#1041: Maxim

Förevisningar Måndagar, Tisdagar, Onsdagar, Torsdagar ooh Fredf
Fredagsprograrnmet tillåtet för barn.

r kl. 1-1o e. m., Lördagar. kl. 6-11 a. m., söndagar kl. 5-11 a. m.

OBSJ Varje lörevlsnlng elrka 1; tlmme.

Blljettprlser: Loge 60 öre, 1:sta plats 50 öre. 2-:dra plats 35 lira.

088.! Kupongböcker a 1-0 st. blljetter - lörsta plats a", kr., andra plats 3 kr., loge 5 kr. - säljas vid lngången

Program Tarsdag dan 9 aah Lördag dann Hpril

Barnl- och Familjeförevisning kl. 5-halv 7 e. m.

NÖOWOOQ

ismarknadeni nien S YLVI

lnträssant bildserie.

 

 

Muntrande sportbilder från Rio de Janeiro .

Från de vilda äventyrens land.

lll Ell till IllillES llElllU W

Slillllll lllli lll

Värkningsfull romantik. - Handlin gen passerar i indianstamrmens läger

lnspelat av äkta Siouxindianerl

Än en gång föras vi ut till vår
ungdoms elyseiska falt, vildmarker-
na i fjärran västern med dess far-
liga och ändock så lockande även-
tyr!

En ung krigare har beslutit att
föra hövdingens. unga dotter, "den
vita månblomman" hem till sin
Wigwam. Hennes far. "Örne11", är
tillfreds med valet och snart nog gö-
res förberedelserna till bröllopet.
Inför den store Anden lova de var-
andra evig trohet. Under säregna

ceremonier är bröllopet slutligen ö-
Verstökat.

Då. utbryter emellertid en smitto-
sam feber bland stammens krigare.
Det första offret är den nygifte
mannen. Alla indianernas besvärjel-
ser äro utan resultat. Vid denna

tidpunkt kommer Dr. Jackson -
den vite medicinmannen M till lag-
ret på rekommendation arv distrikts-
doma-ren. Han mottages välvilligt i
lagret. Även hövdingen faller offer
för den farliga febern. Tack vare
läkarens skicklighet blir han ånyo
frisk och som bevis på sin tacksam-
het vill han gifta bort "den vita
månblomman" åt honom. Läkarens
försäkringar, att han förut äger en
hustru hemma i England, betyder

ingenting. Bröllopet skall ståndny
genast; 7,I)et stora molnet.H slår

falskt allarm. Samtliga krigare be-
giva sig ut till strid; bröllopet om-
intetgöres. Dr. Jackson undgår att
gifta om sig och "Det stora mol-
nets" son. får behålla. sin "vita mån-
blomma".

 

när

Lustspel från Vitagraph.

Bunny .har förfärligt med fräknar
och da han en dag läser en annons
att sådana kunna borttagas sätter
han si g utan att hustrun därom har
vetskap vi förbindelse med annonsö-
ren och avtalar ett möte.

Bnnnys hustru skall bort på bjud-
ning och han har ett sådant förfar-
ligt bestyr att få henne i vag att hon
fattar misstankar. Tank om han be-
drog henne. Och snart nog1 vänder

 

 

 

     
 

AS TROHET

Vitagraph- Film.

inte rlivi nordiska fjällen

 

Bunny i huvudrollen.

hon hem. där hon tror sin misstanke
bekräftad.

Bunnyv hur nämligen under tiden
fått besök av den friikneboirttagande
kvinnan och tiden flyter rätt så an-
genämt. Då hör han sin hustru
komma och det blir ett förfärligt ko-
lorum, men allt förklaras dock och
llunnys hustru  åter nöjd. Hon
tycker dock mast om sin Bunny med
de fula fräknarnal...

.I U

 

Amerikanskt skådespel.

Bess Bar-ing och Jack Molmes
stifta bekantskap en söndag, då. de
båda uptpräda i hela sin stass, var-
för var och en tror, att den andre 
förmögen och välsituerad på alla
sätt. Å

 

Under den tid, som nu följer, ba-
ra de mycket svårt att upprätthålla
rollerna, och genom en tillfällighet
uppenbaras till slut, att de båda äro
enkla arbetsmanniskor, men lyckan
blir ej mindre för det.

åååååähåfåfåfååäääähäämA kmärkt

 eeeeeee eoeeeeooom wweweoeoe

 

Luleå 1914. Tryckeri A.-B. N-orrskenet.

Information

Title:
Maxim
Printed year:
1914
Place:
Luleå
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain