#0928: Maxim

OISJ Förevlsnlngar alla torsdagar ooh fredagar från kl. 1-10 e. m.
I Varje förevisning eirka 1å timme.

058.!

Biljettpriser:

 

 

Lördagar från kl. 6-11 e. m.

III-IIIIIIGIIIIIIIIIIII

OOQOQOOOOM OQQOQMOQQQQQ QWQQQOOQO    WQQGQNOONO WOMOWW q

Söndagar frin kl. 5-11 e. m.

Loge 60 öre, 1:sta plats 50 öre, 2:dra plats 35 öre.
Kupongböeker a 10 st. biljetter - första plats 4 kr., andra plats 3 kr., loge 5 kr. -- säljas vid ingången.

Program bördag-Söndag 30-31- Augusti

Ueekans nyåefer

Bilder från alla land.

I....O...OO-...OOOOOIOOIOOOICI.OO-OO...-...OGOOOOOOOOOOI J

Kapten i ever belägenhet

 000.00.....00DMIOOUGGOGON 09000000000090000000900000

Storfengöring

.CCI ...OO-II....OQO-.00.0.0000 000000000...OGOOIOQOOOGOOU

  

Årets största sensation!

H eltimmesskådespelef

Balkanspionen

Spännande krigsdrama med motiv

från Balkankriget. lnspelat av

framstående danska skådespelare.

I det internationella badhotellet
äro representanter av alla nationa-
liteter representerade. Den lysande
stjärnan i denna samling är Helga
Grunden, dotter till en av landets
största godsägare. En oHicer från
grannlandet är dödligt förälskad i
den förtjusande unga flickan, vilken
böjelse även Helga besvarar. Snart
får dock Helgas älskade olficiell or-
der att resa, och med dystra anin-
gar tager han nu farväl av sin för-
sta kärlek. Helga, som dock älskar
oEiceren så högt, uppsöker nu den-
ne och förklarar att hon nu ej kan
tillhöra honom. såsom fiende till
hennes fädernesland. Så. gör Hel-
ga en dag en ridtur till stranden.
Då ser hon plötsligt en fientlig spi-
on göra tecken åt en båt, som snart
även nalkas stranden. Medan de fi-

entliga soldaterna äro sysselsatta

med att undersöka terrängen, rusar

Helga ned till stranden, griper en..

yxa och hugger med denna ett stort
hål i båten. Stor är förskräckelsen
då spionerna finna båten förstörd,
och snart äro de också fängna. Hel-
ga tror knappt sina ögon, då hon
bland fångarna finner sin älskade.
En häftig själsstrid - men kärleken
segrar över plikten. I ett obeva-

kat ögonblick lämnar hon sin häst -

åt oHiceren, som försvinner ur de-
ras asyn.

Den första drabbningen har statt.
Fienden har segrat och deras gene-
ralstab har tagit sitt högkvarter på.
det stora godset. Helga vill emel-
lertid sona det hon brutit mot sitt
land. Som en katt smyger hon sig
in i det rum, där nyss generalstaben
hållit sin överläggning och stjäl nå-
gra viktiga papper. Men hon hin-
ner ej långt, en förpost upptäcker
spionen, och snart står hon inför
den fientliga krigsrätten. Obevek-
ligt uttala domarna "skyldig" och
redan skall hon föras ut för att lida
spionens straif. DåY störtar hennes
älskade fram och förklarar med hög
röst att ej hon utan han var den
skyldige. .

Följande morgon få vi bevittna
tvänne dystra scener. Den ena vi-
sar den arma flickan, som anklagar
sig för att ha varit orsaken till sin
älskades död, den andra hur office-
ren resignerat bereder sig att möta
döden som en man av ära. Modigt
trycker han den tjänstgörande offi-
cerens hand -- ett ögonblick sena-
re, och den unge mannan har sonat
sitt brott. Men i fönstret har den
arma flickan varit vittne till allt,
och av uttrycket i hennes ögon se
vi, att all lycka nu är svunnen för
henne, att för henne blott frid och
glömska finnes i den kalla graven.

QOÖONONO

Barn äga. ej tillträde.

 

Luleå 1913. Tryckeri A.-B. Norrskenet.

  

 

å?
3
9

X

fe.

i
å
ä
3
g

 
   

eeeeeeeeeeeeeees

     

,
j.
9
0;
i

teaeeeeeoeooeeeoooeoeoeooooooooooooooooooooi

Information

Title:
Maxim
Printed year:
1913
Place:
Luleå
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain