#1068: Maxim

WO

 

 

 

pass eeooooooeeoooooooooooooeooeosooooooeeooooooooooooosoooéooooooooooeeéoeooqoooooo

. så. muntra och soliga hemmet.

 

Förevisningar Måndagar, Tisdagar,0nsdagar, Torsdagar och Fredagar kl. 1-10 e. m., Lördagar kl. l7-11 e. m., söndagar kl. 5-11 e. m.
Git! Frodagsprogrammet tlllltot för barn.
OBS-l Kupongböoker å 10 st. blljottsr -lörsta plats i", kr.I andra plats 3 kr.. loge 5 kr. - säljas vld lngingen

Program Må-nfdag-Tisclag 14-15 Sept.

Varje förevlsnlng elrka 1 j tlmms.

ooooeoooooeoooooeooeoseeooooooooseeeoaeoooeset,s

WONQNOQN

Österrikisk bergarl

WITAGRAPHKONSTFILM!

ETT GUhDBRÖthP

I huvudrollen Mr MAURIGE GOSTELLO.

Jim har kommit över en fotogra-
fikamera och snart är han så. inta-
gen i fotografiyrkielt, att hans fader
knappt kan. förmå honom att göra
nagot nyttigt arbete. Slutligen
kommer det trots moderns försök

H.att bilägga tvisten till en öppen

brytning mellan far och son, som
slutar med att Jim lämnar hemmet
och drager ut i världen för att tjä-
na sitt dagliga bröd. Fem "år ha
förflutit. Det är så. tyst i det förr
Ing-
en av de båda gamla människorna
talade om den hemlighet, pa vilken
de dock natt och dag tänkte. Som-
maren följde på våren, vintern efter
hösten - de gråJ håren började (bli
Vita av ålder och sorg ooh aldrig
hördes något från honom son var
borta. . . Så närmade sig de garnv
las guldbröllopsdag. Båda hade
längtat efter denna dag, men de ta-
lade ej om den, ty sorgen och s;

naden efter sonen kändes allt lzar-

dare ju närmare de kommo denna
dag. Slutligen var den stora dagen
inne. Men de bräda gamla uthärda-
de ej att fira denna dag i hemmet,
som innehöll så många. minnen av
den., som var borta, utan de hade
beslutat att tillbringa denna dag i
staden. De gingo gata ipp of h 
ta ned i den stora staden. Tims-
ligt stoido de framför en fotograf..-
ateljer. Skulle de ej. ..? Ja hon
visste ju att han hatade allt vad
fotograf hette alltsedan (le-.i dagen,
men det var ju deras guldhrillops-
dag... och så. småningom trädde de
in till fotografen - hos sonen. Ty
det var han, som bodde i detta hus.
Hans passion från barnaären hade
blivitI hans levebröd. Guldbröllops-
dagen blev en. försoningsdag för
familjen en fästdag i dubbel be-
märkelse för de båda gamla, som
genom ödets skickelse aterfua io
sin förlorade son.

 

Det glömda revet

Mabel avvisar Bob Legrnmles
kärlek ooh förlovar sig med Ray-
mond (london. De båda i valurna
äro anställda vid samma fi. rn own
en dag då de båda resa tillsammans
på tåget, söker Bob, förblindad uv
sin .svartsjuka, att kasta av Ray-
mond. En förtvivlad kamp uppstår
mellan de båda, som slutar med att
Bob blir kastad av tåget. Bob fin-
nes liggande vid järnvägsspåret :lv
några bönder medan däremot Ray-
rnond blir anklagad för mord ooh ar-
restera d .

-Bob är mycket sjuk ooh tror att
han skall dö. En dag givelr han
doktorn ett brev, som skall lämnas

till Mabel om han dör, men om han
tillfrisknar skall han erhålla det till-
baka oöppnat.

Läkaren biegiver sig ut på. en resa
och tager brevet med sig. -M Någon
tid senare blir Bob frisk och Bay-
mond anklagas för att ha sökt mör-
dat honom. Dagen inne då do-
men skall avgöras och Raymond blir
dömd. Men i sistaY ögonblicket. in-
finner Mabel med ett brev. Det
 det brev, som Bob skrev när han

Våroilde att han skiill-erdövi vilket hanV .

erkänner sin skuld. Läkaren hade
nämligen glömt brevet men senare
funnit det ooh således räddat en o-
skyldig.

"069

Den motsträviga Betty

  

Petters morknodsreso

En befängd historia tyil d av sprudlande numer.

Spännande Vilduvest Drama.

 

En spännande skildring1 från VildalVestel-n i 2 aklter.

Den kultur, som här-simi- i vilda

Vestern, är en helt an. .1 än den
som präglar de civili ade- länder-

na. De milsivida avl ...nden mellan
de enskilda nybng .ia gör att ny-
byggarna i alla företag äro hänvi-
sade till sig själva och själva stifta
sina lagar. Vår bild för oss till des-
sa trakter. De båda unga männen
Bob Weich och Fred Barry äro båda
förälskade i den gamle farmaren
Anders dotter, den vackra Betty.
Betty föredrager av de två. Bob, vil-
ket hennes fader är Inisslylnt över,
då Bob fattig medan Fred är rik.
Detta kommer till Bobs öron, och
han utfar i häftiga. ordalag mot den
gamle. Fred har hört hans onda
ord och beslutar begagna sig därav.
Under natten överfaller han den
gamle farmaren och dödar honom.
Därpå. lägger han revolvern, varmed
han skjutit den gamle, vid sidan av
den sovande Bob. Misstankarnu
falla Bob och trots hans nekande
dömes hun efter präriens lag.

därefter jagas hanl utanpå prärien.
 han efter ett par dagar, utmat-

tad av svält och trötthet, sjunker -

ned, finner honom några indianer,

Barn äga tillträde.

Luleå 1914. Trvckeri A.-B. N-orrskenel.

 

Blljettprlser: PLoge 80 öre. 1:sta plats 50 öre, nära plats ts en.

ll 0 ulll

 

Hän- e
i dernagsammanbindas på ryggenooh

 

  

  

.i

 

1
w

 
 

som. giva honom en omsorgsfull
vård. Hun stannar så hos dem och
blir upptagen i deras stam. x

- ä - Fem år ha. förrunnit.
Bob har gift sig med hövdingens
dotter och för ett lyckligt familje-
liv vid hennes sida. Betty har un-
der tiden blivit Freds maka. men
denne brutal och rå. ooh för ett
utsvävande liv. En dag blir han
under en. sammanstötning med in-
dianerna dödligt sårad och bekänner
på. dödsbädden sitt brott. Betty är
tröstlös. F örtvivlad rusar hon en-
sam omkring på. prärierna. Hon
tillfängatages av indianerna, som
föra henne till sitt läger. Nu äter-
ser Bobb Betty. Den gamla kärle-
ken vaknar med förnyad styrka.
Hun hjälper Betty att fly, men åter-
vänder därefter frivilligt till de rö-
de männen. Men då. han träder in
i sitt tält möter honom en blodig
syn, hans hustru har tagit sitt liv
av svartsjuka och sorg.

Nu är det intet mer som binder
honomvid rödsikinnen. Han tager
 lilla dotter med sig och rider

bort till den kvinna.,"sölrn hansför-4""y

sta kärlek tillhörde och med vilken
han nu vill börja ett nytt liv.

2

 

,seooooooeeoooooooooooooeooe0000000090....QOQQQQOQOQQQoéoooooeooooesésoooooot

 

w dddddödw ödmdöwödddmdd QQQQQQööoöötr-tj QWQåyoaa-e med

Information

Title:
Maxim
Printed year:
1914
Place:
Luleå
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain