#1054: Maxim

Kom när ...li vill, Ni får ändå se hela programmet!

 

E
(G
n..
bl)
O
I..
D..
4.1
...J
än
C
L
N
NJ
CU
"O
0
L
LL
S
0
O
I.
N
bn
N
"G
m
H
0
n
K-
N
OI]
N
"HU
C
ON
E

 

 

 

 

il

lr

 

 

 

 

 

 

"ilmrillilmlilillillilIEEEIEEEIEEJEwmmmmmmmmmmmmlä]EHHEJw

Emnmmmmmmgnnhmmmmmmmmmmmmnnnnnnmmmmmmm

sEEEEWEQMHHWWEEEWMMmmmMmmmmmmmmmwmmmmmmmmmmmm

 

Övre Norrlands elegantale biografteater
TELEFONER: Maxim 193. Bostaden 1.93.

XX IProgram

Fredag, Lördag, Söndag den 10, 11,112 juli

3.9.0...

Svenska Journalen Nzo 4

l. Konung-ens återkomst till
Stockholm fran Åre. 2. Stock-

holms kyrkohelialar samlas till arke-
lnskopsval. 25, Kronprinsessan och
sinaprinsarna åsc Aktiebolag-et SV.

Biografteaterns inspelningar i Åre.
4. En fallen jätte. Ralanibslmvs-
eken. 5. Moder-1.1 bngIn-.ulslwnst
vid Hamngatan.

En svartsjuk hustru

HJERTBERG tränar för
Olympiska Spelen 1916

fllooretiska och praktiska övningar
i allmän idrott upptagna, Ivid tävlin-
gar och trliilingskursor under led-
ning av övertranaren Hjertberg.

Bland deltagarna märkas följande
pristagare vid Olympiska spelen och.

Som en hol

angelska masterskapstitvlingtar Alm
löv, Gille, illarleman, Holmér, Le-
ming, Lindberg, Luther, Linde,
Nils-on, Persson, Pettersson, Zander
och Åberg.

ör ödet

Kärlekstragedi från två världtsdlelar.

En konstfilm, som på den sistaV tiden väckt stor uppmärksamhet i
hela Europa.

Avdelningar:

l. lilankir ltlnzel Vill ii-ke giva sin
dotter llires hand till Vittoria
w- han iir it-ke nog- fin.

t. Vittorio tager avsked av lån-e
mvh reser tlil Canada.

IJ. lirevt- 1I"Artois friar till lliee.
men bliver avvisad -- hon kan
i(-ke Ifrlönnna Vittorio.

kl. Hankir lilnzel star pa rninens
rand. .

o. "Kära dotter. Da jag; it-ke
kan bara den skinn-som fallit
pa. mitt. namn. Vill jag" irks le-
Va. längre.I Din fader".

ll. "Jag" Vill radda dig - jag: iir
villig Iogifta migp med grenen.

i.. "Käre herr greve. Plag- har
tänkt noga över Edert anbud,
varför jag: nn tager emot detf

Bitte".

8. l Canada.

ll. Vittorio arbetar hart, trialpr av
sin duktiga. bokhallerslm, frö-
ken (llarissa, och bliver en rik
man.

ltl. Posten kommer.

ll. Storslaget bröllop. I går fi-
rade Bice Enzells, bankir Ezs

0

dotter, bröllop med

rl"Artois.

LJ. Vittorio tröstas av (llarissa.

l tilarissas hast tappar en sko.

ÄVl. Vittorio gifter sig11 med (llaris-

sa.

IF). Som en rik man vänder
nu åter till lllnropa.

lti. Vittorio för sin hustru in i de
forna kretsarna.

1.7. llltt obehagligt möte.

lit. Kärleken blossar upp på nytt.

lf). Oly ckstimmen.

fått. Olycka eller självmord,I

21. Misstanken.

722. Vittoria kan iii-ke förklara1 Var
han Var, da förbrytelsen be-
gicks.

Bil. Vapnet, igenkännes.

24. Vittorio ratings-las
skyldige.

35. Nästa afton

Bli. Samvetet-.s makt.

27. lik-e. tillst-ftr för domaren. att
Vittorio var hos henne i samma
stund gar-ningen begii-ks.

28. Ansikte mot ansikte.

Qi), "Mellan oss ar en
kvinnas lik - aldrigl
 mig igenH

gillt)le

han

Som d en

st arkars

skall Ni

Barn äga ei tillträde.

låiljettpris: 50 öre "(:sta pl., 35 öre 2zdra pl.

KÖP KUPDNGIILJETTER I HÅFTEN OM 10 STYCKEN:

Andra plats kr. 2:00. Första plats kr 3:00. Iam kr. 1:10.
larn mellan 12 0. 15 lr kr. 1 :60. Gäller för bldia biograferna.

Flirevlsnlngar Måndagar-Fredagar kl. 8-10 l. m.

Lör-:lagar och Sön-

dagar 6-- 11 0. m.

lill-.JLEIIEILEJLEJlEllgllillIllllllllIll-llllllllIlllllllllll-lllllllllgllEJLEJllllllllllEJlllllllil

till! lll lll lll lll lll lll IlI lll lll lllI Ill ll I

L!

 

 

 

 

 

-EllillillillilmlillTI-llillill-illillilllllllllllllilllllllllllllllllllinglEmlillillilFllill-ilml-llllllllntlltilll-ll"IllllIll-lllllllålblllllllmlllElHLEJläElLUlill-ilmm

 

 

mmmmmmmmmmmmmEEEEEwmmmmmmmmmmmmnmmmmmmmmmmm-

 

 

 

lllllllllllllillllllIleJIIIIIllIllfllllllllllllllllllIIIIIUMIllEllIllllllllllllllllllllillll

 

Luleå. 1914. Tryckeri A.-B. Ntornsktenel.

l

1.!

:Iawweaäoad elaq as gpug ag; [N fmn m :gu won

Måndagar, Onsdagar och Fredagar nytt program!

t

Information

Title:
Maxim
Printed year:
1914
Place:
Luleå
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain