#0930: Maxim

FIJFIllHlillillillillilI-IllillillilFITIITIIFIIFIIi-liillilfilfll

wsammEEEE

tai
L-J

 

 

.Il-Jmmnmgj.".li-u.ll-n-lml-u-n-n-n-lr-r-ll-"ln-nIu-lmmmmmlgrgt-refill-numer:ir-n-n-u-ll-:inwnIunl-uI2:-n-Jf-ll-ll-n-u-lr-unu-HIII-ll-IUEIEJEIDJLULUEILELUEJEJEJLEMEEELUBM :I

 

 

a-

l.
2.

Varje förevisnlng cirka få timme.

058.!

 

Lördagar från kl. 6-11 e. m.

"III-III.. OIIIIIIIQIIII

IiTIHFilFII-IFJEIEIEIEIEIFIIHIIIT-lll-illifil IFJFHFHIHIFIFHIQIEEIEEIEIEIEIEIIEIEEJIIIEIEEJEIEIEEJ

n

BMJ Förevlsnlngar alla torsdagar och fredagar frin kl. 1-10 e. m.I

Söndagar frln kl. 6-11 e. m.

Biljettpriser: Loge 60 öre, 1:sta plats 50 öreI 2:dra plats 35 öre.
Kupongböcker a 10 st. biljetter - första plats 4 kr., andra plats 3 kr., loge 5 kr. -- säljas vid ingången.

Program Tisdag- Onsdag 26-27 Aug.

Kama

Vattenfall

i

J apan..

Skämttävlinuarvinterti

Modern gymkhana till spleensjuka vinterturisters förnöjelse i Schweiz.

Express.

E xpress.

IllllMll I Kllllillllllll

Upptaget på ett djup av 250 meter under jordytan med speciell tillåtelse
av direktionen för Förenta staternas gruvor.

På väg till gruvan.

Ingången till gruvan.

En hemsk aning.

Den blinde kolarbetaren, gam-
le Tom, känner de giftiga ga-
serna uppstiga ur gruvan och
anar att en olycka kommer att
inträffa.

Den första underjordiska gån-
gen.

Fjärran frän dagsljuset.

7.

8.

9
10.

11.
12.

Lustspel.

Explosiv gas.

En explosion ligger i luften.
Ett isoleringskläde upphänges
för att förhindra att den gifti-
ga gasen sprider sig.

Den blinde kolarbetaren och
hans dotter.

Explosionen i gruvan.
Räddningsmanskapet, ifört
skyddshjälmar, nedstiger i
gruvan.

Zenfalske Paffer  

:Koinnol-ljärtan

eller

I NÄR 1.113:ELSE-.NV vAKNAR.
Modärnt kärleksdrama i 2 akter.

.N å-f

97531990

539qu

I .N-

14.
15.

16.
17.

18.

19.

21.
22.
23.
24.
25.

lo
.CD

28.

Första akten:

Bortom livets stormar.

Tv-ä unga hjärtan. Å
Vänskap för livet. Vi -s
När klockorna klalla. Vi 
Inför skilsmässan.

Ett rop från det brusande li-
vet.

Utanför kärleken.

Den första hälsningen utifrån.

I smärtans ensamhet
Vad skall ödet giva?
Ur en ung flickas dagbok. 
Bakom livets galler.-

Fem är av två människors lev-
nad.

Ödets nyok.

Från klosterpensionär till dan-
sös.

I frestelsernas brännpunkt.

Framför Fanny Esperis triumf-
vagn.

Bakom Rossini-teaterns kulism
ser.

Hur ödet länkar människolijär-
tan.

I nya kärleksband.
Ljuset slocknar.

 

Hennes blomma. 
I stor-mande kärleksrus. 
Pliktvens stumma vädjan. i

Passionens slav.

Andra akten:
I den tillbeiddas budoar.
Kärlekens glödande ord.

Mellan läppen ooh lyckobägaQ
rens rand.

II IWIIIIlIIIIOIIIIIIIIIIII

:Barn äga ej tillträde.

 

lillIIIIIFIlllllllllllillllillllllllBilIIIIllU!IllllllllllllllllllllllillillllllllllllIllllllllllIllIIIIIFIIIIllllllIllflllllFÅl-EIEJEIEEIEII-ilmEli-Imml-illiliill-EFJFIEIEEI

 

Tryckeri A.-B. Norrskenet.

Luleå 1918.

29.
30.
31.
32.
33.

34.
35.
36.
37.
38.

39.
40.
41.
42.
43.

44.
45.
46.

47.
48.
49.
50.
51.

Hans ring - Ni är ej fri, Enzo.
Sekundernas kval.

Noemi bjuder stenar för bröd.
Vänskap för kärlek.

Fången av hans betvingande
ord.

Passionens viljelösa lslav. ,,
Ett lbrottsligt offer. 
Ögonblickets vision.
Slaget har fallit.

Hemmets lyoka sklövlad -
hjärtats frid svunnen.

Noemi - jag är fri! 3 
Vid sina drömmars imåll.
I drömmandets stunder.

Bojor som- måste brytas.

Enzo söker skilsmässa från
Bianca.
Ett svårt uppdrag.q " 

Det sargade hjärtats svar.

"Hellre .döden än i vägen för
hans lycka".

Vid rivalens dörr.

Den lilla budbäraren. 

Ödets onda anslag i dagen. 
"Min Wbarndoms banemanl"
Bjudande minnen från fordom.
Det får ej ske!

I förtvivlan sökande efter den
förorättlade.

Vid havets sjudande strand.
Spränget mot döden. j
Ryokt undan vågornas famn. 
Noemis budskap. i
Fjäll som falla.

Kärlek som vakar - kärlek
som fönsakar. Ä

 

l
s.

QQEEWHEEE

f-l
så!

 

I l-I-lmljllllllllllllllllllfllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllilllllllilllllilllllllIll!IlillllblllllllllliilllllIlmlllllålllllllllllllllllllIllllllllIllIlllllllEIlllhlIilfilIilmemfillillillillillil.ä.Hmmm

 

gm-

Information

Title:
Maxim
Printed year:
1913
Place:
Luleå
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain