#0932: Maxim

Kom när Ni vill, Ni får ändå se hela programmet!

mimmi-rn:11111En!!HmmmEggmmmmwmmmwmmwmmmwmggmmm:null-innnuannu-ullth -lnmmellälnelmmlslmiel erlnmmlzlmlzllsnslmlillnL-.uun

W,

 

Måndagar, Onsdagar och Fredagar nytt program!

E

 

-l-lllllllllIlllllIlllllIlllllllllllllIllIllflIllllIlllllllllllllllllltHlllllIllillllllll!llillIillillill-il

 

 

 

lT.

 

l

20.
2-1.
22.
23,..

24..
25.

3-5

3:;

illleIllIll!IlIllIIlellliläiellnlllllillslllllillElilfilFillillil

sj.

i
l
L

 

l.

5.

-ICT

10.

ll.
li).

ie.
ie.I 7 vil-Ulf!

 

Övre Norrlands elegantaste biografteater
TElIlEFONER: Maxim 193. Bostaden 193.

I
IIIMHlI-IIIIIIIUIIIIIII III-IIIIIIIIIIIIIIIIIII ...III-.IIIB

lPro gram i

Måndag-Tisdag 23-24 Februari.

 

is wl

Drama i 3 akter. En av de mest storslagna filmer 1som någonsin ut-

kommit. lscelnsättnlingen ett mästervärk.
AVDELNINGAR: I
I. 33. Sobiesky börjar sitt spel.
.Be-ekines höeista1 önskan är att :IA- IIIDm Väjn bedrager :hg w han
satta. sin doliter på. Silistriens är en mms Och fun nagra dagar
Itron I I II l I I - skall han övergivn dig."
I 3-5. Brevet från Olga:

Hans Hög-.betl Storfurst Wla-
dimir älskar sin klein (lig-a. o -h
har för avsikt att göra henne
till sin, gemål.

"Min dotter - :in skall1 blivn
drottning . i ,

Ministerrådet; kallas till s-.nnv
manträde.

För att avlägsna prinsen från.
lie-ns kusin, beslutar Benkine
att prinsen skall sändas till Pa..
ris en tid.

Sobiesky, den förtrogne.
HFölj prinsen oohlaga atthens
tankar äro så1 litet som. möjligt
Ihos prinsessan Olga.H

UGift Eder med min dotter
Alexandra, och Ni skall i mig
finnev Eder mäst liängivne tjä-
nere."

JiAvresan  alltså. fastställd
tills i morgon."
Påföljande dag.
täktlektione n .
Prinsen säras i handen.
7JDettn sår skallV bliva. minnet.
Ärret av samma får  nogl be-
hålla hela. mitt liv."
Avskeflets timme.

r[lill Paris.

Den

sista

II.
Prinsen i Paris.
Brevet från Olga.
Hlidt Oss fördriva några. tim-
mar på, Pabareten Mnntrn tim-
mal-.M
På enbareten.
Dnnsösen Tlinis skall jnst nn
uppträda.
llln märkvärdig likli et .
Chicliito, dansösen.
Den sösen nppträ der.
VVladimir blir mycket betngren
i den. lilla Parisdnnsösen.
Visitkortet.
Brevet: "Prinsen har glömt
allt för en liten dansös vid
namn Thais. Vad den andre
beträffnr in lmn så lik prinsen
att man knappt kan skilja på
dem båda."
Baokine erhåller
sen.

nn d errättel-

reser strfo till Paris.
Möt migl i kal-fe lllewibliqnff
med oniniiinmle person.H
Ankomsten till Pnris:

Mötet med (lbieliito.

H(Iln Ni vill rätta vlider etter
mina order. skall Ni vinna .rieA
kedoin och makt. 7 7

l Jasminvillan.

För att planerna lättare skola
utföras. kallas de lnldn ott.ir-f---
rarna hem.

2.3 Lö
m1 m

lö.

46.

47.
48.

49.

en.
61.

G3,
G4.
65.

66.

"Jag hoppas, att Paris, nlln
härligheter ej skall få1 Eder att
glömma Eder lillay kusin. som
alltid har Eder i sina. tankar.H
Brevet från Thais:

"Du skall mottaga prinsen .i
salongen - förstår du? H- -
Om ett ögonblick  du häm-
nad."

Prinsen kommer.

Falluokan.

Förvandlingen är skedd.
Chieliitos triumf.

III.

Planerna äro lyckade.

låac-.kine låter ku n göra ntt prin- ,

sen  myndig- oell ämnar tör-
lovn sig med lin-ns (lotter Alex-
andra..

Under det Backine tiinmferar,
avvaktar prinsen. i fängelset
sitt öde.

"Vad Wlndimir förändras? sig,
man skulle nästan k-mnt tm
det vore en annan inännislnft."

jiDet är ieke har. A1- det :år ir-lie. I

IWla dimir. " l

"Vi stå inför en frulfztnna-fvin-flL

hemlighet . 9 i

Jag svär, att gåtan skall bli
löst."

Den gamle fäktmäsfnren bör-
jar sitt arbete.

"Vill Eders Högliet inte snnrl
nterupptagn fäktlektionvrnn (II I l
Fäktmästaren lägger märke

I till att prinsen icke har något

ärr på högra. armen.
Fäktmästaren börjnr
misstankar.

Den gamley fäktmästnren inbju-
des till en ridtur.

Sista skurit-.strecket

"I detta ögonblick ligger täkt-
mästaren .på flodens botten.
Påföljande dag".

Meddelandet i tidningen.
"Den särade översten försäk-
rar de båda officerarn-a., ett en

fattat

bedragare intagit prinsens
plats.H

Fången .måste skaffas nr vä-
gen.

Förbrvtelsen törberedes.

37Nej. en sådan törbrvtz-ilse tin-
ioke ske., y

"I morgon  du min linstrn
ocliI får sitta med minl på tro-
nen.

Kröningsdagen.

Prins Wladimir.

HDet   som är konung :w
Silistrien . , i i

Vid tronens fot.

Barn äga ej tillträde.

Andra plats kr. 2:60.

fåiljettpris: 50Å öre "(:sta pl., 35 öre 2zdra pl.
KÖP KUPONGIILJETTER I HÄFTEN
Första plats kr 3:60.

10 STYCKEN:
Barn kr. 1:10.

Iam mellan 12 o. 15 ir kr. 1 :60. Gäller fiir bada blografurna.

Förevlsnlngar Mindagar-v-Fredagar kl. 6-10 o. m.

Lördagar och Sin-

dagar 6--11 a. m.

EEEDDEEEEwmm-I-I-nmmmmmmmmmmwmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

LElEJ

aaaa ..

 

 

 

 

l-n-lr-lr-n-Il-il-li-Ii-lr-llElEElEllnLnEanLlLlLll-l- I I .EU-ll:- I IEHWHHHHHHHEEEEEEEEDDDDEEI-le

 

w
l

till!

 

 

 

 

 

 

I llllllllllllmljlllllllfilllIlilllliFJllllIl

 

llllllllllllIllllllllllllllllllllllLlllLlillgqujlgqujnglgjrgl-nlll-ll-Jl-ll-"llllll-ll.".J

 

Luleå 1.914. Tryckeri 4,3. Nlomyklenel.

4

.J

nan:meon :lan as gpug .agg m fmn m :gu max

:mmåonl min :eåepau non .Iaånpsuo iaeåepug"

Information

Title:
Maxim
Printed year:
1914
Place:
Luleå
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain