon
, i spegeln an, n lasa, hon pllllsllgl i densamma npp-
icker lll lllallför (imperiet nlllttelllot

- llrnr hon lnlaln sig .lll
lnhillning, rnnn (lä hhnrlnl n upprepas och hon
ser llrnpcrir-l rönl sin flsrslar hon snnnlngen. Hon lyc-
kas (luck sluiligell behärska sil lörskrriLkelst. (ich Illr
lagr i (lörrnyckclll slim hon krlslar ut till den ännu pa "
gill-fill Välltanrlc lilskarclt. Å Därtflur inrisätter hnn nervösl
sill dallls, tqu-vcll klllnlnul- iraln, lllltllr llcllllc lnud klliiven,
lllcll l uti ögonhliuks medkänsla latL-l hall hanne ligga
lll-Ilrli och afsvilllllllld pa golivet, lncllall han strippar pa
sig alla slnyckcll lillll knlllmcr öfver. Dli kommer ändt-
linl-n rllrlllaren. linnen anger er knilvun, nn-n lll-n
andra hntar lnl-d ruvnlvcrll och lyckas med denna alväplla
kllrken och stänga in ilonnln i cl! annat rllm.

Nu egllar llllll sina ulnsorger ut den aisvinllllllllc.
llnn llpnnncr nn-r- llll nralvrlanllc. ll-ngnr eller linlwn
. och lar då vvtll hvzllv han befinner . an Slälipcs nt,
I tvillllls att f illzlrl sig :lill llvall llzln tagit, ncll

lllvllll, som Y "I atl hall hade lnsdlillLlndc med
hpnnp visar rn. ...n r-rknnsla (ich Inn-r lrpnorn gn nrnnns-
nnl, Del ernln lnnl nn-rllllr frnn skall-planen är en ms,
uln llivalll lappzll pa gulivel null solll han tur till sina
läppar.

U l iförd iiir llllgrll ar sedan pll Vasuteatem i Stuck-
llullll med Charlotll: Wiehe i hulvlllll-Ullen.

Dennafllm är rör-hmm och utförd ai skrift.
ställare och skådespelare af första rang. med .
värlasrykte. "

    
    
  
  
  
  
  
  
  

 

  

A nu. nu

   

   

 

 

v;

 

 

 

 

 

 

 

--
v
s
s
s
-p
l,
--
s
s
-s
I
s
s
w
,
s
-J
.-
h
4
x

I Den är ensamt cirka i200 fot lång och
I. innehåller 20,000 iolograiier.

2-,

Il

 

H änförande vacker natn rmålni ng.

häll llllelleclill Niagara.

  

 

unnnnrdcnlllpl rande pannnnnh nl de l lnylllsln sago-
(lnnhr-l nl-llsnnlrnnlc l-nln-nlnnssprnn.

AInlillllsleallsatlllnell.

Humoresk.

 

Pianomusik.

llvlmlagllr från lrl. 5 -Ill u. m.
Söndagar ffc lrl. 2f5 sam! ÖVV ll e. m.

Föreställningar t. v..-

  

ln-nr. null. wr-rnl-l lnnnnsnn- n4 V

Information

Title:
Phroso Biografen
Printed year:
1908
Place:
Gävle
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain