#1072: Maxim

ö
é
6
0
å
0
0
ä
é
0

Förevlsnlngar Måndagar, Tisdagar, Onsdagar, Torsdagar och Fredl

vin rRoNI-:Ns ror

10.

11.
12.

000006  0000000000000 00000000000000 0000000000000 0000000000000 0000000000000

å
3
ä
i
å
2
å
ä
å
g
å
i

Fredagsprogrammet tillåtet för barn.

 

088.!

Varje förevlsnlng lrka 1; tlmrna.

l0000000000000

Biljettprlser:

Loge 80 öre, 1:sta plats 50 öre, Zaira plats 85 öre.

 

r kl. 1-10 e. m., Lördagar. kl. 6-11 e. m., söndagar kl. 5-11 r. rn.

Kupongböcker å 10 st. bllietter - lörsta plats 1 kr., andra plats 3 kr.. loge 5 kr. - säljas vld lngången

Program Onsdag-Torsdag 4-5 Mars

Naturbild.

I.
Backines högsta önskan är att
satta sin dotter på Silistriens
tron.
Hans Höghet Stor-furst Wla-
dimir älskar sin kasin Olga sin
har för avsikt att göra henne
till sin gemål.
"Min dotter - du skall bliva
drottning."
Ministerrådet kall-is till sam
mantrade.

För att avlägsna prinsen från -

hans kusin, beslutar Backine
att prinsen skall sändas till Pa-
ris en tid.

Sobiesky, den förtrogna.
"Följ prinsen och laga att hans
tankar äro så. litet som möjligt
hos prinsessan Olga."

"Gift Eder med min dotter
Alexandra, och Ni skall i mig
finna Eder måst hangivne tjä-
nare."

"Avresan är alltsa fastställd
tills i morgon."
Påföljande dag.
f äktlektionen .
Prinsen saras i handen.
"Detta sår skall bliva minnet.
Ärret av samma far jag nog be-
hålla hela mitt liv."
Avskedets timme.

Till Paris.

II.
Prinsen i Paris.
Brevet från Olga..
"Låt oss fördriva nagra1 tim-
mar på cabareten Muntra tim-
mar."
På. cabarete-n.
Dansösen Thais skall just nu
uppträda.
En märkvärdig likhet.
Chichito, dansösen.
Dansösen uppträder.

Den sista

Shanghai

23.

24.
25.

31.
32.

33.
34.

35.

36.
37.

38.
39.
40.
41.

42.

En vecka vid

AVDELNINGAR:

Wladimir blir mycket betagen
i den lilla Parisdansösen.
Visitkortet.

Brevet: "PrinsenI har glömt
allt för en liten dansös vid
namn Thais. Vad den andre
beträffar är han sa lik prinsen
att man knappt kan skilja på.
dem båda."
Backine erhåller
sen.

"Jag reser strax till Paris.
Möt mig i kafé yRepublique,
med omnämnde person."
Ankomsten till Paris.

Mötet med Chichito.

"On Ni vill rätta Eder efter
mina order, skall Ni vinna ri-
kedom och makt."

I Jasminvillan.

För att planerna lättare skola
utföras, kallas de båda office-
rarna hem.

Sobiesky börjar sitt spel.
"Din vän bedrager dig - han
är en prins ooh om några dagar
skall han övergiva dig."
Brevet från Olga:

"Jag hoppas, att Paris, alla
här-ligheter ej skall få- Eder att
glömma Eder lilla kusin, som
alltid har Eder i sina tankar."
Brevet från Thais :

"Du skall mottaga prinsen i
salongen -- förstår du? - -
Om ett ögonblick är du Häm-
nad."

Prinsen kommer.

Falluckan.

Förvandlingen är skedd.
Chichitos triumf.

und errättel -

III.
Planerna äro lyckade.
Backine låter kungöra att prin-
sen är myndig och ämnar för-

lll.

45.

46.
47.
48.
49.
50.
51.

52.
53.

54.
55.

56.
58.

:Barn äga ej tillträde.

 

Lees 191.4. makes Ani. somrarna.

Senaste lustspelsnyhet! I

lova sig med hans dotter Alex-
andra.

Under det Backine tiiumferar,
avvaktar prinsen i fängelset
sitt öde.

"Vad Wladiniir förandrat sig,
man skulle nästan kan-ri tio
det vore en annan nänniska."
"Det är icke har. ---- dl-r- iår icke
Wladimir."

"Vi stå inför en fruktansvärd
hemlighet."

Jag svär, att gåtan I-kall bli
löst."

Den gamle fäktmastarvn bör-
jar sitt arbete. I

"Vill Eders Höghet inte snart
aterupptaga fäktlektionerna 7 7
Fäktmästaren lägger mar-ke
till att prinsen icke har något
ärr på. högra armen.
Fäktmästaren börjar
misstankar.

Den gamle faktmästaren inbju-
des till en ridtur.

Sista skurkstrecket.

"I detta ögonblick ligger ffikt-
mästaren på flodens botten.
Påföljande dag.

Meddelandet i tidningen.
"Den särade översten försäk-
rar de båda officerarna, att en

fatta

bedragare intagit prinsens
plats."

Fången maste skaffas ur vä-
gen.

Förbrytelsen förberedes.

"Nej , en sådan förbrytelse får
icke ske." I

"I morgon är du min. hustru
och får sitta. med mig på tro-
nen. I

Kröningsdagen.

Prins Wladimir.

"Det är jag. som är konung av
Silistrien . "

Vid tronens fot.

havet

0000000M moMQMo-eee Mmmmeeememeaas

åbmmmm WWMO

Information

Title:
Maxim
Printed year:
1914
Place:
Luleå
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain