#1046: Maxim

Vvvvvwvvvvv WW

v7vvvvvvvvvvv

v

vvvvvvvvvv

 vv VV vv v v Y v Y v v v v v v v v v v

ävvvvvv

 

WWW?va

 

Förevlsnlngar Måndagar, Tisdagar, Onsdagar, Torsdagar och Fredagar kl. 7-10 e. m., Lördagar. kl. 6-11 e. m., Söndagar kl. 5-11 a.

Oil-8.! Kupongböcker a 10 st. biljetter -första plats 4 kr., andra plats 3 kr., loge 5 kr.

Fredagsprogrammot tillåtet för barn.

Varje förevisning cirka 11, tlmrne.

 

QMQWWOOQQQ

Biljettpriser: Loge 60 öre, 1:sta plats 50 öre, 2:dra plats

Stim.

sälias vid lngången.

Program Måndag-Tisdag 30-3] mars

Manilla

Smugglarne

Första akten. Barndomsvännerna.
Gubben Green och hans son Ben-
jamin ha i den tidiga morgonen
rott ut till "abolrgrundet". Det är
dåligt nappväder och Benjamins
tankar ha annat mål än "kännin-
gen". Framåt eftermiddagen ro de
båda männen. hem med sin fångst.
Någon, stund senare finna vi Ben
pä croquetplanen i kamratligt sam-
språk med Eleonore Rensköld, den
ansedde godsägarens enda dotter.
Och när solen börjar att, gömma sig
bakom klipporna i väster, sitta de
båda ute i viken, instuvade i en
bristfällig snipa., och med grönskan-
de sjöväxter runt om. Den ljusa
sommara-ftonen är ljum och stilla.

Ej förrän vid de ungas avsked på
vassbryggan skall det första oro-s-
molnet visa sig. chsägaren. Ren-
skiöld överraskar dem nämligen i
samma ögonblick hon trycker god-
nattkyssen på sin hjältes läppar.

- Min dotter är intet umgänge
för en tarvlig fiskarpojke, och allla
minst - hans röst darrar av vrede
- någon kär-esta! Jag ber er kom-
ma ihåg det. Och nu gär du med
hem, Eleonore.

Dagen därpå får det Greenska
fiskar-torpet besök av godsägaren.
som kan meddela, att han hos kap-
tenen på! den vackra briggen "Ve-
nus" utvärkat en högst. förmånlig
hyra ifall Benjamin skulle ha lust

att se sig om. i världen och därtill i

förtjäna rätt ansenliga summor.

På. utsatt tid beger sig Benjamin
i vägi; för första gången i sitt liv
erfar han skilsmässans hela bitter-
het. Eleonore har även följt honom
ned till båtbryggan. Under ordlös
smärta räcker hon den tigande yng-
lingen en bukett av sommarens fag-
raste rosor. Om nägra ögonblick
glider den gamla vadbåten ut, rodd
av gubben Greens seniga armar. Ti-
gande och med sänkt huvud betrak-
tar Ben blommorna; då finner han

 

 Winf-  R

med omgivningar

lnträssant naturbild.

Bunny på avmagringskur

Utomrdentligt komisk l

Romantiskt skådespel i 4 akter (indelat i 51 tablåer).

ett litet papper ins-tucket i buket-
ten : "- - Nära eller fjärran skall
 alltid bli dig trogen...

Din Eleonore."

Andra akten. Det stora offret.

Några månader ha förflutit. På
en och samma dag anlända till
Renskiöldska huset två brev, det
ena skrivet med en Bott afärsstil
ochadresserat till Godsägare Herr

Arthur Renskiöld. Den rent av o- I

förskämda skrivelsen löd:
"Min herre!

.l ag har härmed äran meddela att
jag fortfarande står fast vid mitt an-
bud att kvittera min fordran hos E-
der kr. 50,000 mot det att förbindel-
sen. med min son och Eder dotter
kommer till stånd. J ag fordrar ö-
gonblicklig uppgörelse och skall jag
och min herr son personligen ha nö-
jet uppvakta. Eder i och för avslu-
tandet av våra affärer.

Högaktningsfullt
John Johnstone".

Det andra brevet var till Eleo-

nore: ,
"Allerkäraste vän! ,

Jag för ett friskt liv må du troll
Många nya länder och mycket vac-
kert har jag skådat, men aldrig nå-
got så. vackert, som jag sett därhem-
ma. Den bilden står jämt för mig
och. den glömmer jag aldrig.

Din Ben".

Huru olika intryck de båda skri-
velserna göra på sina respektive
mottagare, behöver icke ordas om.

Då. erhåller Eleonore dödsstöten.
Tidningen meddelar kort och gott
på sin telegramavdelning, att brig-
gen "Venus" gått under med man
och allt på resa från Marseille till
Buenos Ayres. Den olyckliga kvin-
nans alla drömmar och förhoppnin-
gar äro nu grusade.

i Johnstone gör emellertid sina
krav allt mer gällande och nu måste

Barn äga

  omooeuwuomommmwwm   

Eleonora veta allt. .Efter en häftig

I inre strid med sig själv avfattar hon

ett brev, som fadern glad sänder vi-
dare:

"- - - Jag har beslutat att till-
mötesgå mina föräldrars önskan och
bli :Er-hustrun"

Då "Venus" under den häftiga
cyklonen gick under, räddades Ben-
jamin som genom ett undervärk.
Vraket hade upptäckts av några
ljusskygga smugglare vid en närlig-

gande kust. De föra den förolycka-"

de hem till deras primitiva läger,
där han snart nog kryar till sig.

Tredje akten. Strandgamarne.

Det är en stekande het soldag ute
på den nyssnämnda ödekusten. Ban-
dittruppens anförare ha de föregåen-
de dagarna spejat förgäves genom
sin kikare efter rov, men i dag ån-
gar en ståtlig lustjakt rakt mot
land. Det blir liv på. nytt i lägret.

Sedermera visar det sig, att äng-
lustjakten är privat; den tillhör
mångmiljonären Klark. Favoriten
ombord, den lille sex-åriga miljonär-
sonen, envisas alldeles förskräckligt
att få komma till land en dag och
fiska. Åtföljd av tvänne matroser
ros den lille parveln i land. Båten
har dock knappast stött mot strand,
förrän de beväpnade skurkarna ka-
sta sig över matroserna och röva
bort barnet. Matroserna få. dock
åtevända ombord, medföljande en

lika fräck som bestämd skrivelse i

från bandet, att som "grabben" nu

är "inackorderad" hos dem, kan hr
mångmiljonären icke återfå sin son
med mindre än han betalar en viss
lösesumma, vilken i betraktande till
de dyra tiderna ej kan sätt-as lägre
än 10,000 dollars.

Den olyckliga modern utlämnar
sina smycken som lösepänning och
då jaktens kapten sedermera infin-
ner sig i lägret, mötes han dock av
det o-eftergivliga villkoret: att en-

ej tillträde.

en.. På. livets odesvägar

dast kontanter kunna uträtta något
här.

Men den rättrådige Ben skriver
obemärkt ett par raderI med sitt eget
blod och smugglar detta med den
återvändande deputatione-n. Biljet-
ten innehöll att skrivaren, som själv
var fånge, skulle vid lägligt tillfälle
återlämna barnet.

Under en av bandets vilda orgier
lyckas Ben rädda den lille och åter-
föra honom till jakten.

Fjärde akten. i "Skandalen" som
räddade Renskiöldska äran.

Det återstår oss ej mycket att.

tillägga. Samma dag, som Eleono-
re skall vigas med unge Johnstone,
glider Klarks stolta jakt in i den
gamla minnesrika viken Vid fisklä-
get. Vid avskedet mellan Klark och
Benjamin överräcker den förre en
check pä 4,000 pund som en liten
gärd av tacksamhet för vad han
gjort. Då han inträder inom hem-
mets tröskel, möter honom den för-
krossande nyheten att Eleonore. i
dag skall stå brud i socknens kyrka..
Han blandar sig med dennyfikna
åskådarehopen, som fattat pesto in-
vid kyrkdörren. Processionen kom-
mer.

Eleonore har vid passerandet igen-
känt Ben. Hon vägrar gå. in i kyr-
kan. För att göra skandalen än för-
skräckligare, kastar hon sig till
Bens bröst. Uppgörelsens ögonblick
är icke långvarigt. Bens 72,000 kr.
betalar Johnstones 50,000 och mera
till. Guldets makt är stundom lika
stor som kärlekens. Likt en hund
med slokad svans rusar den föl-bitt-
rade brudgummen bort, följd av ett
lysande sällskap - hans vänner.

Men i en enda. blick, där glädje-ns
och tacksamhetens kristallrena tä-
rar glänsa, mötas de hårt prövade
barndomsvännerna. Och nu först

börjar livet, ett liv i arbete, sol och
lycka.

  QNWOXOOÖ QOQONONOMWWQNQON WWQOOQQQQ 

.eeeeeeeeee

 

 

Luleå 1914. Wyokeri A.-B. Norrskslet.

Information

Title:
Maxim
Printed year:
1914
Place:
Luleå
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain