#0914: Maxim

[rom-unn- a-u-r-llili-rz[än113123935;nlfrlejewmmmmfäF-FGnur-n-r-n vinnare minimera-:frilla r eläimiä-1525:95

 

Förevlsnlngar Måndagar, Tisdagar, Onsdagar, Torsdagar och Fred-

OIIJ Fredagsprogrammet tillåtet för barn.

 

OBSJ

 

Nyhet från Cinema Ealatr.

nlvET 1  
EGYPTEN

Kors och tvärs genom Nublen.

Måleriska brunnar. -- På Nilen. - Vattenbärerskor. w Hur gatorna
vattnas. - Barnens lekar.

 

 

 

K ä r l k e n s
 v . gar

Umlwwwemrn

 

 

Lustspel.

I g... annanstansnmnnmerntonnn:inteEJnan-inElmar-nmmmmmmmmmmmonnnmmmmlnmrnnmmLoulou-11min-u-u-n-u-II-rlilnmrilmrilmmFrHF-HFIEJFI

 

 

 

wmwmmwmmännimm

 

Varje lorerlsmng clrka 1-å timma.

 

B Iliettpriser:

I nu arm-IIIIIQIIIIIIIIIIII

    

r kl. 7-10 e. m., Lördagar. kl. 6-11 e. m., Söndagar kl. 5-11 o. m.

Loge 60 öre, 1:sta plats 50 öre, 2:dra plats 35 öra.
Kupongböcker å 10 st. biljetter - första plats f kr., andra plats 3 kr., loge 5 kr. -.- säljas vid Ingångar:

4 Program [lördag-Söndag 7-8 Ferbuari

lllllll

Skådespel i 4 akter ur den berömda Gawmont-Gykeln "UR LIVET".
INNEHÅLL:

M-erzrl. så. är den unge kompositö-
rents- namn, är lycklig. Han ägfer en
enkel och stillsam maka. som alltid
visar honom den lmailet nppoffran-de
önirhet och hans sista värk har ska-
pat honom ett namn, men på. earn-
ma gång en god ekonomisk stan
ning.

Hlen-s "Salome" skall just uppfö-
ras och som Sallome -skall en för-
tjlrsrmde daneös Lodoiska uppträda.

Iqnart mötas de bada, deras hjär-
tan slå snart i varmare takt mot
varandra och en kvliill tafger han irån
hennes läppar den första kyssen.
Men 1 hane trogna maka hvar e-j en
aning om att han lhos en annan

gllömmer henne, hon tror att han

genom framgången blivit tvungen
att uppvakta måxng-a, och eftersträ-
vad av mån-ga.

Så äntligen får hnatrun reday på
.Men hon lovar
honom förlåtelse, dock med villkor
att de för alltid lämna Paris.

Och i lantlivete stilla enformig-
het vill han fullfölja lsifn senaste
dikt, tonvärket, som skall för allltid
skaffa.

Men förgäves. lnspimtdonen är hor-

sin makes otrohet,

honom ett berömt namn.

III-...IIIIl-IIIIIIIIIIII

Barn äga. ej tillträde.

 

Luleå 1514-. Tryckeri A.-B. Norris-benet.

ta, för hane ögon står alltid den an-
dra ooh förgäves samlar han ysina
tankar. Värket kan ej blriva händig.,
och det var bestämt att Åbliva öpp-
ningrsprogrammet på operan för sä-
lmngen.

.Han resel- tillfbaka tilll Paris, där
finna den. andua åter
och genom henne få inspiration till
Men

sig för honom. Den, andra. är honom

han hoppas

värket. sanningen avslöjar
ej trogen, hon har ju endast uppfat-
tat det hela, .som en liten flirt ooh
drasmats sistay akt är spelad. Sårad,
dock ej farligt, föl-eg han mot stitt
hem.

Då en 1diag- fårr han sitt hjärta fullt
vaket. Det har kommit svar från

hans hustru på. den fråga tidningen

Fiamfställt om kvinnans plikter gent i

emot en man som har geni.

Det enkla. svaret, som visar lline-
truns trogna., älskande hjärta, skär
honom i hans rsjiäl ooh från denna
Stund ha;Ä han för allltiid glömt dan-
s-ösen. Den skimrande drömmen i
och där låfngt borta i
Paris hiar för alltid svunnit i ett töc-

bo ndo aren

ken och lämnat platsen för .from-

tidens och hemmets lycka.

x

  

-r-Ir-q

 

I mmm?

l

nowmmmmmmmmmmmmmmmmmnmmmmmnnmmmmmmmmwwmmw

l...-

u-

mrammmmmmmr-r-IHI I I .I IlmrilmmmmmFH-IHI I I mmmmmmmmrillillillilmmFilfilrilrillillilli-IFIEIEIEIIIEEIEIIIEHLHEIIHEIIHEIEILEIEILEJEJEIEIEIEIEIEIEIEEDHEJP

"E

Information

Title:
Maxim
Printed year:
1914
Place:
Luleå
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain