#1074: Maxim

0000000000000

0000000000

x alu iui ul

     

   

- . I
 ...www
-1 a Ur HA CN w r--

I. M. P. Senaste sk ärm-nyhet. l. M. P. "f Q-

ååååååååååååäååäåååååäåååååå66900000000ååéå000000900ååååååöéééåéå

.rå

   

äååöéååååå

Japanska W i . 

Mraffsåbmhya

lnträssant bildserie.

 

Barn äga. tillträde.

0000000000060äéåå

 

Luleå 191.4. Tryckeri A.-B. Norrskenet.

8:
f).

10.

24.

9000000009wnn9900000060000Q90900000000000000000000000000000000000004

 

Förevlsnlngar Måndagar, Tisdagar, Onsdagar, Torsdagar och Fredagar kl. 1-10 e. m., Lördagar. kl. 6-11 a. m., Göndagar kl. 5-11 o.
088.! Fredagsprogrammet tillåtet för barn. Varia filmvisning-cirka lå- tlrnme- Biliettpriser: Lage 60 öre, 1:sta plats 50 öre, Intra plats 85 dn.

038.! Kupongböcker a 10 st. biljetter P-förelta plats 4 kr.. andra plats 3 kr.. loge 5 kr. - säljaswld lngången.

v Program Fredag den 13 Mars

islnne strån

Skådespel i 2 akter.
AVDELNINGAR :

l :sta akten :

Konstnären.

I solistlogen.

Konstnären blir sjuk.

Ester, hans hustru.

:Doktorn tillkallas.

UDet  döden".

Vid makens dödsbädd.

"Du var själen i mitt spel".
"Påing-ar skänker jag dig icke,
men jag giver dig min konst-

närssjäl intill (lea du älskar en 1

annan H .

Döden.

2 :dra akten :

Någon tid senare.

Hon minnes hans ord.

Hon försöker spela.

Hennes mans impressario som
kommer på besök blir betagen
av hennes spel.

Han föreslår henne att upp-
träda..

Delouten.

Dokl-or Holm kommer på. besök
Frieriet.

Hon ber om befänketid.

En. olycka.

De föras nämnare Varandra.
Välgörenlletskonserten.

Hon kan ej uppräeka1 (lektor
Holm.

Garyencle kärlek.

Doktor Holm inträder.
Kärleken segrar M

Strä n game bri sta .

00000000000090000000000000000000QQWQ00000000000000000000000000

 

 

 

OQOOOWWWWWeeeeeW-eeee

000

äåeåååååääååäwwwwewewååååäååä00000éå660000900900ååååååéééöäe

5:?

X

0009

Information

Title:
Maxim
Printed year:
1914
Place:
Luleå
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain