#1035: Maxim

Kom när Ni vill, Ni får ändå se hela prngrammetl

 

 

 

IIllIllilFIHlFIITI-llTI-IITlITII-ill-ilillillilrilFillillFlFillillFlFillililillillilT-Tilillilfi]

     

Övre Norrlands eIegantaste biografteater
TELEFONER: Maxim 193. Bostaden 193.

pIlllllillIllillIlIIlBJFillilllll-Illl i

i
I

l

 

Y IProgram - 

Måndag-Tisdag 2-3 Mars.

wmwwwmw

l

 

Konsttilm, utgiven av Nordlisik Film s Gomp. BETTY NANSEN-film.

Prinsessan
,Emna,

Skådepel i 4 akter. Mästerlig isce nsättning! överlägsen inspelning!
Ett mästervärk i ordets fullaste1 bemärkelse.

 

 

mmmmmmmmmammmammmmmmmmmmmmmmmmmmmEWmmmmmmmwmmmmm

I
l

AVDELNINGA R.fo 1

 

:iawwwäwd man as snus de; m imn m lev wox

l.. llennes Lkung-liga höghet prin-- 33. Upptäckt. w-
sessan Elena. 34. En strid på, liv ooh död.
2. En fäst på slottet. . 3-5. Allarm. I
3. UVåra trupper ha vunnit en av- 36. Förfölj elslen.
göran-de seger vid Naurbin." x 37. Tvänne feberakitiga ögon följa
4. Ett tåg av särade och fångar från ett av slottets fönster
I återvänder hem. v flykten.
5. Prinsessan upptäcker sin nng- . 38. Gripen.
domsvän bland fångarna. 39. Krigsrätten.
G. Prinsessan avlägger ett besök 40- Döldsdomlen- 0 . I
på SljnldlnwsmsI 41. Prinsessan har bhvrt sJIrk av

"Var ligger kapten Henry de
Bersin?"
Prinsessan erbjuder sig till

sinnesrörelsen.
"Han har blivit dömd till dö-
den".

Måndagar, Onsdagar och Fredagar nytt program lr

relLerH mintelL-illalelläfiäEmteinmlsllalinlsllaleltarnlglmmmialmmls nil-li-Jlamllr-n-u-lll-ligu-Il-ll-lFlIiIl-u-llIll-nun-llnu-n-n-u-uni-Julia!

 
   
 

 

 

sjuksköterska- Ministern underskriver döds-
Vid sjukbädden. domen. i
"Ni påminner min. .Om en, Som Prinsessan önskar ett samtal
jag .en gång känna med m1n1stern kl. 1 pä natten.
ll. Ministern besöker den fient-  I Väntan-
! f lige Officnmnl 46. Klockan är l. I I
12- Ministern enbjnder kaptenen 47. Hon beder för sin yälskades liv.
I att få Vistas på Slottet- - 48. "Jag skall rädda honom pä ett
13. Igenkfännan det. Vlnkolr - -n
14. Kaptenen uppehåller Sig på 49. "fråldrig Lät honom hellre då
M slottet som fånge. do"-
 lö. Filenden har lidit" ett nytt stort 50- Hon går-
:l nederlag . . . 1 "51- Domen-
j E 16. Läkaren söker ingiva mod.  H0? SmygeT Sig ut"
17. Han är snart återställd.  I fangteltseti
18- Kaptenen får fritt vistas i 0:1- Pen- fåge- i I. O I"
trädgården 50. Det imns ingen raddnlng.
E, 19. Prinsessan ooh landets fiende. "56- "Låt (lists dö tillsammans-H -
20. Minister-n ser de bräda. 57" "Net-l, Jag Vill e] dö. Jag måste
VE  Ett mnkfbnd.   i tillbaka tillimititVfosterland." i
 22. "Jag vet att ni älskar den unge 58. Hennes beslut.
i 111anne11, mlen akta er."  HOWII tager VaktpOSItBIIS fOCk
V 23. En vecka senare. och hatt.
24. "Hälp mig att fly." GO. Arkebuseringen skall snart
i] 25. En ...jenna-d. föl-Sigge.
 Prinsessan beslutar att hjälpa 61. Han kysste hennes han till
honom att fly. tack, ooh gick.
E 27. Vad hon lade i korgen. G2. Han undkommer.
.En i . Kaptenen får redskapen. GS. Ministern vill övervara arke-
4- 29. Kaptenen har gjort allt i ord- bnseringen.
ningl för flykten. 64-. Hon torkar av den ovärdiges
30. l natten. kyss.
31. .Vakten sover. 65. Ett förtvivlat beslut.
312. En djärv klättring. (itä. Minister-n står inför ett lik.

 

Ensamma

 

Barn äga ej tillträde.

 

mmmmmmmm..

 

 

I EEEEIIHIIlllllllllllllilllllllllllllllllnElllillillllllllllllllllllIIlUlIllIåml-lllllllllllllllllllllllllllllllllilllllIlllllllällllllllHIlHllHllIlllllE  llflillllllllllllilHllllllllllllIlällillllllE

 

 

 

 

.ll-llllllll...null-llllinlllll lll-llllllnlllllllllll
fåiljettpris: 50 öre Tzsta p1., 35 öre 2zdra p1.

E KÖP KUPONGBILJETTER l HÄFTEN OM 10 STYCKEN:

å Andra plats kr. 2:60. Första plats kr 3:60. Barn kr.41:10.

1.1 nam mellan 12 u. 15 ar kr. 1 :se Gäller för bana biograferna.

å -Förevlsnlngar Måndagar-Fredagar kl. 6-10 o. m. Lör-:lagar och Sön-

? dagar 6-711 e. m.

i

E - -

llllllllllllllllllllllIIIIUIJIIIIIIlillIIIIIHWIIFIIIIIlllllllllllllllllyhllllIIIIIllIllllllllllllllllllllIllllIIIllIlÅ

 

Luleå 1914. Tryckeri A.-B. Norrskenet.

:welåoad nllu Jeäepau qoo måepsug fzeäepugw

Information

Title:
Maxim
Printed year:
1914
Place:
Luleå
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain