#0931: Maxim

4 1-IIlifllillillifllillilliilhnlillimlijliillillIllIIllilllIIllogllgjllgjlgllgljlgljlgillgllIllllllllljljlllIIllIllllllgl-lll I I I

 

X

  
   
 

 

 

 

Fömhnlnpr Mamman-Tisdagar, Onsdagar, Torsdagar och Fredagar kl. 1-10 e. m., Lördagar. kl. 6-11 e. m., Söndagar kl. 5-11 I.

Varia förevlsnlnu nlrkadi Hmm- mnei-ipriser: Lage so öre, mm plats so öre, min pm: 1:, en.

 

Olld Fredagsprogrammet-tlllltet för barn.
088.! Kupongböcker å 10 st. blllotter - första plats 4 kr., andra plats 3 kr.. loge 5 kr. - säljas vid lngången.

Elmmlilmlilffllillidlilfållillillil EEEllilmi

 O-OOOOOOOOOOOOOOOV

  

ll]i

  

[JJ

X Program Onsdag-Torsdag 25-26 Pehr.

Atilll-"l 0an

Qö-Qöötåö

i Adolf är kär i postlröken

Lustspel .

PESTENS OFFER

Svkådespel från Indien i 5 akter.
Huvudfnllinnehaverskan ltllTAk SAGOETTO.

 

ImEEIElElE-JEEEEJEE IEEIEEIEEIEIEEUEDEE i: uElElEanuJLnlgll-Jl-i-i-inn-illusion :si-uni- ! EIEIEIEJ

-onnnonmmmmmmmonnmmmmmmrut

      
 

  
    

Det är i Indien. Är från år har Mitt under fästen får Dr Warren lad böntaller Alice på sina knän sin
D pesten härjat bland de infödda. Rep telegrnfisk order att, ofördröjlig-en man. att hjälpa den sjuke. men, liika- 
 gementelä-kaien Dr Warren sitter i beg-iva sigl till tiodtrakterna, där pe- ren avvisar henne brutalt. "Hjälp 
- sitt laboratorium sysselsatt med ini- sten ånyo utbrutit. Så snart Dr honom, hjälp honom. Du är den en- 
kroskopiska undersökning-ar. som lfVa-rren :inkommit till den lilla in- de som kan det, Det, är min skuld 
har tramställandet av prästserum diska byn, giver han order om att att han är här. Det var som bad D
1 till. mål. I ett rum intill laborato- genast sticka de hyddor i brand, som honom komma". g
 riet sitter Dr W arr-ens hustru Alice. iii-o märkta med ett kors - tecknet. S, b d d 1 kl, k , 
. .. .. . f e .. . q. e er en ovo ie-a vinnan o. W
1 Det. linns ett. oniathgt svalgl mellan pa att dar bor den truktade pesten. f I .I . "I "J 
. " . T . . . sinaningom borjar samvetet vakna --"
; . de bada makarna. Hon har inga llnder tiden sitter Alice ensam u n . . 
-- . . .. . I .. . . hos lakaren. Han borjar inse att han i j
n livsintrassen, som kunna nttylln hemma. Hon. sander en hindutlioka .I , 
-Å . . ar skulden till allt. Ooh han skyn-
D- hennes tillvaro. Alla hennes tankar med ett brev till kapten Alstom: . . . . ..
-l dar in. 1 sitt, laboratorium och ham-

El

äro koncentrerade kring- maken. Och
han ? Han glömmer att han har bun-
dit en levande varelse vid sig., att
vid hans sida lever en kvinna. Iför
vilken varje ord, varje kärleksbety-
g-else av honom iir livsniiring; för
henne. Är det då underligt att hen-
nes åtrå etter ömhet ooh kärlek sö-
ker sitt mål utanför hemmet?

Det är enlstor fäst i oiizieersklub-
ben. Aline hnr tfrfm kapten Alston.
hos vilken hon funnit det, inträsse
för Sin person, som hon söker ooh
saknar hos sin, man, fått ett brevvy
vari han uttalar sin förhoppning
om. att träffa henne vid oitfir-era-
fästen.

"Min man har lämnat migI ensam.
Kom ooh besök mig". Kaptenen lä-
ser det ooh beg-iver sig genast i väg".
Under väg-en påträffar han emeller-
tid en kvinna med sitt barn. Kvin-
nan är död. Utan att veta att pe-
sten ånyo utbrutit, lyfter han upp
barnet ooh rider tillbaka med det
till lägret, innan .han åter beg-iver
sig på. väg till Aliee..

Den fruktansvärda pesten har nått
kapten Alston. Just som han koni-

V mit innanför dörren till Dr Wlan-ens

hem. var-klor han som en dödssjuk.
l samma ögonblick som kaptenen
störtar till golvet återvänder Dr
quI-ren från sin mission. För-tviv-

tar det serum, som är i stånd att
rädda kaptenens liv.

En månad har törftlutit. Kapten
Alstom, som nu tillfrisknat, kommer
för att erbjuda. Dr Warren gottgö-
relse. Men läkaren räcker handen åt
den ung-e. munnen och säg-er: HNejY
nej, tordrarblott att ni reser M
om hon följer eder eller ej". Så. kal-
lar han på1 sin hustru. ylDu har att
välja mellan honom ooh mig", sä-
ger den. ädle läkaren till sin hustru.
Hon tvekar ej länge förrän hon sjun-
ker i sin makes armar, vars själs-
storhet ooh godhet äter-vunnit hen-

? nes: kärlek.

WO-OWWQ" OÖMNW OMWW ONQMNNM WOQO

Barn äga ej tillträde.

 

i

å

E]
El
El
El
El
El
El
El
El
I

Ei
1
m

:l

El

wmwmmmmmmEEEEEEEEEEEE

I IEEE]lillilfillillil[EllillillEEl[Eli]Ellilliltlallgmrll-i-uni-inn:n-ll-il-iiilriiliiliiliiri]Eli-3 :infon-nn

Luleå 191.4. Tryckeri Ap-B. Norrskenet.

å
n

 

LJEJ

Information

Title:
Maxim
Printed year:
1914
Place:
Luleå
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain