#0925: Maxim

RUIII IIGI "I Illll "I lal alluu av llvln [MUSIK-"unlva

HILL Hfuäfam i

 

llllllllIlllllIllIll-lllllllllllIlmlllllllillllllllllllllllllllamlillilllllIlllllIIIlll-liiillllllllllllllll!

 

 

flillllllgllillill-IllillIllIllIlllllIllFlililillgllglb."llllllållllllltllllIIEIIHJI"IlMIIEHIIIIlllllllljlllllllllllllIIlI-llllllllIlåillmllmllillllll!llIllIllillllllllllllllillillillilli-l Ill-ilmilmlTIl-IJEHIJIIIIIIIllllllIlilllllllllllllllIllililä

 

-llllllllllillllllIIIIIIIIIIIIiJllllillllllllllllllllllllnlllllllllllillEEEEI-EHEEI

 

Övre Norrlands elegantaste biografteater
TELEFONER: Maxim 193. Bostaden 193.

i IPro gram

FFredag-"Sönclag 12-14- September

ÄV Öeekans -nyåefer

Jens s m rekryt

Enastående nyhet

Slaget vid Janina

Fullkomligt utan motsvarighet Inom krigskinematografien.

Ett hjärta av
guld

Spännande drama ur livet.:i

I ivrigt arbete.

IEtt brev från Fritz.

I arbete för examen.

Ett kal-kommet besök.

Jag har ej tid att äta".
J,Men nu måste dill"

Hon lämnar sitt arbete.

Hon har sparat för utstyrseln.
En föreläsning på. universite-
tet.

Ett förkrossande brev.

Hon söker lindra hans smarta.
Hennes offer.

Han vag-rar mottaga det.

Jag vill bedja tant Malin om
hjälp.

Hos tant Malin.

Fritz brev kommer.

Ett grymt avslag.

Lisa bryter brevet.

Hennes list. i

Ett brev av annat innehåll.
l"Tant Malin77 sänder pängar."
Han blir vild av glädje.

.Han Vdelar sin glädje

och ser ej skalken i hennes
ögon.

HTant Malin" sänder åter pän-
gar.

Ett hårt slag.

 

Huru skall jag" nu kunna hjäl-
pa Fritz?

Hennes spartanska middag.
Pangarn a slut och intet arbete.
"En ung dam kan få plats i
Central-baren. Hög lön".
Hon antages.

Ett besök.

På1 den nya platsen.

Nära att digna av trötthet.
På kvällen.

Nästa månadsdag.

Åter "Tant Malin".

"I morgon står slaget.
för migl"

Hennes stilla bön.
Fritz har tagit examen.
Han lyokönskas.

"I afton skall  ut med mi-
na kamrater".

Fästen.

Talens mångfald.

Ut i livet.

På baren.

Ett förkrossande möte.

Livet är intet.

Vid sjnkbädden får han bevi-
sen för hennes oskuld.
Försoning.

Bed

il

Barn äga ej tillträde.

IIIIIIIIIIII IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

Iåiljettpris: 50 öre lzsta p1., 35 öre 2zdra pl.

KÖP KUPONGBIEJETTER I HÄFTEN OM 10 STYCKEN:

Andra- plats kr. 2: 60.

Första plats kr 3:60.

Barn kr. 1:10.

Barn mellan 12 o. 15 är kr. 1 :60. Gäller för bidra blograferna.

Förevlsrilngar Mändagar--Fredagar kl. 6-10 e. m. Lördagar och Sön-

 B-"11 el ml

 

 

l lilllllllJlH-EllgllllLlll

 

I name, Tryckeri .ln-B Nmmkenet, 1913.

a

Fil

E

 

lillTllilFillIllllllJllJllllIllIIlIlllllllllllllllllllllllIlllllllHIlEllmll-llill!lllllIållllll-lIllUllllIllltill!llnllIllillellnllllllllllllllIll-llIllIlllllIlllllilillllillllllllllulllIllIllIllIngl-lllll:llnllnll.lllil-null-nInIllnlllJEu-Jl-ll-ll-u-"nu-ll-n-nu"I[En.ll-nIllIll-llnlllnlllsll-null-lnnu".ll.ji-ll.ll-n-ll-j[.n-lll".

 

.jE-jliilEllIllIlllllIllllllllllllllllllllllllllglEJIEJIEJIEJlEJEILEI

VÅNDI

newweiäoid elaq as gpue ie; m fmn IN .lgu um).

 

:wreaäoid nllu Jeäepau qoo .leSepsuo fieäepugw

Information

Title:
Maxim
Printed year:
1913
Place:
Luleå
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain