#1053: Maxim

Kom när Ni vill, Ni får ändå se hela programmet!
IllIll!llIll-lIHllIllllllllllElHllHlfalllllEllellIllillIlllIllllllllllfllilåIlllllIllilllllllllllllllllIllHllllillllliliIilillIIlliillIllllllillliIilIllIl

Måndagar, Onsdagar och Fredagar nytt program!
llIllIlllllllllllllllllllliLglllllIlllllllllllmllIll-llIlllllIllIlllllIllIlilllllllflllllIllllldllllllllllalIllglllllIllIllilElFlHEEllEllgllillHiLEILEJLElELällilllllilEllll 11?le

l .IllilllllllLElLl-

I
I

ö

 

.EJ

 

 

lIllllllllllllllllllllIllllliJlllhlllilllllllllllllllllllillllllllllllllfllillill-illill-illillil

 

Ovre Norrlands elegantaste biografteater
TELEFONER: Maxim 193. Bostaden 193.

 

IProgram

Onsdag-Torsdag 15-16 Juli

...0.0.0 l

l

 

Det iir ju allmänt bekant att bor-
garna sta i mycket triingre förhål-
landen i stat och arbete, beh där
detta ar fallet lörspörjer man också.
viirlmingarna därav. Vi se här en

Palle 0 luslresa é

arparad

sammanslutning av Newyorks in-
byggare .i Vilken alla stadens för-
valtningar iiro representerad, vilken
parad erbjuder en :myeket impone-
rande anblick.

Komisk.

Den vanliga snäc

lnträssant bild.

 

 

illl

 

Drama i 2 akter.

lnspelat av framstående amerikanska skådespelare.

Avdelningar:

Q
I.
I hemlig tjänst.
Uppsnappa de planer som te-
legrafiskt sänts fran Lee till

Webber. G raiilt"

Ni-

få. Viktiga meddelandrl till Web- .

ber.

Faderns val.

Förlorad.

Han tarien avskrift av krigs-
planerna.

HKopior av krigsplanerna tag-
na från en sydstatsofficer. Be,-
haller-originalen för att kunna
få tillträde till överste Web-
bers hem och vinna hans för-
troende".
8. "Jag" iir överste Webbers dot-
ter".

cec-.Ah

RI

l). Värdefulla upplysningar

ll). "Viktiga depeseher komma
Eder tillhanda idag genom
kni-ir. Möt överste Riokmond

Vid lllordsdalen och  mot
.norr för att hindra Binneys
framryckning. Wilcox, Ä

1.1. Midn att.

II.

12. Dagen därpå..

13. på kvällen.

14. "Fienden har fått kännedom
om Våra planer. Den rycker
fram för att överrnmpla Eder.
Gör Eder beredd till ögon-
blicklig strid. Wilcox".

15. Edith upptäcker Barrets förJ
raderi.

16. Faifax föreslår att iordnings-
ställa en fingerad skans.

17. -Dödsfällan 1

18. Överste Ellsworth med lör-
starkningar möter de flyende
och övertalar Gordon att an-
gripa staden Montrose.

19. En överraskning.

20. "Min farl Skena honom".

21. "Uniformen skall rädda hon-

7,

Om.

Barn äga tillträde. I

Biljettpris: 50 öre "lzsta pl., 35 öre 2zdra pi.
nam under 12 lr 15 äre, under 15 ar 25 öre. "
KÖP KuPonelluETTER I "Arten-on 10 sTYeKEn:

Andra plats kr. 2:60.

Första plats kr. 3: 60.

larn kr. 1:10.

Barn mellan 12 o. 15 lr kr. 1 :60. Gillar för blda blograferna.

Förevlsnlngar Måndagar-Fredagar kl. 6-10 e. m. Lördagar och Sön-

lzlLILllIIlIlllll-Il-ll-ll-u-gwg . I;

 

 

4

 

 

 

gammel.-n-n-n-n-n-lmlyl-l-n-u-lmr-lr-n-u-l-l-n-n-unr-lr-u-u-linmml-n-u-u-n-n-n-u-n-lnl-n-n-n-l-lr-u-leililln-:i-n-len-n-n-le:ell-II-H-II-II-H-l-leieH-l-II-II-u-llnl-u-l-n-u-lIIII-II-II-ll-ll-ll-l-l-l-H-Il-n-lililillillillillillilinlnl-ll-Iml-l

 

 

 

 

 

Luleå. 1914. Tryskeri A.-B. Nlonnslkenet.

yxan:

natuweaämd elail as epug ag; m flm i" :gu m0).

:weaäord :nllu .reäepaag uno :Ieäepsuo Ueåepugw

.WW

WWW-MM - .Ad
WWW...

lllllllIIlllllllllllllIlllllllillllllllllllllfllllllllllllIIllIllIIlllllllnllllllIIlllllIlllIlllIllllllllllllllllllllllllilI " Z

Information

Title:
Maxim
Printed year:
1914
Place:
Luleå
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain