#1044: Maxim

w..
l

l
il

lnnnnnnwnnnnnnwwmmwäwämmwMMEEMMEMMmmmmmmmmmwmwwwmmwmmmmmmmmmmmmn

Titlidliillil 
mr;

l
l

 

Förevisnlngar Måndagar, Tisdagar, Onsdagar, Torsdagar och Fred, r kl. 7-10 e. m., Lördagar. kl. 6-11 e. m., Söndagar kl. 5-11 e. m.

08.l Fredagsprogrammet tillåtet för barn. Varje förevlsnlng elrka 1; tlmme.

Blljettprlser: Loge 60 öre, 1:sta plats 50 öre. 2:dra plats 35 öre.
088.! Kupungböeker å 10 st. biljetter - första plats 1 kr.. andra plats 3 kr.. loge 5 kr. - säljas vid ingången

, WQQQGOOÖMWt)

len!!!IllIllnllnllnlfillullnllnllilflItsll;lllllillell-llsiraifållälrélm

 

 

ProgramFredr-ig den 3 April

eQQQQtöö

El Slllill Illll YllllS ll lllll

En synnerligen inträssant serie, de monstrerande de faror, som möta
under en bergsbestigning.

Kring Saigon

Härliga tropiska scene rier från lndo-Kina.

 

 

Den för-klädde indiana-n

 En lycklig familj

Utsökt näpna interiörer ur en hundfamiljs liv.

 

Er fruktansvärd frrdrärlr

Märklig Nyhet!

Dödstecknet

Ett blad ur hinduernas oskrivna lag. Dyster, gripandero-mantikl

Konstnärsblod

E tt konstnärsöde

Skådespel för biograf i en ak t av L UB l N M A N U F.

 

 

lillillilElill-ilr-"llalL-.lml-ll-llnlr-u:n-n-n-lr-n-lmmmgmlgmilriliilmriimrililrillilmmlilliml-u-Jl-n-nIn-lr-ll-n-uI"anlita"-Il:llntallmllensllitallillsl

Den mäktige hövdingen har in-
bjudit den engelske resenären till
ett besök i sitt harem. Punita, den
firade bajadären, dansar för sin her-
re men råkar ofrivilligt förolämpa
den mäktiga brahmanen. Här-för
dömes hon, mitt för ögonen på. ack,
att inspärras i en underjordisk hala.
fängslad till händer och fötter. Bö-
deln ristar in dödsmärket på den 0-
lyckligas panna, J aeksvhjärta sam-
mankrympes inför detta våldsdåd:
han beslutar att befria henne.

Någon dag senare paträfa vi Pu-
nita som Jacks skyddsling hemma i
Förenta staterna. Hon är dock icke
i säkerhet här; de hämnlystna brah-
manerna ha hemligt följt henne hit.
Hon utsättes för trenne varningar,

Den första varningen, signerad med
detJ hemliga dödstecknet, är av föl-
jande lydelse: "Du känner tecknet.
vid tredje varningen är du dödens I"
Jack låter dock icke avskräcka sig.
I sitt eget land tror han sig säker.
Så inträffar en maskeradbal; Anita
kostymerar sig i Punitas pittoreska
dräkt. Fienderna ha inträngt i bou-
doiren. Anita fängslas och bortfö-
res. Ett ögonblick senare inträder
Punita. Hela det hemska samman-
hanget star klart för henne. Hjäl-
temodigt ilar hon efter och utlämnar
sig själv ät bödlarne, efter att hon

underrättat Jack att skynda till sin.

hustrus räddning.

Efter ett tyst, gripande avsked av
sina välgörare gar hon stilla bort till
döden.

Robert Ford har att kämpa en
hård kamp mot ekonomisk misär, då.
han har svårt att avyttra sina tav-
lor. Hans namn är okänt på aka-
demie-n. Dä är hans hustru lyckli-
gare i detta avseende; hennes små
skisser finner köpare och hennes
kontanta bidrag till deras hems up-
pehåll äro ofta nog Välkomna.

En dag rakar Ford pa en prome-
nad ut för ett litet äventyr, som
kommer att bli avgörande för hans
framtid. Friherrinnan" von Nordens
lilla hund hortstjäles. Fordr- förföl-
jer tjuven och lyckas återföra favo-
riten till dess ägarinna. Till tack
lovar hon honom, att sörja för att
hans målningar ska bli sedda på ut-
ställningen.

Just då livet ter sig så solljust in-
sjuknar deras barn. Under "det man-
nen mottager lyckönskningar för sin
konst uppe på. akademien, sitter
hans hustru vid barnets dödsläger,
ängestfullt räknande sekunderna.
Då han hemkommer har deras lilla
älskling gått bort ifrån dem.

En tid senare återfinna vi F ord
som von Nordens gäst. Det vill sy-
nas som om han föredrog hennes
närvaro framför hustruns. I sin ty-
sta ensamhet förevigar Margareta
deras barns porträtt pa duken. Tav-
lan röner synnerlig uppmärksamhet.
Äntligen bli de bada arbetssamma
konstnärerna erkända och ett nytt
liv börjar. Med välståndet spirar
kärleken upp på nytt.

 

ua :ramlar-ilman

vilka osett komma henne i händer.

nu mig fElLElLElLEllEJLEILEllElLEJEJl EllålelHEllElElij .3 infilEllya-llll-llwflulijillfffl[I ll! lll ll I, ll

 

   
   

  

Cl

...III-IIIIIIQIIIIIIIIIIII

Barn äga tillträde.

UåmånåU-Gf

  

    

 

 LI! ålIJ

 

ämnar-:l

 

nu n nnlnlnlnln minnen-n ul I Vm mall-nnll-u-lml-i-llgllilri

Lutti 191.4. men A.-ll. Komet.

Information

Title:
Maxim
Printed year:
1914
Place:
Luleå
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain