#0915: Maxim

.vf-nytt program!

Måndagar,- lOrivlsdagar- och Fredagar

Kom när Ni vill, Ni får ändå se hela- programmet!

 laOEEE)BBBEEJEDDDEEDDEJEJEIEIEIBEBBEEJEE]BBBBEJEEEEIEJBEBE]EBBEJBBBBEJEJEJBEEJEIEJBEBEJBBEJEJEE]BEJEJBEJEJBEJEIBEJEIEBEEEBEIEBHEEJEJEJEJBBBEJBEUQEBEJEDEBEEJEKHDu  I

l

 

  

 

ovannonnLANos .ELEGANTASTE "BIoc:nAl=TEa1iEn--V

Teleloner: Meximleä. Bostaden 193.

 

rr I U

PROGRAM

Onsdag-Toredag 15-16 Okt.

Ueelmns nyheter

Tre I hjältar

eller

(if-otddagspiItalian:A Sem...brand-Seldefer

Komedi-lur lättingarnes värld.

Tre unga dagdrivare nr sof-.iete-
ten tinnn en dag, att deras" .liv ar
ohyggligt tråkig-t. De besluta dar-
llör att för onivaxling-enel skull göra.
någon nytt-ai.samhället. Den ene
tar en god idé. De skola uppsatta
en frivillig" brandkår, ooh fadern
ger förtjust de unga odagorna sitt
samtycke.

Praktiga brandsoldatsunitormer
anskattas törutom all annan erfor-
derlig; nttiralj, och de unga mannen
visa sig i soeieteten i sinay nya klä-
der och bli mottagna som värkliga
hjältar. till den grad till oeh med
att de ung-a. damerna ge de andra
hallejonen pa bälten, vilket i sin tur
y:rör att dessa också gå in i den fri-
villig-a brandkåren.

Sa. kommer .Första allarmen. Elds-
våda hair ntbrutit :i ett 2-vånings-
hus tidig-t på, morgonen. Alla tre

- värk-.is ur sin goda. sömn av brand-

kloekans internalislm ring-ningar.
Det iir svart att ett upp, och-det tar
tid att klä. sig, göra. toalett,- parfy-
nlera. sig, ehamponera, sigr rett: i

. ...Under tiden brinner det Vfriskt .i

huset. 
Efter mycket om ooh men tar man

lut sprutan och efter ett ömt farväl

av alla kära, söta små. flickor blir
det av.

Det brinner alltjämt i huset.

Nar man efteijlnyeket om oeh
men kommer fram, ramla just. de
sista törlmlnade resterna. av bygge
naden. De tre som startade företa-
get, ta dork. det hela med ro, trös-
tnnde sigI i en automobil med sina
tiistnlör, vilket renderar dem en vitl-
törtjåint överspolning av den vark-
l ig-a brandkåren.

Drottning Uictoria in time Juerges
drottning på Jolliden

Uppseendeväckande, ytterst inträssanta bilder från drottningens liv på
- i sitt sommarresidens.

lHugust somI grilljanne

När vågorna. gå. högt

Imponerande havssoenerier fr ån Portugals stormiga kust.

r

BRILQJANTSTJÄRNAJXJ

Spännande modärnt kärleksdrama.

D11- Bruun skall .med sin fästmö
lirma. och hennes syster Anna på
bindning- till iinkefru Wilding ooh
hennes nevö arkitekten Artnr.

Pa bjudningen råkar värdinnan
tappa sin diainantbrosch, som hit-
tas av Anna, vilken obetanksanit
nogl behåller dent System har e-
mellertid märkt detta ooh i en scen
mellan fyra ögon aterfordrar och
återtar hon bröst-hen, med vilken
hon skyndar till arkitekten. Man
lmxllirlernli överens om att låtsas
som omfbrosehen fastnat i lrmas
kjol, loeh under försökenhärmed,
om detta later sig göra, inträder
helt plötsligt Bruun;- vars svartsju-

Briljant spel..

Spännande

ka. mot arkitekten redan väckts på.
balen oeh som nu tror sig1 finna be-
kräftelse på ltlåirstrnöns otrohet. Ha n
kastar törlovningsrlngen på. golvet
oeh avlägsnar  under hot om
hämnd. 1

Han beger sig direkt till fru Wil-
ding- 1och förklarar att fästmön stulit
bror-:ellen och då denna anländer och
aterlamnar brosehen, mottages hon
med förakt av iinkefrun.

Emellertid anländer aven arkitek-
ten oeh tiil-klniar nu allt varpå. An-
na tfn- törlåtelse av tig-arinnan,
lårnnn tar avlägsna sig or-h l-rma
vinner arkitekten .som lön för sin
nppottring för systern.

situationsdramatik. i

Barn äga i äldre personers sällskap tillträde.

QIO-.OÖOCIIOUI NCM-0.0... ...OO-...MIIOOIOOOOOI .mm-

r

Biljetter-its:  56" öre LWtfsta pl., 35 öre 2zdra , p1,
l    .. par-n. under-412 Iair 15 lön, under 15 år 25 öre.- 1-
Kor KuPonoBlLJET-rm xI HAFTENIoM 1o error-(EN:
j Andra pil-.ns11 alrfzmo. Första plats knamo. " sam kan-1:10.
" Barn1 mellan12 o. 15 är kr. 1 :60. Gäller för båda biograferna.
Patent-ningar Måndagarerredagar kl; e-l1e e. m. qfusmagairi och sön-
dagar"6-11 e. m. .

 

Luleå 1913 Tryckeri-Aktiebolaget Non-skenet,

 

[115

mmm-nnBBBEJEBBEJEJHBEJBEEnnmraeieimmmnnmanammnneieimmmmannenmmmnmmmmmmnBCEJEJBBBHBEJBE:EJElmmmmmeimmmmmmnnmmnmmmmnmmmmmmmnnmmmmmnn!

 mmmmmcänmmmmmmmmmnm

VÅNDI.

nawlueaäoadfelaq es epug .zei minut m :gu wo).

1111:18on när: anäepau qooaeåepsuo "nånn-ugn i

Information

Title:
Maxim
Printed year:
1913
Place:
Luleå
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain