#1064: Maxim

Kom när Ni vill, Ni får ändå se hela programmet!

Tillill-illllllllIllllllEIlQHIlllllfllllglIll-lllllllllllllfllllllllllllyjlllllllIlllllillllllilllllllllllIllIlIIlIIlllllgllIllllllllllllllllllll-illillilElElK l El DEIDDDEIEEIEEDEEIEEIEJEJILHEJ

Måndagar. Onsdagar och Fredagar nytt program!
-ägjlllllllllllllIllllllllllllllllllllInlmlllllllllflllIllllllllInglllll-lm: IllllllillllllllilllllIlllllllllllllllllll

 

 

 

 

  

 

 
 

EICIEIIIFI

[nns]

se

 
 
 

tf
2-.

24.
25.
26.
27.

 

 

Elimml-il[ilrilIiT-fll-ilrilrillillirilrilIT-lrill--ilillIll-n-HIII-ll-i

 

XIM

ÖVRE Nol-IRLAND! ELEGANTASTE IIOGR-AFTEATER

Telefoner :

Maxim 193. Bostaden 193.

U IPrograifn

Biljettpris 50 öre andra, 75 öre första plats.

jettluckan.

Måndag, Tisdag, Onsdag den 4, 5, 6 Maj

Varje afton 3 förevisniingar: kl. Sääf. 8, If. 8-9 och 9--lj2 11 e. m.

Kuponger utbytas i bil-

.Årets största sensation å Lustspelens område.

svarighe-t.

IEI]  ll lllllSllll,

Lustspel i 4 akter. Kinokomed-iens största triumf.1 Absolut utan mot-
Given över två månader i

Berlin.

AVDELNINGARNA :

Clara Drummer oon (läsar-

Meyer älska varandra.
. men herr :Brummer ville

också ha ett ord med i laget.

lieiiigiifteii utbevta-.las först då.

Cäear- blivit kontorsclief.

Efter .smekmänadeln

"Nu får ni isnart punga ut med

hemgiften. w Jag har fått en

plats."

"Bliv först kontorsclieif."

Direktör Bock befordrar blott

dem, som lia galanta fruar.

Vaktinaästaren VViktigÅ

llerr Horns fru utvarkaiir inom

nens befordran.

"llur skall man avancera?"

"Titta genom nyekelbålet."

En djarv idé.

Berlin nattetid.

På nattkaféet.

"Den bla musen". .

(las-ar Meyer utser "den bla

musen" till stallför-etrader-ska

för sin fru.

En överenskommelse.
"Den blå musen" kastar ut

sitt nat. ,

Cäsiar presenterar "den blå mu-
sen" som sin fru.

Dagen efter.

Fru Bock tycker bra om Ca-
sar . Meyer.

Det första steget till konto-rs-
(Aliet.

"Den blå musen" hemma hos
sigI själv.

Direktören är liåinryckt.

Ett anonymt brev.

Alfred ÅBooks busliga lyckaY
Fru Book anförtror sina be-
kymmer at (Wiisar Meyer.
"Men herr Meyer..
här.. på kontoret."
"Det det min fru."
"Sänd min man på. resor, 
kan Ni komma på besök varje
afton." "

Förberedelserna till det stora

en. dam . .

slaget.

"Niin är Ni kontorschef än?

"lnte annu --- men la 1 ho ms
.l

bliva det i afton."

"Den bla musen" kan ej mot-
taga besöket.

Men Cåisar Meyer tvingar lien-
ne.

"Jagr söker herr. Meyer.
iir hans svärfar."

" lr herr far här."
"Jag har just varit till min
svarsons våning vid Linden-
tsnn 

Jag

l

39. "Men han bor ju vid Parkga-
tan 14."

40. "M en jag" kommer från Lind-
g-atan 30." I .

41. "Er fru och svart-ar äro här.Å

42. Meyer funderar vilken fru det
kunde vara.

43. y"Direktören en åsna - han
stig-er att du bor vid Parkga-
tan 14 "

44. ". oob dock bor han vid
Lindgatan 30."

4.5. "Skäms Ni oinoraliska män-
niska. Ni bar en iilskarinna."

46. Det iir.. "den blå. musen".

47. (Vfiisars värkliga bustru gäller
vför "den blå musen" .medan
den senare blin.I hans hustru.

48. "Äntligen har jag tagit dig
på bar gärning". Bara jag nu
firmor klen blå. mnsenl."

49. En auktion med zigenarmusik.

50. "Bor (fasar Meyer här-R" "il-a."

öl. "Det måste alltså finnas två.
personer med namnet (fasar
Meyer."

55. Utnämningen "undersikrives

56. Uäsar .tflcwjyfeir är situationen
vuxen.

57. "Men lugna dig då. - direk-
tören ville blott personligen
meddela dig- din utnämning
till lumtorsclief."

58. "Den blå musen" tror att (lä.-

-salis svärfar iir en av speku-
.lanterna

59. Herr Brunnner fattar eld.

(il). "Aelg jag ar olycklig."

Til. "Korn så fara vi till advoka-
ten, så får Ni 100.000 kronor".

62. "Na min gode man, när bän-
ker Ni resa?"

63. "lllfen vad i Herrens namn. är
det hårig"

64. Ett. . två. . tre. .

"Det . en amerikan-sk sed."

 "Det är en amerikansk plant-
lek."

GG. Fru Bock kommer till auktio-
nen. -

(ST. Och aven Cäsars värkliga fru
kommer till.

68. De båda äkta männen, retirera.

69. Den flitige direktören.

70. "Jag bar en stor överraskning
för Er, min fru."

Tl. Hjaltarnes lieinkomst.

72. "Vet Ni var Ni iir? Inte Ä
je lios Eder mans alskarinna."

Til. Ombytta iroller.

74 Tablå.

TT) (fasar bar sen-rat .

Barn äga e] tillträde.

, ijeffprls 50 öre l:sfa plats, 35 öre 2:dra pl.

KÖP KUPONGIILJETTER l HÄFTEN OM 10 STYCKEN: "

Andra plats kr. 2:60.

Första plats kr. 3: 60.

Iarn kr. 1:10.

larn mellan 12 o. 15 lr kr. 1:60. Gäller för båda biograferna.

FÖerlsnlngar Måndagar-Fredagar kl. 6-10 e. m. 4Lördagar ooh Sön-
dagar 8-11 e. m.

.IQ

 

 

 

b .

:Elli ll lllHlllllllllllllllllllIIlllmllylgllgllgllllllllllllll lllllllllll Illlllllllllllll Il! ll

 

l
i

 

 

 

 

 

uEEEEEEEEEEEMMMMMMMMmmmmmmmmmmmmu

 

 

Luleå 1914. Tryckeri A.-B. Norrikenet.

VÅRD!

EllllfillllfillllllilillE lilllllllllllllilllllllll llllllllllEIIHEJLEJLEIEJEIEJEILEIE-IEIEFIIIIllllllllglLEIlgllllllllllgjmlll

I ll .liliLlJlllllllllllllllllllllflllIllllfllflilllllll-illiliidlillillillilfillillilmllllIlllllllllllllllllllllllllllllllll

mamma-.rånad elen as gpue Ae; i" fmn m .lgu wo]

 

:meafäoad min .ieäepau qoo .måepsuo i.rieäepugw

Information

Title:
Maxim
Printed year:
1914
Place:
Luleå
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain