#1052: Maxim

i
E
i
-E
E
li
E
i1
E
i
i
i
i
E
i:
i
i
i
i
i.
i
E
i
E
i
E
I

Kom när Ni vill, Ni får ändå se hela programmet!

Måndagar, Onsdagar oeh Fredagar nytt program!

emmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmnmmmwmiiän

 

fllllIllllllllIllIllIlillllllIIlIll!lllllllllllllllllllllllllllllIliillilill-ill-illlllIllilllllilllllgmlgllgllylllä

 

 

4. "Falska sedlar.

 

ÖVRE NORRLANDS ELEGANTASTE BIOGRAFTEÅTER

Talalonu: Maxim 163. Bostaden 193.

 

Sw.

PROGRAM

Måndag-Tisdag 13-14 juli

OBS! lllz timme varje lörevisning
från kL 6 e.nn.

Jorden runt  

på 80. dagar

Dramiatiserad resesikildrinig i 6 akt"

berömda roman

lnne;hällsförteekning.:

Prologen:  Royal Klubb. Va-
det: Jag" Raoul (iiardefeu lnlller
härmed .IIHNIU pund att jag inom Så
månader fran den 29 mars."alltsa
den 29 juni kl. 8 e. m., skall åter
infinna migÅ i .Royal Klulili. inne-
liavande den lilll-pundssedeln som i
dag;I siints iill llandl. .Tolin Smitt i
London. .

lllidlenlmrgI den G mars 1912.

Raoul Gardefeui l.

I.

l. Jakten efter IDO-pands-sedeln
börjar.

V2. Dag-en dill-pa. lgör polisen i Il-
dinlmrgI en marlwardiew upp-
täckt.

53. Nobodi tillkallas.

En serie sak-

nas. Den iir således i omlopp.

Jag; Skall Äqöka finna1 den".

I London hos Smith.

G. H.IOO-pundssedeln har i jag"

i Skickat till köpman Seliiiekri

i Kairo".

Till Kairo.

Nobodi finner Viktiga spar,

Jakten börjar.

.CJ-.lA

Oily-l

II.

er, med motiv efter Jules Vernes
med samma namn.

23. HMin lierre iir död".
21. Nolmdi upptiieker Raoul på
i en till Nagasaki avgående fin-

gare.

"25. Noliodi finner.[Vill-Hille närma
sig;l Raoul. i

Bli. lilen ll: maj lillQJ Midnatt.

27. [Ion kan ej finna adressen pa
köpmannen i Nagasalifi.

liv.

28. Nagasaki den 12 maj 1912.

25). HÅngaren från Bombay iir
kommen.l ".

Iill, I Nagasaki.

31.. "Vill Ni Växla
pundssedel i), l

33. jlsedeln iir redan siind till té-
liandl. Hainan i Amoy".

33. De l100 i:-lirysante1;numernas
fast.

IH. I Ainoy.

"lö Raoul troi4 att Nobodi iir ut-
siin d av klublmledlemnl arna
tör att hindra honom i llans
färd oel] avskedar lienne.

Iiii. Nobodi i Ivarksamliet även på
annat håll.

denna 100-

V.

.iiliitmäii figflLlla lli aethzQ- KPrem
37. Sedeln iir skiekad till San

V Francisko.
10. DenÅ 11 april ankonnmer Raoul 9,8- Den 20 muj- Avwmn frun
a till. Kairo oeli nppsöker genast Amoy.

 

 

 

 

:mwmmmmmmmmmmmmwmmmmmmmnmmmmmmmmmmmmmmmmwmmmmmmmmmmmm

köpnian Seliiiekri.
11. Sedeln iir siind till låomlmy.
12. Nobodi även i Kairo.
123. För sent. Nästa skepp går ej
. förrän den 15 april.
ll. Den 22V aprilÅ låter Raoul an-

Iåi). Vällieliallt-fn i San
40. Indianerna..

41 . Överfallet.

42. Räddade.

43." Äntligen sedeln.

liliin  köpnian Khan- VI-
(esei 1 om ay. .i
15 avsedehl hm. imo, Vidare för- 4-1. Raoul lyckas undkomnm NoM

sänt till Nagaeaki oeli téliandl.
Kaniura. Men nu maste Ni
stanna har nagra dagar ty niis-
ta lägenhet till Nagasiki blir
ej förrän den 30 april".

lii. Köpilnan Kandefelis: gast.

17. I liareinet.

18. lnmdsmannen.

ll). HRädda mig- landsman".

III.

natt landar Nolmdi i

Bil. Samma

Bombay. 56. I klubben.

L w v . . I - w

 lflykten. 07. nVar iir min betninth ,

33. Paioliande nae- npplai-kes 53. Raoul vinner sitt vad. [
1! Y I . Ä ) y .Å V.  I - . ,. z.. -. till
lymningen.. Kliaadesili MH I, 55). Nolmdl imner att lmn inre-avt- "A-

ilskan häröver slag.

b odi .

i 45 Trådös telegraf.

4.6. IIaktningsordern .

47. y (JlierboureI den 12 juni.

1.8. .Förh öiret. I

49. Åter fri.

50. Betj änten
Edinburgh

51. James sakna]l sin portmonnii.

52. Plats som eldare. i

53. Åter gafipna.

54. I klubben. 7.18.

55. Devsista minuteiaia.

skickas direkt till

gjort en resa jorden runtÅ

Barn äga tillträde. "

Biljettprlls .50- öre l:sta plats, 35 öre 2.-dra pl.

KÖP KUPONGBILJETTER l HÅFTEN OM 10 STYCKEN:

Andra plats kr. r2:60.

Första plats kr. 3:60.
arn mellan 12 o. 15 lr kr. 1:60.

Barn kr. 1:10.
Gäller för båda biograferna.

Föravlsnlngar Måndagar-Fredagar kl. 6-10 a. m. Lär-dagar beh Sön-
dagar 6-11 a. m. -

 

 

Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmå

Luleå 1914. Trvukeii A.-B. Nornsikenel.

 

 

EEmmEemmmmmmmmmmmmmmmimmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmn

Illraneisko.

 

i-...l

mläim

 

 

E

i
L

 

 

nllllllllllllElinllilElilllllllllllllllllällilllliålmlgl

 

VÅND!

fällållill-QEEWIE ylfllflElf-HllilillHilllllllllll!llIIlllIlllilllliilIlllllilllllllllllllim [IHHall!lllllllllålllliälklillållälllllllllltällä! Elllåliällål

giawweiåoad eieq es gpug .ng gN imn m .igu um]

:meiäoid niin ieäepaeg qoo .inåepsuo i.irzärepugw

Information

Title:
Maxim
Printed year:
1914
Place:
Luleå
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain