#1073: Maxim

Q

f f

Förevlsnlngar Måndagar, Tisdagar, Onsdagar, Torsdagar och Fredagar kl. 1-10 e. m., Lördagar. kl. 6-11 e. m., Söndagar kl. 5-11 e.

DISA Fredagsprogrammet tillåtet för barn.

Naturkolorering av GAUMONT.

På Boulogne-

skogens sjoar

En förtjusande vacker bild.

ÖÖOQOÖÖQOOQOO006090090609009
OtQQÖOOQOOQQOQQOQtQQOQOOQOOQ

   

Bunny Som l

Ett av säsongens gladaste lustspel.

.1

OOQQOOOQQOQQÖOQQQQOQööetttet
009090000000000WOOOttetöttmö

 

P f 1 Å d r
1 nya märkliga flyguppvisningar varigenom ett aeroplan1 kan slå ned på
en ståltrådslina liksom fågeln .på en gren.

Varje förevlsning clrka tå- tlmme.

-Biljettpriserz

eeeeoooeeeoee-

eeeeoeee

 

Lage 60 öre, 1:sta plats 50 öre, 2:dra plati- 32, öre.
088.! Kupongböeker å 10 st. bllietter -första plats 4 kr., andra plats 8 kr., loge 5 kr. -ysälias vid Ing-gången.

Program kärring-Söndag 14-15 Mars

 

Drama i 3 akter av

Godsagaren Löwenhjelm med dot-
tern Anna ankomma till staden och
taga in på hotell 7,Kramer". Ge-
nast vid sin ankomst sänder han en
biljett till den unge preniierlöjtnan-
ten Falk för att meddela sin an-
komst och anmoda honom om ett be-
sök.

Den unge och levnadsfriske Falk
blir liögeligen förtjust att få träda
sin ungdomsväninna Anna. De ha
som. barn lekt med varandra och
vänskapen har så småningom under
årens lopp övergått till kärlek.
Löjtnant Skade, en van till Falk.
som just har sin väg förbi deras
bord, blir inviterad. Skade trappe-
ras av Annas skönhet och. försöker
på allt vis göra henne sin uppvakt-
ning. men mötes endast av kall ar-
tighet.

rllill. staden har ankommit en
kringresande cirkus. som slagit upp
sitt tält utanför staden. Sällska-
pets största attraktion  direktö-
rens unga dotter, den sköna miss
Irma. I sällskapet befinner sig ock-
så atleten Edwardo. Irmas utkorade.

Löwenhjelm, Anna, Falk o. Ska-
de. som äro ute på enridtur komma
att passera här föri och man kommer
överens om att taga cirkusen i när-
mare heskådan. Falk, som är myc-
ket svag för kvinnlig skönhet. blir
strax förälskad i miss Irma och i
smyg överenskomma de om ett möte
dagen därpå.

Falk och Irma tråHas enligt över-
enskommelse. Skede, som hört dem
stämma möte, infinner sig med en
kamera och gömmer sig bakom. täl-
tet. Marius, Falks kalfaktor, får se
Skede och gissar hans avsikt. Han
skyndar sig till en fotograf och får
där låna en kamera. Under några
ömma scener mellan Falk och Irma

Barn. äga. ej tillträde

i
å

OOQQOOOQOOQQOÖOOOOOQQÖQWQ9009099990000OQOQOQÖOQQOOGQQOQQQÖOOQOO

tulee 1314. nyare-i A.-B. Nos-skenet.

Axel Breidahl.

passar Skade på. att taga några foto-
grafier. Han anar dock ej att Ma-
rius i sin tur fotograferar honom.

Hemkommen till sin bostad fram-
kallar Skade sina plåtar och skickar
kort av dem till fröken Anna och
Irmas fåstman.

Då. Anna erhåller korten, känner
hon snarare sorg än vrede. Hon för-
aktar den anonyme avsändaren, som
på sa simpelt satt vill nedsatta Falk
i hennes ögon. Anna sänder genast
korten jämt-e en biljett Jtill Falk,
däri hon anmodar honom att själv
söka ratt på avsändaren och bestraf-
fa honom.

Då Falk erhåller korten, har han
besök av Skede och en kamrat till
honom. Han blir mycket uppbrakt,
och hur han an funderar kan han
icke taga reda på vem avsandaren
kan vara. Men Marius kan icke be-
härska sig längre. Han blandar sig
i talet och beskyller Skede för att
vara avsandaren. Han kan också-
bevisa det med de kort han skyndar
att hämta hos fotografen. Det blir
upptråde och Skade utmanar Falk
på. duell.

Marius, som Vet Vilken duktig
faktare Skade är, ilar i sporrstråck
till Löwenhjelms föratt anmoda
Anna till att förmå. Falk avstå. från
duellen. Anna och hennes far åka
genast till platsen för duellen. Falk
har blivit sårad i armen, och med
största omsorg blir han förd till
slottet.

En tid senare återfinna vi gods-
ägaren, hans dotter och Falk i slot-
tets gemak. Den sjuke1 är nu så
återställd att han kan vistas uppe.
Marius kommer just in för att se
om sin löjtnant och ett lyckligt le-
ende går över hans ansikte då han
ser sin löjtnant och fröken Anna
åter lyckligt förenade.

OOÖÖOOOOOOOOOOOOOÖOÖQOOO6090009000000WOQOOQOOOOQOÖöWQQQÖOÖÖOÖt;

i
ö
0
0
t
å
e
ö
e
ö
t
t
t
0
Q
t
i
9
9
t
å
t
a
t
t
t

W-åååå  -. råge? ååååäååååéåeåé QåååWQÖQ-åååå WåäQG-éééåéwö äåéååééöäååäå såååååååååéw

9 WÖWÖOGW Q

Information

Title:
Maxim
Printed year:
1914
Place:
Luleå
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain