#1048: Maxim

Förevisnlngar Måndagar, Tisdagar, Onsdagar, Torsdagar och Fredo r kl. 7-10 e. m., Lördagar. kl. 6-11 e. m., Söndagar kl. 5-11 e. m.

058.! Fredagsprogrammet tillåtet för barn. Varje filmvisning cirka Il timme. Bliiettprieer: Loge 601 öre, "usla plats 50 äre, 2:dra plats 35 äre.

088.! Knpongböcker a 10 st. bilietter --e första plats " kr., andra plats 3 kr... lege .5 kr. M säljasri-d ingången

...-...u-...Gullanun

Lördag den Zl, 28 kl. 7-9 o. 9-11
I ars kl. 5-79 7 -9 o. 9-11 e. m.

 

Program Fre
samt Söndag d. 29

å
i?

 

 

 

 

 

MOOWGÖOWWM

Åter en världsattraktion är Maxim. Bilden tager en tid av 2 timmar
son far fullt iämiärlig med sin föregångare Quo Wadis. Biljättpris
513 öre över hela lokalen. Kuponger bortbytas i niljättluokan.

 

 

IMMMEMMMMmmwäämwewwwwwwwwEmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

 

 

let all! illalnälliJFIr-HIIH!

 

 

 

årIn-uin:run-rn-Irn-"n--n-Ju--nnintend-4

 

(e y

Till denna bild har censuren givit sitt tillstånd att barn. få mediölja äldre, men är biljellprisell desamma lör barn

i

   

FILMSDRAMATISWERING I 5 AKTER,

efter Sif .Edvard Blulwer Lyttons berömda roman med samma namn.

Pompeji, denna sag-ans stad, (som
 79 efter Kristna drabbades av
undergång, var en gång blomstran-
de och mäktig. Allt vad lyx och
konst hette under antikensl tide-
"varv samlades här och begravdes
under de strömmande lavamassorna.
Vid företagna grävningar i vara
dagalI har också funnits konstskat-
ter av stort värde.

Edward Bulvers berömda roman
POMPEJIS SISTA DAGAR är ju
en mästerlig skildring från stadens
undergång (samtidigt som den bju-
der på en ypperlig inblick i de
gamla romarnas lbruk och sedvän-
jor. y f

Den spännande romanen är ju
särskilt lämpad för filmen, films-
dramatiseringen lämnar också en
trogen kopia -av romanens innehåll.

MedI konstnärsbliok äro huvud-

personernas .karaktärer 1skildrade.
Den ädle Glaucws, den stackars
blinda blomsterflickan Nidia och
hennes svärmiska kärlek till den
romerska ädlingen, den mörka och
olycksbringande översterpärsten Ar-
baoe, gudinnan Isis främste tjäna-
re samt slutligen den lsköna Ione
äro master-ligt framställda av sina
respektive. r o-llinn ell avare .

Scenerna på. cirkus med manni-
skomaseorna, som så långt ögat
kan nå. förete ett enda böljande hav,
gladiatorstriderna, de vilda djuren
på arenan samt .slutligen mitt un-
der spelen Vesuvius utbrott och
stadens förstör-ing genom eld och
lava, allt är ett mästerligt prov på
regikonet. - i

Filmen är också betecknad som
det finaste kinematogiafiska värk
som utkommit.

 

få)

 

 

Luleå. itä. Trycker; .ia-Es.

la

...M-1,1.. .
w r atlvlid..

ElEMIlllllgjllllillglilllllllllllllllIIllllllIll!llllllllllllllllllllllfllllll-IllllllllllllllIIIIIIIlllllllllllllllllqllllllllllllllllllldmllll Illllllllllllll-I]

 

 

:lfilflllilrilmlilmlillllllllllllWenell-HellIlFlFIllllllllnllIJllllHllIlllllllllllllllliIllIIIHIIlllIlllllllillmlllllillullilllllIllIllIllIllIllIlmlll-lllllgll-llujl."I"enenaggglallnununualluu.nun-"nlllllali-j [ellai!eiigLeii-ujlainiljijmmE-g [-3

Information

Title:
Maxim
Printed year:
1914
Place:
Luleå
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain