#0926: Maxim

EllilillilIi-IFilfillilEillillFlfl-liill-ilIillilfilfillilFlTIl-illililllllIllWIlIlllllHIIIlIIIIIIIIlllllIlmlillillilfilfilmlflfilfilrillililfillFIIFIFilli-llilfiliifillillillilfil

 

jajlnjjlllillllllillHullIHENRIEIEIEIEUHIlllllllllllll lillEllällEliEllållillillillllrlllllll

ajg-nåan la",

tål..

ai
....

I
l

 

aaana

å

vl

 i. irl-.å
.g 1 :därAA
..-as-aa.

y,

"ti
:fl

aaeaamemmmae

i
lnl!

i
l

ilml-illilllllllllllllllllIllållsllällellIllllllliisåfallällEllilläliillsåårllälläl

 

 

 

I

088.!

Varje förevisnlng elrka 1 å timme.

UBS-l

Program Torsdag-Fredag 4-5 Sept.-

 

Förevlsnlngar alla torsdagar och fredagar från kl. 1-10 e. m.

Biljettpriser:

 

 

 

Lördagar frin kl. 6-11 e. m.

Söndagar frin kl. 5-11 e. m.

Loge 60 öre, 1:sta plats 50 öre, 2:dra plats 35 öre.

WNNOQONOO

099990

4 Ådriatiska havet

f Härlig natur-bild.

När fabrikspipan jöd

Spännande amerikanskt samhällsdrama. Ett rörande vackert barnaspel

Fabrikspipan ljuder. Arbetet
skall börja. Och in genom porten
strömmar skaror av arbetare.

Bland dem är dock ej Fabio.
Han sitter hemma hos sin sjuka
hustru och vårdar henne. Plötsligt
hör han pipan ljuda. Och han stör-

! tar iväg till fabriken.

Men han kommer för sent. Por-
ten är stängd. Han föres in till che-
fen och här får han sitt avsked, där-

för att han åter kommit för sent till i

arbetet. Förgäves åberopar han
den sjuka hustrun. Det hjälper ej.

Bland kamraterna uppstår stark
förbittring, nar de få höra talas om
saken. En deputation uppsöker di-
rektören men denne vill ej ge vika.

Då besluta arbetarna under stor-
miga scener att förklara strajk. Och
Fabio hämtas från hustrun och tas
med till sträjkmötet.

Men hustrun ar orolig. Hon
skyndar till fabriken för att söka
beveka direktören och får av vakten
höra, att han ar i sitt hem. Hon
skyndar dit och blir förd in i trad-
gården, där han sitter med sin hust-
ru och sin lilla G-åriga flicka. För-
gaves! Direktören vill ingenting
göra trots hustruns o. flickans böner.

En enlever

Humoresk av MAX LINDER

Max Linder
siklarare vill

 

Men ute i trädgården träffar hon
den lilla, och denna lovar i sin
barnsliga oskuld att beveka fadern.

De sträjkande ha skrivit ett prev
till direktören. "Om fabrikspipan
ej ljuder i morgon för oss alla,
söka vi plats på annat håll".

Direktören får brevet på. en bjud-
ning och blir orolig. Han kastar
det på golvet, flickan tar upp det
och laser det.

Följande dags morgon äro arbe-
tarna församlade utanför portarna,
men ingen pipa ljuder. Inne på fa-
briksgården vförklarar chefen för

kontorspersonalen, att han ej kom-.

mer att ge vika.

Då ljuder till allas förvåning fa-
brikspipan. Portarna öppnas av
vakten och arbetarna strömma in.
Chefen rusar till angmaskinen och
får se vem som låtit pipan ljuda,
och finner där sin egen lilla dotter
av alla krafter dragande i snöret till
pipan.

Rörd tar han iiickan i sina armar
och förklarar allt för personalen,
som hurra för och hissa den lilla

I fredsstifterskan.

( i smulan

Kolorenad.

får ej den sköna, och till och med när han som mu-
förljuva timmarna hos henne lblir han upptäckt.

Men vår tid 1är modiärn, en flykti aeroplan är både bekväm och ak-
tuell, och än bättre blir det, när-de båda unga störta ned och finP

na sig rakt i armarna på en präst, som , hastigt

dem samman för livet.

oclh lustigt bin der

    

en fan

Skuggorn a skymmer de bådas lycka.

Handlingen tilldragler sig dels i Nea pel. med omnejd, dels i Monte Carlo.

1

 

 

i ...III-IIIIQIIIIIIIIIIII

Barn äga tillträde.

13.
lll..
llö.
16.
17.
.L .
19.
20.
21.
22. I

Kuponglböeker å 10 st. biljetter - första plats e kr., andra plats 3 kr., loge 5 kr. - säljas vid ingången

AVDELNINGAR:

I.

Ett lyckligt hem.
Barnet.

En farlig kvinna.
Ögon som locka.
Konserten.

Den lilla konstnären.

I den andras armar.

Bort från maka och barn.

Övergivna.
Vännen.
l. Mionte Carlo.
Pängiarna borta.
borta.

II.

Åter pa väg hem.

Vänner åter.
Pappa!

I yttresta nöd.
Barnet spelar.
Minnen från förr.
I vannens hem.

Kärleken

Barnet för modern åter hem.

Underbara toner.
Försenade. .

llåk kvlllllä

Drama, inspelat under Italiens strålande sol och mörkbå himmel.

Barnets spel bringarbsolen åter

 

i

 II :I I! I ll I Il I ll il l El Fil  ll H ll Il ll H ll H  Elii illa :lä lira-llElklllmlllilflilIfilwdwaliflllfslwllWIII-fllI-F-Elf; [-F lEll-F.lw.lLllll-I.ILI.ILI.lUllLI.I

in lillTllilfg-llil

rm

:fa
i

v
r

..

   

4
i
i

r


E
El
IE
IE
El
E
El
I
Q
å
få
a
s
I
E
å


n-
.nurs-

 

 

   

 

 

 

llllllllilfllllllailm"

 

 

 

Luleå 1913, Trvckeri-A.-B. Norrskenet.

Ill-ll-"lllslllillllmilllll"ml[alllllmlllllmllwllullllnllmlllimllWlll!llIIIIlll!!!llllllliIlIIJIHIIIIIIIIII!HWIIIIIIIIIIIHIIIHHIIIIIIWIllllillilillllllllllllllllmlllllllIllIllllll

Information

Title:
Maxim
Printed year:
1913
Place:
Luleå
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain